Subvencions i ajudes.

Objecte:

2a convocatòria per la concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

Beneficiaris:

Micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció sempre que la seva activitat principal estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex.

Les empreses de serveis connexos amb la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

No es consideren beneficiaris: les associacions, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre.

Projectes i despeses subvencionables:

Adquisició de maquinària nova o equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la implementació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:

 1. Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat (maquinari i programari) que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada que permeti el processament i l’anàlisi d’un gran volum de dades procedents de diverses fonts dins dels entorns industrials amb l’objectiu d’identificar o predir patrons de comportament que afectin diverses àrees i processos dins d’aquestes empreses, així com de facilitar la presa de decisions i contribuir a la millora de la competitivitat.
 2. Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials (des de plàstics fins a metalls) de noves peces i formes geomètriques personalitzades, amb l’objectiu de satisfer les necessitats d’un sector o una empresa industrial específica.
 3. Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores i fins i tot amb màquines que millorin els processos i incrementin la productivitat dins la planta i les àrees d’emmagatzematge.
 4. Projectes d’IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica amb la finalitat de recollir i intercanviar informació en temps real, que permeti controlar, automatitzar i multiplicar en gran mesura les possibilitats d’ús i seguiment dels dispositius o maquinària connectada.
 5. Projectes d’intel·ligència artificial per a l’entorn industrial en què les màquines i l’equipament de la planta siguin capaces d’aprendre i prendre decisions de manera autònoma. ( Machine learning o deep learning…)
 6. Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades que els converteixen en objectes intel·ligents dins de la cadena de valor de l’empresa.
 7. Projectes de realitat virtual que permetin la recreació de situacions reals en mons simulats o ambients virtuals.
 8. Projectes de realitat augmentada que incorporin tecnologies que permetin que un usuari visualitzi part del món real mitjançant un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida per aquest dispositiu. D’aquesta manera, la informació real o física serà augmentada amb informació virtual addicional.
 9. Projectes de bessons digitals (digital twins) que generin una rèplica virtual d’un objecte o sistema que simula el comportament del seu homòleg real per tal de monitorar-lo, analitzar-ne el comportament en determinades situacions i millorar-ne l’eficàcia. Entre altres avantatges, permet que desenvolupar i testar els productes sigui més econòmic i més eficaç que fer-ho amb un producte físic. A més, permet crear còpies infinites del model virtual i testar-lo sota multitud d’escenaris.
 10. Projectes que requereixin tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos en àmbits com el de la logística o sensors quàntics que proporcionen mesures extremadament precises que milloren el rendiment de dispositius en sectors com ara el diagnòstic mèdic, la navegació d’alta precisió o l’enginyeria.
 11. Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes, ja siguin dispositius, aplicacions o dades, davant d’atacs digitals que puguin comprometre’n la confidencialitat, la disponibilitat o la integritat.
 12. Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

Requisits:

 • L’import del projecte subvencionable haurà de ser de mínim 50.000€
 • El projecte s’haurà d’implementar al centre productiu ubicat a Catalunya de la persona beneficiària
 • El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta de la totalitat de l’import atorgat, a partir de la seva concessió

Quantia: La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 euros d’ajut per projecte.

Termini de sol·licitud: des de el 3 de maig al 4 de juliol de 2023

ANNEX:

Empreses industrials

 • 10 Indústria de productes alimentaris.
 • 11 Fabricació de begudes.
 • 12 Indústries del tabac.
 • 13 Indústries tèxtils.
 • 14 Confecció de peces de vestir.
 • 15 Indústria del cuir i del calçat.
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
 • 17 Indústries del paper.
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
 • 19 Coqueries i refinatge del petroli.
 • 20 Indústries químiques.
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics.
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
 • 23 Fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics.
 • 24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
 • 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
 • 28 Fabricació de maquinària i equips NCAA.
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
 • 30 Fabricació d’altres materials de transport.
 • 31 Fabricació de mobles.
 • 32 Indústries manufactureres diverses.
 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
 • 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

Empreses de serveis a la producció:

 • 35 Subministrament d’energia elèctrica i gas.
 • 36 Captació, potabilització i distribució d’aigua.
 • 37 Recollida i tractament d’aigües residuals.
 • 38 Tractament i eliminació de residus.
 • 39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
 • 52 Emmagatzematge i activitats afins al transport.
 • 62 Serveis de tecnologia de la informació (per a la indústria).
 • 71 Serveis tècnics d’enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la indústria).

Objectiu: la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci inclou les línies següents:

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic.

Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural.

Beneficiaris:

 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, és a dir, societats de responsabilitat limitada, societats anònimes, societats laborals o societats cooperatives.

Despeses subvencionables generals: Són subvencionables aquelles despeses que, de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Requisits generals: Amb la sol·licitud cal presentar:

 1. Una memòria tècnica del projecte
 2. Pressupost complet i detallat del projecte
 3. Pla estratègic de l’empresa, si s’escau

Convocatòria: del 26 de maig al 30 de juny de 2023

LÍNIA 1. PROJECTES EMPRESARIALS DE CANVI ESTRATÈGIC: subvenciona la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l’empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci.

S’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir, en el futur, una línia de negoci important. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment, la servitització dels seus productes, la generació de valor compartit de forma holística o fusions d’empreses.

Despeses subvencionables: es considera despesa subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per a la realització del pla de negoci per part dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Les activitats subvencionables es podran dur a terme des de l’1 de gener del 2023 fins al 31 de desembre del 2024

Quantía: serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000,00 euros.

LÍNIA 2. PROJECTES EMPRESARIALS DE CANVI ESTRUCTURAL: es consideraran subvencionables el projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en una nova línia de negoci per l’empresa.

Per poder presentar-se a projectes de canvi estructural s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a implementar i s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci.

DESPESES SUBVENCIONABLES:

 1. Adquisició de maquinària i equipaments.
 2. Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte, software o despeses similars).
 3. Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat.
 4. Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementar la nova activitat.
 5. Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada. (El cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.000€ per justificació realitzada).

Les activitats subvencionables dels projectes de canvi estructural es podran dur a terme a partir de la data de sol·licitud i fins al 31 de desembre del 2025.

QUANTIA: L’import màxim d’ajut serà de 60.000€. Atenent a les següent taula:

TipologiaPetita empresaMitjana empresaGran empresa
Adquisició de maquinària i equipaments20%10%10%
Despeses externes75%75%75%
Despeses formació25%25%25%
Despeses de personal75%75%75%
Despeses auditoria100%100%100%

L’Ajuntament de Sitges ha anunciat que aquest 2023 tornarà a obrir una convocatòria d’ajuts econòmics destinats a millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones del municipi en situació d’atur o desocupades incentivant la contractació de qualitat

Beneficiaris: Empreses o autònoms amb seu fiscal a Sitges o amb centre de treball al municipi amb un màxim de 12 treballadors en tots els centres de treball.

També podran acollir-se als ajuts econòmics les Entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment constituïdes, del municipi de Sitges i registrades en els registres corresponents.

Requisits: Els contractes formalitzats des del seu inici han de ser contractes indefinits o fixes discontinus o bé venir de la conversió de contractes temporals en contractes indefinits o fixes discontinus

Import de l’ajut: Les respectives convocatòries determinaran l’import a percebre per a les següents modalitats de contracció: indefinit o fix discontinu

Convocatòria: pendent de convocatòria

Requisitis per a les empreses beneficiàries:

Els requisits que han de complir les empreses sol·licitants per obtenir la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció són:

 1. Les entitats sol·licitants han de tenir seu social o centre de treball a Catalunya.
 2. Les empreses o les entitats han d’estar legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents.
 3. Les entitats sol·licitants han d’estar donades d’alta d’activitat econòmica.
 4. L’acció subvencionada s’ha de dur a terme a Catalunya.

No se subvencionen els contractes de treball amb una jornada de treball a temps parcial.

Requisits dels treballadors contractats:

Els treballadors han de trobar-se dins d’alguna d’aquestes tres categories:

 1. Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat pel Departament de Treball, Afers Social i Família, o resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 2. Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses. L’interval entre la finalització del contracte en l’empresa d’inserció i el de l’inici en l’empresa ordinària no pot ser superior a 3 mesos.
 3. Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

Qunatia: És un ajut de 7.560€ per un contracte de treball de 12 mesos de durada.  Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional.

Convocatòria: des del 17 d’abril fins el 2 d’octubre de 2023.

Programes:

P1. Suport a la participació en competicions d’esport femení (programa “Entre totes, tot”): donar suport a les necessitats derivades de la participació en competicions d’esports col·lectius per equips (clubs) en la categoria estatal d’equips femenins d’entitats federades per tal d’ajudar en les despeses de participació en les esmentades competicions

P2. Suport a la participació en competicions internacionals oficials (programa “Catalunya al món”): donar suport a la participació internacional de les entitats esportives catalanes que hagin assolit els drets de participació per mèrits propis en competicions oficials prèvies en la temporada esportiva finalitzada.

P3. Suport als equips que han ascendit a categories estatals (programa “Ascensos”): donar suport als equips que han ascendit a categories estatals per mèrits propis en competicions oficials prèvies en la temporada esportiva finalitzada.

P4. Suport als equips que han excel·lit la temporada anterior en les màximes categories estatals (programa “Excel·lència”): donar suport als equips que han excel·lit en les màximes categories estatals en la temporada esportiva finalitzada mitjançant l’atorgament d’una subvenció

P5. Suport als equips que han disputat fases finals en categories inferiors a l’absoluta en campionats o lligues estatals (programa “Esport base”): donar suport als equips que han disputat fases finals en categories infantil, cadet, juvenil, júnior i sub-23 en campionats o lligues estatals en competicions oficials en la temporada esportiva finalitzada

Entitats beneficiàries:

 1. a) Entitats esportives federades.
 2. b) Entitats no esportives sense ànim de lucre federades amb seccions esportives.

Requisitis:

 1. a) Han d’estar degudament inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
 2. b) Han de tenir la junta directiva, o l’òrgan de govern corresponent, degudament inscrita o amb la documentació corresponent presentada en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, o el que correspongui.

Despeses subvencionables: Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb l’execució de cada projecte presentat, que resultin estrictament necessàries i que es duguin a terme en el termini i les condicions que es determinen a continuació:

 1. a) Sou base del personal tecnicoesportiu al servei de les entitats perceptores de les subvencions, per raó del treball dut a terme.
 2. b) Desplaçaments i estades individuals del personal directiu que acrediti la relació directa del desplaçament amb l’activitat o esdeveniment esportiu, del personal tècnic esportiu, dels esportistes i del personal oficial (no personal de gestió). Sempre que s’utilitzi el transport regular.
 3. c) Lloguers d’instal·lacions esportives destinades a aquestes activitats.
 4. d) Despeses de desplaçaments de grup i estada del personal directiu, el personal tecnicoesportiu, els esportistes i el personal oficial (no personal de gestió).
 5. e) Taxes de federacions esportives, sempre amb la factura detallada i el rebut. Els arbitratges, amb la factura de la federació i especificació de l’IVA, en cap cas rebuts, tiquets, actes, etc.
 6. f) Adquisició de trofeus i medalles per als participants en les activitats incloses en els programes subvencionats.
 7. g) Adquisició de vestimenta esportiva i material específicament esportiu fungible, en cap cas inventariable ni material genèric ni inversions. A la factura cal el detall concret amb preus unitaris.
 8. h) Despeses de farmaciola.
 9. i) Treballs de naturalesa tecnicoesportiva duts a terme per empreses externes o professionals independents.
 10. j) Confecció de cartells, programes, impresos, etc. (excepte edició de llibres, cartes, targetes, sobres, papereria en general, etc.), amb suport de paper o altres, corresponents a les activitats objecte de la subvenció.

Quantia: Del 26 de maig al 8 de juny de 2023

La despesa mínima, efectuada i justificada, de l’activitat objecte de la subvenció exigible per poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del pressupost resolt de l’activitat.

Termini de sol·licituds: Pendent de convocatòria

IMPOSTOS AFECTATS:

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
 • Taxa d’escombraries domiciliària
 • Escoles municipals de música i art
 • Escola aeronàutica
 • Tarifa d’aigua

REQUISITS ECONÒMICS PER PODER-SE ACOLLIR A LA BONIFICACIÓ O EXEMPCIONS: cal presentar la documentació que acrediti els ingressos de tots els membres de la unitat familiar que siguin majors de 16 anys i es trobin empadronats en el domicili

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Bonificació del 75% de la quota, amb un import màxim de 400€:

Nombre de persones (sol·licitant + altres empadronats)Llindar ingressosLlindar Ingressos (bruts/any)
1IRSC anual x 1,5011.951,60€
2IRSC anual x 2,0015.935,46€
3IRSC anual x 2,5019.919,33€
4IRSC anual x 3,0023.903,19€
5IRSC anual x 3,5027.887,06€
6 o mésIRSC anual x 4,5031.870,92€

Bonificació del 50% de la quota, amb un import màxim de 300€:

Nombre de persones (sol·licitant + altres empadronats)Llindar ingressosLlindar Ingressos (bruts/any)
1IRSC anual x 1,5712.549,17€
2IRSC anual x 2,1016.732,23€
3IRSC anual x 2,6220.875,45€
4IRSC anual x 3,1525.098,35€
5IRSC anual x 3,6729.241,57€
6 o mésIRSC anual x 4,2033.464,47€

Bonificació del 25% de la quota, amb un import màxim de 200€:

Nombre de persones (sol·licitant + altres empadronats)Llindar ingressosLlindar Ingressos (bruts/any)
1IRSC anual x 1,6513.146,75€
2IRSC anual x 2,2017.529,01€
3IRSC anual x 2,7521.911,26€
4IRSC anual x 3,3026.293,51€
5IRSC anual x 3,8530.675,76€
6 o mésIRSC anual x 4,4035.058,01€
 • Bonificació escoles: escola de música Mestre Montserrat, escola municipal d’art i disseny, llars d’infants municipals i formació aeronàutica

BONIFICACIÓ ESCOLA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT

Membres Unitat Familiar12345 o més
Llindar renda16.000€10%30%50%50%50%
Llindar renda22.500€0%20%30%35%45%
Llindar renda29.600€0%10%20%30%40%
Llindar renda35.000€0%0%10%20%35%

 

BONIFICACIO ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY

Membres Unitat Familiar12345 o més
Llindar renda16.000€10%30%50%50%50%
Llindar renda22.500€0%20%30%35%45%
Llindar renda29.600€0%10%20%30%40%
Llindar renda35.000€0%0%10%20%35%

 

BONIFICACIÓ 50% LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (LA BALDUFA I L’ESCATERET)

Membres Unitat FamiliarIngressos Unitat Familiar
116.000€
222.500€
329.600€
4 o més35.000€

 

BONIFICACIÓ FORMACIÓ AERONÀUTICA

Renda familiar anual (Euros)
< 9.000€De 9.000€ a 10.500€De 10.500,01€ a 12.000€De 12.000,01€ a 16.000€Més de 16.000€
50%40%30%20%10%
 • Taxa d’Escombraries Domiciliàries: Els ingressos bruts de la unitat familiar no han de superar els límits següents
Membres Unitat FamiliarIngressos bruts anuals
1 a 322.365,46€
425.560,52€
528.755,59€
631.950,65€
735.145,72€
Més de 738.340,78€

ALTRES REQUISITS:

 • Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició del benefici fiscal.
  • Si a la unitat familiar (pares i fills) hi ha alguna persona amb discapacitat reconeguda pel Departament de treball, afers socials i famílies, el nombre de membres de la mateixa augmentarà en una persona.
 • El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre immoble al seu nom a títol de propietari, usufructuari o nu propietari, ja sigui plenament o en participació indivisa, excepte l’habitatge habitual.
  • No s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dues places d’aparcament i/o un traster que siguin d’ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.
  • En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixen dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentencia judicial.
 • El sol·licitant i els altres membres de la unitat familiar en la data de la sol·licitud de la bonificació: No han de tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de pagament dels terminis del fraccionament. Igualment, s’han de trobar el corrent de les seves obligacions fiscals amb altres Administracions i amb la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Formulari de sol·licitud
 • Còpia del NIF/NIE del sol·licitant i dels majors de 16 anys empadronats en el mateix domicili i que formen part de la unitat familiar
 • Sol·licitud de transferència de pagament de la bonificació
 • Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:
  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
   • Justificant ingressos majors 16 anys:
    • Treballadors: 3 últimes nòmines.
    • Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda.
    • Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors de prestacions de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la percepció.
    • Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la pàtria potestat.
    • Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos.
   • Carnet de família nombrosa o monoparental.
   • En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci.
  • Bonificació escoles: escola de música Mestre Montserrat, escola municipal d’art i disseny, llars d’infants municipals i formació aeronàutica
   • Justificant ingressos majors 16 anys:
    • Treballadors: 3 últimes nòmines.
    • Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda.
    • Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors de prestacions de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la percepció.
    • Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la pàtria potestat.
    • Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos.
   • En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci.
   • Justificant de la matrícula de l’escola corresponent.
  • Taxa d’Escombraries Domiciliàries
   • Justificant ingressos majors 16 anys:
    • Treballadors: 3 últimes nòmines.
    • Autònoms: darrera declaració Impost sobre la renda.
    • Pensionistes (qualsevol tipus de prestació, jubilació, incapacitats, etc.) i perceptors de prestacions de Benestar Social: justificant de l’import mensual de la pensió o de la percepció.
    • Estudiants: certificat d’estudis del centre, o declaració responsable del titular de la pàtria potestat.
    • Aturats: Certificat SOC acreditatiu situació i ingressos.
   • En cas de separació matrimonial: sentència judicial de separació o divorci.

Objectiu de l’ajut:

Impulsar els petits negocis digitalment.

A què es pot destinar l’ajut?

Concretament, s’haurà de destinar la subvenció a alguna o algunes de les següents accions:

 • Disseny i desenvolupament web
 • E-commerce o botigues de comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes socials
 • Gestió de clients i/o proveïdors
 • Intel·ligència empresarial i analítica
 • Serveis i eines d’oficines virtuals
 • Factures electròniques
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet
 • Marketplace

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les petites empreses, microempreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

 • Estar donats d’alta com autònoms o com empreses amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud
 • Estar donat d’alta i tenir més de 6 mesos d’antiguitat
 • Estar al corrent de les obligacions Tributàries i de la Seguretat Social
 • Realitzar un test de maduresa digital
 • En el cas de les empreses que tinguin entre 3 i 10 treballadors han de tenir el domicili fiscal en territori de l’estat espanyol.

A quina quantia es té dret?

Dependent de la dimensió de l’empresa que ho sol·licita l’ajut va des dels 2.000€ fins als 12.000€

 • Empresa entre 1 i menys de 3 treballadors i autònoms: 2.000€.
 • Empresa entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000€.
 • Empresa entre 10 i 50 treballadors: 12.000€.

Com s’obté l’ajuda?

El pagament no s’efectuarà de forma directa al beneficiari, sinó que l’empresa o autònom que tingui dret a aquestes ajudes, i les sol·liciti, se li concedirà un “Bo digital” per la quantitat determinada què rebrà directament l’empresa que presti el servei digital.

Per aquest motiu, les empreses que prestin els serveis són aquelles que s’han inscrit com agent digitalitzadors. Per tant, l’ajut només s’obtindrà si l’acció subvencionable es contracta a alguna de les empreses que s’han registrat per prestar els serveis.

Quin és el termini per sol·licitar-la?

 • Fins el 31 de desembre de 2024, independentment del nombre de treballadors de l’empresa.

Com puc saber si tinc dret i sol·licitar aquestes noves ajudes?

CLICA AQUÍ

A partir de gener de 2023 s’amplia a nous beneficiaris la deducció de 100€ al mes que fins ara percebien les mares treballadores, donades d’alta en la Seguretat Social, amb fills de 0 a 3 anys. S’inclouen les dones que a partir de l’1 de gener de 2020, van passar a trobar-se:

 • En situació legal de desocupació a conseqüència d’haver quedat suspès el contracte de treball.
 • En període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues.
 • En cessament d’activitat, en cas de treballadores per compte propi, a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

Aquelles dones que ho haguessin pogut demanar pel 2020 i el 2021 i no ho van fer, ho podran demanar a la Renda 2022 i rebre el cobrament total.

També podran rebre-la pares en cas de defunció de la mare, o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de manera exclusiva al pare o, en el seu cas, a un tutor, sempre que compleixi els requisits previstos en la llei.

Programes d’incentius:

 1. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 2. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 3. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 4. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 5. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 6. Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris:

Dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

Quantia de la subvenció: la intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació.

 • Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial, amb una quantia màxima.
 • Pels particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

Requisits:

 • Pressupost inversió: cal disposar de pressupost desglossat de l’empresa que executarà l’actuació, amb data posterior al 01/07/21.
 • Inici de l’actuació
 • Dels programes 1, 2 i 3: després de la sol·licitud
 • Dels programes 4 i 5: després del 01/07/2021

Termini: del 15 de desembre de 2021 a les 9:00 hores fins al 31 de desembre de 2023.

Beneficiaris: Les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre.

La contractació s’ha de fer través d’un contracte indefinit. No incloent dins de l’ajut els contractes de relleu, interinitat, formació, aprenentatge o pràctiques.

Requisits: haver contractat persones, a partir de l’1 d’octubre de 2022, desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

A més, hauran de complir com a mínim un dels següents requisits:

 • Contractar a persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Contractar a persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.

S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Els nous treballadors no poden haver estat contractats per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Import de l’ajut: S’estableix una quantia de mòdul econòmic mensual de 1.166,67€/mensuals, per un màxim de 9 mesos. Sempre que la contractació sigui a jornada completa.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2023.

Convocatòria: des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de juny de 2023.

Beneficiaris:

 • Microempreses (incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica) i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.

En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

A més, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

Líneas: Realització per part de la persona física o jurídica beneficiària d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació, és a dir, de mantenir el nombre de treballadors/ores que tingui contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut, i mantenir-lo durant un període mínim de sis mesos a comptar de la sol·licitud.

Així mateix, ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses”:

 • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
 • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

L’acció de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital.

El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar han de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

Requisits:

 • No es considera incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.
 • Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d’una de les línies de subvenció simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d’ambdues.
 • La persona que ha de fer les accions formatives ha de ser l’autònom que rep l’ajut o qualsevol dels socis de l’empresa que rep l’ajut, durant un període màxim de 6 mesos des de l’obtenció de l’ajut.
 • La justificació de l’ajut s’inicia al cap de 6 mesos i un dia de la data d’atorgament de la subvenció i es disposarà de 15 dies per a la presentació de la documentació justificativa corresponent.
 • No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que han obtingut l’ajut de la convocatòria anterior.

Import de l’ajut: 5.000€ per empresa beneficiària.

Convocatòria: TANCADA

Objecte:

Impulsar projectes de nous models de negoci innovadors que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables i, per tant, afavoreixin la descarbonització del sistema o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica.

Beneficiaris:

Podran obtenir la condició d’entitats beneficiares les següents:

 • Empreses.
 • Administracions Públiques, exclosa l’Administració General de l’Estat.
 • Organismes públics de recerca.
 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 • Altres centres públics d’R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica.
 • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses.
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la recerca tecnològica d’àmbit estatal.
 • Altres centres privats d’R+D+i que tinguin definits en els seus estatuts l’R+D+i com a activitat principal.
 • Altres organitzacions que ofereixin suport a la transferència tecnològica o desenvolupament normatiu que integri els nous models de negoci, o realitzin difusió i divulgació tecnològica, científica o regulatòria.
 • Comunitats energètiques.

En el cas concret d’entitats sol·licitants de la línia d’ajuts “Startups per a la transició energètica”, les entitats beneficiàries hauran de complir els següents requisits:

 • Ser considerades petites empreses.
 • No estar cotitzades en una borsa de valors.
 • Estar registrades com a màxim des de fa cinc anys a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut que es determini a les convocatòries, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa.
 • No haver distribuït beneficis ni sorgir d’una operació de concentració.

Actuacions subvencionables:

 1. A) Innovació en la transició energètica. Es podran finançar actuacions relacionades amb productes, processos o serveis nous o millorats, que promoguin solucions innovadores que serveixin com a palanca per a la consecució de la transició energètica.
 2. B) Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables. Es podran finançar les actuacions que permetin a l’entitat beneficiària aportar solucions que incrementin el nivell de protecció del medi ambient. Per això, les actuacions hauran d’afavorir la integració d’energies renovables i, per tant, la reducció d’emissions. Això podria realitzar-se a través de mecanismes que incrementin la provisió de serveis de flexibilitat al sistema energètic; o bé oferir solucions que avancin en l’economia circular en l’àmbit de l’emmagatzematge energètic.
 3. C) Startups per a la transició energètica. Es podran finançar actuacions que suposin la posada en marxa o impuls de nous projectes empresarials que contribueixin als objectius de la transició energètica.

Quantia de la subvenció:

L’import dels ajuts que es concedeixi es determinarà a la convocatòria.

S’estableixen els següents topalls:

 • Per a les actuacions de la línia d’ajuts “Innovació en la transició energètica”, un màxim de 15 milions d’euros per empresa i per projecte d’inversió
 • Per a les actuacions de la línia d’ajuts “Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables, 15 milions d’euros per empresa i per projecte d’inversió

Per a les actuacions de la línia “Startups per a la transició energètica”

 • Fins a 0,4 milions d’euros per a les empreses establertes en zones no assistides o fins a 0,8 milions d’euros si l’empresa té la condició d’empresa innovadora.
 • Fins a 0,6 milions d’euros en el cas d’empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l’article 107, apartat 3, lletra c del TFUE o fins a 1,2 milions d’euros si l’empresa té la condició d’empresa innovadora.
 • Fins a 0,8 milions d’euros en el cas d’empreses establertes en zones assistides que compleixin les condicions de l’article 107, apartat 3, lletra a del TFUE o fins a 1,6 milions d’euros si l’empresa té la condició d’empresa innovadora.

La intensitat màxima dels ajuts dependrà del programa i de la mida de l’empresa. Aquesta intensitat podrà augmentar en el cas d’actuacions que impliquin una col·laboració efectiva o l’àmplia difusió dels resultats.

Termini: Pendent de convocatòria.

Objecte

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha aprovat uns nous programes de subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i en l’àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquest sector.

Beneficiaris

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes

Programes:

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
 4. Programa de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària.
 5. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
 6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 7. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.
 8. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.
 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda.
 10. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.

Característiques:

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d’altres organismes.

Termini de sol·licitud: pendent de convocatòria.

 1. Programa de suport als establiments emblemàtics i singulars

Beneficiaris

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç, situats a peu de carrer, que tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic.

*Comerç amb valor històric o establiment emblemàtic: establiment comercial que ha exercit l’activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en un mateix local 

Accions subvencionables

Despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment o qualsevol altres inversió per a la millora i manteniment del mateix.

REQUISITS

 • L’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb el Programa 4 de suport per a la obertura de comerços, de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda no sedentària.

Quantia de l’ajut

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 25.000 euros.

 1. Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Beneficiaris

 • Àmbit 1, 2 i 4: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l’àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades en els mercats provisionals per motiu de de reformes integrals de mercats.
 • Àmbit 3: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

Accions subvencionables:

 • Àmbit 1 – Recuperació de locals buits: Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
 • Àmbit 2- Reforma d’establiments: Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris i parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys), a excepció de les despeses derivades de l’àmbit 3 (adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa).
 • Àmbit 3 – Adaptació de les portes: Despeses derivades de l’adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d’1 d’Agost de Mesures d’estalvi i eficiència energètica).
 • Àmbit 4 – Parades de mercats de venda no sedentària: Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Requisits:

Que la inversió mínima de 2.000,00 euros.

Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 3 de suport per als establiments emblemàtics i singulars.

 • Àmbit 1:
  • En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.
  • Han de disposar del corresponent permís municipal.
  • S’acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d’obertura de l’any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.
 • Àmbit 2:
  • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma ambla titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
 • Àmbit 3:
  • Els establiments s’han de destinar a d’alguna activitat de comerç al detall o serveis.
 • Àmbit 4:
  • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys.

Quantia de l’ajut:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros.

 1. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

Beneficiaris:

Poden ser persones beneficiàries les persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per consolidar i reforçar la seva activitat, tals com:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.
 • Actuacions de consolidació de l’estructura, com adquisició o reparació de maquinària (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada), equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte, anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar la producció sostenible, despeses fixes d’estructura (com lloguers i subministres), adquisició de matèria primera a proveïdors externs.

Requisits:

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Els beneficiaris d’aquest programa són incompatibles amb la resta de programes.
 • Les accions de transformació digital d’aquest programa són incompatibles amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç” i amb el “Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda”.
 • Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. En cas de tractar-se de projectes d’assessorament tecnològic, la consultoria ha d’estar registrada a la bossa d’assessores i assessors tecnològics del CCAM.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2023.

Quantia de l’ajut:

Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 1. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

Beneficiaris:

Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Queden excloses:

 • Empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.
 • Aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
 • Persones importadores i distribuïdores.

Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Accions subvencionables:

 • Auditories i implementació d’eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).
 • Aplicació de sistemes de control i gestió de estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.
 • Compra e instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica..
 • Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B
 • Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.
 • Creació de solucions digitals per a l’empresa.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l’aplicació de solucions digitals.
 • Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

Requisits:

 • Despesa mínima subvencionable: 2.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb les accions de transformació digital del “Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana”.

Quantia de l’ajut:

Fins el 50 % de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

 1. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes

Beneficiaris:

Les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda.

Queden excloses:

 • Empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries.
 • Aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura, òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
 • Persones importadores i distribuïdores.

Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Accions subvencionables:

 • Despeses del personal extern d’assessorament, consultoria, auditoria i tècnics indicant el servei que han realitzat i una memòria de les feines desenvolupades.
 • Despeses en certificacions i implementacions en els àmbits esmentats de sostenibilitat.
 • Despeses en la compra i implementació d’eines i sistemes per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat
 • Compra i implementació d’eines i sistemes per a l’ecodisseny de productes o serveis.
 • Estudis /elaboració de sistemes de servei de retorn de productes usats amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
 • Fabricació de productes i compres de matèria prima que facilitin la fabricació de productes amb un alt grau de sostenibilitat en proximitat (àmbit territorial de Catalunya) (fins a un import màxim de 2.000€ subvencionats).

Requisits:

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb les accions de transformació digital del “Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana”.

Quantia de l’ajut: fins el 50 % de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Actualitzat el 25/05/2023.