Subvencions i ajudes.

Objectiu de l’ajut:

Impulsar els petits negocis digitalment.

A què es pot destinar l’ajut?

Concretament, s’haurà de destinar la subvenció a alguna o algunes de les següents accions:

 • Disseny i desenvolupament web
 • E-commerce o botigues de comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes socials
 • Gestió de clients i/o proveïdors
 • Intel·ligència empresarial i analítica
 • Serveis i eines d’oficines virtuals
 • Factures electròniques
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet – Novetat
 • Marketplace – Novetat

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les petites empreses, microempreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

 • Estar donats d’alta com autònoms o com empreses amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud
 • Estar donat d’alta i tenir més de 6 mesos d’antiguitat
 • Estar al corrent de les obligacions Tributaries y de la Seguretat Social
 • Realitzar un test de maduresa digital
 • En el cas de les empreses que tinguin entre 3 y 10 treballadors han de tenir el domicili fiscal en territori de l’estat español. – Novetat

A quina quantia es té dret?

Dependent de la dimensió de l’empresa que ho sol·licita l’ajut va des dels 2.000€ fins als 12.000€

 • Empresa entre 1 i menys de 3 treballadors i autònoms: 2.000€. – Pendent de data
 • Empresa entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000€. – Ja poden sol·licitar l’ajuda
 • Empresa entre 10 i 50 treballadors: 12.000€. – Ja poden sol·licitar l’ajuda

Com s’obté l’ajuda?

El pagament no s’efectuarà de forma directa al beneficiari, sinó que l’empresa o autònom que tingui dret a aquestes ajudes, i les sol·liciti, se li concedirà un “Bo digital” per la quantitat determinada què rebrà directament l’empresa que presti el servei digital.

Per aquest motiu, les empreses que prestin els serveis són aquelles que s’han inscrit com agent digitalitzadors. Per tant, l’ajut només s’obtindrà si l’acció subvencionable es contracta a alguna de les empreses que s’han registrat per prestar els serveis.

Quin termini es té per sol·licitar-la?

Es podrà sol·licitar a partir del 15 de març, durant 6 mesos o fins a esgotar pressupost.

Com puc saber si tinc dret i sol·licitar aquestes noves ajudes?

CLICA AQUÍ

Beneficiaris: les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin menys de 36 anys, i que, hagin subscrit en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits:

 • Tenir menys de 36 anys en el moment de presentar la sol·licitud. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda. És a dir, estar empadronat en el domicili arrendat.
 • Disposar d’unes rendes anuals estables:
  • Iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).
 • Disposar d’un contracte d’arrendament
 • Que la renta tingui els següents imports màxims:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€
  • Demarcació de Girona: 650€
  • Demarcació de Lleida: 600€
  • Demarcació de Tarragona: 600€
  • Les Terres de l’Ebre, 600€
 • En cas de lloguer d’habitació, el preu màxim és de:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450€
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 350€
  • Demarcació de Girona: 350€
  • Demarcació de Tarragona: 300€
  • Demarcació de Lleida: 300€
  • Les Terres de l’Ebre: 300€
 • Disposar de justificants de pagament de la renda, ja sigui per: transferència bancària, ingrés de compte, Bizum, rebut emès per la persona administradora de la finca, etc.
 • Estar al corrent de pagament amb les administracions públiquesImport subvenció:
 • L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d’acord amb l’apartat anterior.
 • Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d’acord amb l’apartat anterior.
 • Serà del 40% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats.

Tots ells amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Convocatòria: Des del 28 de setembre fins el 7 d’octubre a les 15.00h

Beneficiaris: Les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre.

La contractació s’ha de fer través d’un contracte indefinit. No incloent dins de l’ajut els contractes de relleu, interinitat, formació, aprenentatge o pràctiques.

Requisits: haver contractat persones, a partir de l’1 d’octubre de 2022, desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

A més, hauran de complir com a mínim un dels següents requisits:

 • Contractar a persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Contractar a persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.

S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Els nous treballadors no poden haver estat contractats per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Import de l’ajut: S’estableix una quantia de mòdul econòmic mensual de 1.166,67€/mensuals, per un màxim de 9 mesos. Sempre que la contractació sigui a jornada completa.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2023.

Convocatòria: des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de juny de 2023.

Beneficiaris: empreses en el marc del programa CREA FEINA-BARCELONA que ampliïn les seves plantilles amb la incorporació de persones en situació d’atur.

Àmbit: Àrea Metropolitana de Barcelona

Requisits: contractacions des de 1 de gener de 2022

 • Ampliar la plantilla amb persones en situació d’atur i residents a Barcelona
 • Aturats de llarga durada (més de 12 mesos): joves; dones; majors de 45 anys o persones de col·lectius en risc d’exclusió social
 • Tenir activitat com a mínim amb 6 mesos d’antiguitat i centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Subscriure un contracte de més de sis mesos, a jornada completa, augmentant la plantilla dels últims 12 mesos (és a dir, no serveix per cobrir bacants -excepte per discapacitat, jubilació o acomiadament disciplinari-) amb persones empadronades a Barcelona
 • No tenir relació laboral, en els 12 mesos anteriors, amb la persona contractada. Ni tenir relació de parentiu fins a 2n grau
 • Estar al corrent de pagament amb els ens públics
 • No estar l’empresa afectada per un ERTO, inclús si és temporal

Import Subvenció: entre 2.000 i 8.000€

 • Persona aturada de llarga durada – 5.000€
 • Jove (fins a 29 anys); majors de 45 anys o dones de llarga durada – 6.000€
 • Persones en risc d’exclusió social:
  • Jornada completa – 8.000€
  • Jornada parcial 75-99% – 6.000€
  • Jornada parcial 50-74% – 4.000€
  • Jornada parcial 20-49% -2.000€

Convocatòria: des del 2 de juny fins el 25 de novembre de 2022

Contractes màxims subvencionables: 10 per empresa

Període mínim de relació laboral: 6 mesos, en cas de que la relació laboral acabi abans es pot substituir al treballador, en el termini màxim d’un mes, per un que compleixi les condicions.

Persones Beneficiàries: Treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica pròpia constituïdes a Espanya que, a 15 de juliol compleixin algun d’aquests requisits:

 1. Estiguin donades d’alta al Registre d’Empreses i Activitats de Transport com a titulars d’una autorització de transport de qualsevol classe.
 2. Tinguin la llicencia per taxi de Ceuta i Melilla.
 3. Siguin titulars d’autobusos urbans segons el Reglament General de Vehicles i estiguin donats d’alta al Registre de vehicles de la Direcció central de Tràfic.

Quantia de l’ajut:

 • Camió: 1.250 € per vehicle
 • Furgoneta: 500 € per vehicle
 • Autobús: 950 € per vehicle
 • Taxis: 300 € per vehicle lloguer amb conductor (VTC): 300 € per vehicle
 • Ambulàncies VSE: 500 €Autobús urbà: 950 € per vehicle
 • Autobús urbà: 950€ per vehicle

Període de presentació: Del 4 d’agost al 30 de setembre.

Beneficiaris: les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa, i que, hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits:

 • Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 • Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda. És a dir, estar empadronat en el domicili arrendat.
 • Disposar d’unes rendes anuals:
  • Iguals o inferiors a 22.549€ anuals en el 2020
  • Iguals o inferiors a 23.664€ anuals en el 2021
  • Iguals o inferiors a 24.302€ anuals en el 2022

Per calcular-ho s’ha de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460)

 • Disposar d’un contracte d’arrendament o subscriure’l en els dos mesos posteriors a la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • Que la renta tingui els següents imports màxims:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€
  • Demarcació de Girona: 650€
  • Demarcació de Lleida: 600€
  • Demarcació de Tarragona: 600€
  • Les Terres de l’Ebre, 600€
 • En cas de lloguer d’habitació, el preu màxim és de:
  • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450€
  • Resta de la demarcació de Barcelona: 350€
  • Demarcació de Girona: 350€
  • Demarcació de Tarragona: 300€
  • Demarcació de Lleida: 300€
  • Les Terres de l’Ebre: 300€
 • Disposar de justificants de pagament de la renda, ja sigui per: transferència bancaria, ingrés de compte, Bizum, rebut emès per la persona administradora de la finca, etc.
 • Estar al corrent de pagament amb les administracions públiques

Import Subvenció: 250€/mensuals durant un període de dos anys, sempre i que les condicions i requisits per ser beneficiari es mantinguin.

Convocatòria: TANCADA

Compatibilitats: En un mateix habitatge es poden trobar dos o més beneficiaris, si tots ells compleixen, individualment les condicions, però la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer.

Incompatibilitats: aquest ajut no és compatible amb subvencions o ajudes per a les mateixes mensualitats del mateix any i amb la mateixa finalitat, però  és compatible amb prestacions no contributives de la Seguretat Social i amb l’Ingrés Mínim Vital.

Justificació: caldrà acreditar el pagament de la renda durant els dos anys en què se sigui beneficiari de l’ajut.

Actualitzat el 30/08/2022.