Subvencions i ajudes.

Beneficiaris: les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa, i que, hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits:

 • Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda. És a dir, estar empadronat en el domicili arrendat.
 • Disposar d’unes rendes anuals:
  • Iguals o inferiors a 22.549€ anuals en el 2020
  • Iguals o inferiors a 23.664€ anuals en el 2021
  • Iguals o inferiors a 24.302€ anuals en el 2022
 • Disposar d’un contracte d’arrendament o subscriure’l en els dos mesos posteriors a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Que la renta de lloguer no superi els 600€, podent-se augmentar el topall fins a 900€.
  En cas de lloguer d’habitació, el preu màxim és de 300€, podent-se ampliar fins a 450€.
 • Disposar de justificants de pagament de la renda, ja sigui per: transferència bancaria, ingrés de compte, Bizum, rebut emès per la persona administradora de la finca, etc.
 • Estar al corrent de pagament amb les administracions públiques

Import Subvenció: 250€/mensuals durant un període de dos anys, sempre i que les condicions i requisits per ser beneficiari es mantinguin.

Convocatòria: pendent de publicar, en un màxim de dos mesos

Compatibilitats: En un mateix habitatge es poden trobar dos o més beneficiaris, si tots ells compleixen, individualment les condicions, però la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer.

Incompatibilitats: aquest ajut no és compatible amb subvencions o ajudes per a les mateixes mensualitats del mateix any i amb la mateixa finalitat, però  és compatible amb prestacions no contributives de la Seguretat Social i amb l’Ingrés Mínim Vital.

Justificació: caldrà acreditar el pagament de la renda durant els dos anys en què se sigui beneficiari de l’ajut.

Destinataris: treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica pròpia constituïdes a Espanya.

Requisits:

 • Han de disposar d’algunes de les següents autoritzacions de transport: VDE, VT, VTC, VSE, MDPE o MDLE
 • Estar inscrits al Registre d’Empreses i Activitats de Transports amb anterioritat al 29 de març de 2022
 • Estar al corrent de pagament amb l’Administració Pública

Quanties de l’ajut:

 • 300€ per taxis (VT) i vehicles de lloguer amb conductor (VTC)
 • 500€ per ambulàncies (VSE) i per furgonetes de mercaderies de pes lleuger (MDLE)
 • 950€ per autobusos (VDE)
 • 1.250€ per camions de mercaderies pesades (MDPE)

Termini de presentació: TANCAT

Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. És a dir, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Quantia de l’ajut:

 • Autònoms i microempreses (fins a 9 treballadores): 1.000 euros
 • Petites empreses (de 10 a 49 treballadores): 5.000 euros
 • Empreses (de 50 o més treballadores): 15.000 euros

Període de presentació: TANCAT

Concessió: El criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Compatibilitat amb altres ajuts: Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Beneficiaris:

 • Treballadors per compte d’altre, inclosos els que tenen un contracte fix discontinu
 • Socis treballadors de cooperatives i societats laborals

Sempre que hagin estat inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO) almenys un dia en el període entre l’1 i el 31 de gener de 2022.

Quantia: TANCAT

Terimini de presentació: des del 5 d’abril a les 9.00h fins el 14 d’abril a les 14.0hh

Objectiu de l’ajut:

Impulsar els petits negocis digitalment.

A què es pot destinar l’ajut?

Concretament, s’haurà de destinar la subvenció a alguna o algunes de les següents accions:

 • Disseny i desenvolupament web
 • E-commerce o botigues de comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes socials
 • Gestió de clients i/o proveïdors
 • Intel·ligència empresarial i analítica
 • Serveis i eines d’oficines virtuals
 • Factures electròniques
 • Ciberseguretat

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les petites empreses, microempreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

 • Estar donats d’alta com autònoms o com empreses amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud
 • Estar donat d’alta i tenir més de 6 mesos d’antiguitat
 • Estar al corrent de les obligacions Tributaries y de la Seguretat Social
 • Realitzar un test de maduresa digital

A quina quantia es té dret?

Dependent de la dimensió de l’empresa que ho sol·licita l’ajut va des dels 2.000€ fins als 12.000€

 • Empresa entre 1 i menys de 3 treballadors i autònoms: 2.000€.
 • Empresa entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000€.
 • Empresa entre 10 i 50 treballadors: 12.000€.

Com s’obté l’ajuda?

El pagament no s’efectuarà de forma directa al beneficiari, sinó que l’empresa o autònom que tingui dret a aquestes ajudes, i les sol·liciti, se li concedirà un “Bo digital” per la quantitat determinada què rebrà directament l’empresa que presti el servei digital.

Per aquest motiu, les empreses que prestin els serveis són aquelles que s’han inscrit com agent digitalitzadors. Per tant, l’ajut només s’obtindrà si l’acció subvencionable es contracta a alguna de les empreses que s’han registrat per prestar els serveis.

Quin termini es té per sol·licitar-la?

Es podrà sol·licitar a partir del 15 de març, durant 6 mesos o fins a esgotar pressupost.

Com puc saber si tinc dret i sol·licitar aquestes noves ajudes?

CLICA AQUÍ

Els autònoms que anaven percebent una prestació per part de la Mútua per reducció de la facturació fruit de la Covid-19, deixaran de percebre-la a partir del 28 de febrer. Aquests autònoms, a partir d’aquesta data, podran gaudir de forma automàtica d’una reducció de la seva quota d’autònoms durant els pròxims 4 mesos:

 • Reducció del 90% al març
 • Reducció 75% a l’abril
 • Reducció 50% al maig
 • Reducció del 25% al juny

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns, cooperatives de treball associat i entitats sense ànim de lucre, així com associacions i fundacions.

La contractació es pot fer a través d’un contracte indefinit o temporal, amb durada mínima de 12 mesos. No incloent dins de l’ajut els contractes de relleu, interinitat, formació, aprenentatge o pràctiques.

Requisits:

 • Haver contractat persones desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 • Contractar a persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Contractar a persones desocupades de 30 anys o més, si són dones o persones desocupades de llarga durada (un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).
 • Els nous treballadors no poden haver estat contractats per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Import de l’ajut: S’estableix una quantia de una quantia de 1.473,71 euros mensual i diari de 48,45 euros.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2022.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de maig de 2022. Atorgat per ordre de presentació

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns amb establiment operatiu a Catalunya, així com cooperatives de treball associat.

Es pot subscriure qualsevol modalitat de contractació laboral vigent, havent de ser de nova incorporació, amb una durada mínima d’un any en jornada completa, s’ha d’haver subscrit abans del 28 de febrer de 2022 (inclòs).

Si el contracte es indefinit o té una duració superior a 12 mesos, es subvencionarà la part els 12 primers mesos.

Requisitis: haver contractat a joves, més grans de 16 anys i menors de 30, incloses les persones amb discapacitat, que el dia abans de ser contractats complissin les següents condicions:

 1. Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
 2. Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Import de l’ajut: Es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual (prenent com a referència el Salari Mínim de 2021) per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Si el contracte finalment no arriba als 12 mesos, es farà una revocació proporcional.

CONVOCATÒRIA: TANCAT

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns i cooperatives de treball associat, que formalitzin un contracte de treball en pràctiques de nova incorporació.

Requisits: haver contractat a joves, més grans de 16 anys i menors de 30, que el dia abans de ser contractats complissin les següents condicions:

 1. Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.
 2. Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

La contractació ha de tenir una durada mínima d’un any en jornada a temps complet i s’ha d’haver subscrit abans del 28 de febrer de 2022 (inclòs).

Import de l’ajut: Es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Si el contracte finalment no arriba als 12 mesos, es farà una revocació proporcional.

Convocatòria: fins al 31 de març de 2022. Atorgat per ordre de presentació

Adreçat a: microempreses i/o persones autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats (i menys de 2M facturació), així com les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors.

Finalitat: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut.
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.

A més a més, aquesta persona física o jurídica ha de portar a terme una actuació que contribueixi a la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o la transformació digital.

Quantia: La quantía màxima de 5.000€. En ambdues línies, se subvenciona el 50% del cost salarial de manteniment de l’ocupació. S’ha de tenir en compte que només es podrà accedir a una de les línies.

Convocatòria: Pendent de convocatòria

Podran sol·licitar una nova prestació només en cas d’aplicació d’una nova restricció per Covid-19 per part de l’Administració que impliqui el tancament de la seva activitat, en les següents condicions:

 • Caldrà estar al RETA 30 dies abans de la resolució de tancament de l’activitat
 • Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (o posar-s’hi en un període de 30 dies)
 • Es percebrà el 70% de la base mínima de cotització, des de l’adopció de la mesura i fins a l’últim dia del mes en que s’aixequin les mesures restrictives que obligaven al tancament de tota l’activitat. Serà del 40% en cas de cobrar-la dues o mes persones tinguin convivència.
 • No es pagaran els rebuts d’autònoms des l’adopció de la mesura de restricció, i fins a l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura (com a màxim fins el 31 de juliol)
 • És incompatible amb el treball per compte aliena, excepte que aquest sigui inferior a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional
 • En el cas de societats, és incompatible amb mantenir la nòmina de l’administrador o administradors de la societat durant el tancament
 • El termini per a sol·licitar-la és de 21 dies naturals des de l’entrada en vigor de la resolució del tancament d’activitat
 • La duració màxima de la percepció serà el 30 de juny de 2022
 • No es podrà facturar durant aquest període

Actualitzat el 18/05/2022.