Fiscal-Comptable

L’assessorament fiscal per a autònoms és un dels nostres punts forts. Sempre trobem solucions a aquelles situacions que se’t plantegin, ja sigui per voluntat pròpia o per un expedient iniciat per Hisenda, i d’aquesta manera plantegem diferents vies per a que puguis triar la més convenient. 

Per a fer-ho, nosaltres ens encarreguem de tenir el registre de factures emeses, rebudes i els llistat dels béns d’inversió correctament registrats per tal que el nostre client tan sols s’hagi de preocupar de fer aquella que és la seva feina. Aportant-nos les factures de compres i vendes i altres documents necessaris, podrem confeccionar la seva comptabilitat per tal de complir amb tots els requisits d’Hisenda. 

Som experts en tributació tant per Estimació Objectiva (Mòduls o EO) com per Estimació Directa Simplificada (EDS), i per tant, podem donar sortida i assessorament a les teves necessitats per tal de, en la mesura del possible, reduir la tributació fiscal dels nostres clients. 

Tenim una experiència molt dilatada en l’apartat fiscal, tenint una visió global en la totalitat dels impostos existents: Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost sobre Successions i Donacions (ISD), Impost sobre Patrimoni (IP), Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR), Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses (ITP-TPO), Impost sobre els Actes Jurídics Documentats (AJD) i Impost sobre Béns Immobles (IBI), entre d’altres. 

D’aquesta manera, per citar alguns dels temes que cal tenir en compte en l’apartat de l’IVA, amb situacions que gestionem entre els nostres clients: 

 • Localització de les operacions: intracomunitàries, exportacions i importacions i localització d’aquestes a efectes fiscals 
 • Prorrata per activitats amb dret a deducció i activitats sense dret (per exemple en els casos de societats que també fan formació, o bé en els lloguers de locals i habitatges). 
 • Activitats en sectors diferenciats 
 • Agències de viatges i la seva pròpia reglamentació 
 • Nòmines o factures entre soci i societat (també quan és administrador de la societat). 
 • Règim de Devolució Mensual (REDEME) 
 • Règim de Béns Usats (REBU) 
 • Recàrrecs d’equivalència (RE) 

Com sabeu, el nostre punt fort és la Planificació Fiscal, no tenint en compte només el resultat d’un sol impost, sinó mirant la totalitat d’aquests per tal d’estalviar el pagament impostos en les mesures reglamentàries o bé diferint el pagament d’aquests. Et donem els consells i fem els anàlisis fiscals pertinents per tal que puguis prendre les millors decisions, sent els nostres àmbits d’actuació els següents: 

 • Assessorament fiscal de tots els impostos, especialment en IVA, IRPF i ISD 
 • Planificació fiscal: visió global 
 • Presentació d’impostos 
 • Control de les notificacions d’Hisenda (DEH), per tal que no siguin una preocupació per a tu i siguem nosaltres mateixos qui faci el control.

Equip de Professionals en Fiscal-Comptable