Subvencions i ajudes.

OBJECTE DE L’AJUT

Impulsar els petits negocis digitalment.

A QUÈ ES POT DESTINAR L’AJUT?

Concretament, s’haurà de destinar la subvenció a alguna o algunes de les següents accions:

 • Disseny i desenvolupament web
 • E-commerce o botigues de comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes socials
 • Gestió de clients i/o proveïdors
 • Intel·ligència empresarial i analítica
 • Serveis i eines d’oficines virtuals
 • Factures electròniques
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet
 • Marketplace

BENEFICIARIS:

Les petites empreses, microempreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

 • Estar donats d’alta com autònoms o com empreses amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud
 • Estar donat d’alta i tenir més de 6 mesos d’antiguitat
 • Estar al corrent de les obligacions Tributàries i de la Seguretat Social
 • Realitzar un test de maduresa digital
 • En el cas de les empreses que tinguin entre 3 i 10 treballadors han de tenir el domicili fiscal en territori de l’estat espanyol.

QUANTIA:

Dependent de la dimensió de l’empresa que ho sol·licita l’ajut va des dels 2.000€ fins als 12.000€

 • Empresa de 0 a menys de 3: 2.000€ màxim
 • Empresa de 3 a menys de 10 treballadors:  6.000€ màxim
 • Empresa de 10 a menys de 50 treballadors: 12.000€ màxim
 • Comunitats de béns, societats civils i explotacions agràries de 0 a menys de 50 treballadors: 2.000€, 6.000€ o 12.000€ segons els treballadors que tingui

TRAMITACIÓ:

El pagament no s’efectuarà de forma directa al beneficiari, sinó que l’empresa o autònom que tingui dret a aquestes ajudes, i les sol·liciti, se li concedirà un “Bo digital” per la quantitat determinada què rebrà directament l’empresa que presti el servei digital.

Per aquest motiu, les empreses que prestin els serveis són aquelles que s’han inscrit com agent digitalitzadors. Per tant, l’ajut només s’obtindrà si l’acció subvencionable es contracta a alguna de les empreses que s’han registrat per prestar els serveis.

TERMINI:

 • Fins el 31 de desembre de 2024, independentment del nombre de treballadors de l’empresa.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES:

 • Lloc Web i Presència a Internet
 • Comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes Socials
 • Gestió de Clients
 • Business Intelligence i Analítica
 • Gestió de Processos
 • Factura Electrònica
 • Servei i eines d’Oficina Virtual
 • Comunicacions Segures
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet
 • Marketplace

PROGRAMES D’INCENTIUS:

 1. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 2. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 3. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 4. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 5. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 6. Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

BENEFICIARIS:

Dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

QUANTIA: la intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació.

 • Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial, amb una quantia màxima.
 • Pels particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

REQUISITS:

 • Pressupost inversió: cal disposar de pressupost desglossat de l’empresa que executarà l’actuació, amb data posterior al 01/07/21.
 • Inici de l’actuació
 • Dels programes 1, 2 i 3: després de la sol·licitud
 • Dels programes 4 i 5: després del 01/07/2021

TERMINI: del 15 de desembre de 2021 a les 9:00 hores fins al 31 de juliol de 2024

OBJECTE:

El Pla MOVES III té l’objecte d’incentivar la mobilitat eficient i sostenible.

BENEFICIARIS:

 • Autònoms o persones físiques que desenvolupin activitat econòmica.
 • Persones físiques majors d’edat.
 • Persones jurídiques, comunitats de propietaris, administracions i sector públic institucional.

Límits d’ajuda per tipus de destinatari:

Destinataris últims

Límit total d’ajut

Ordinal 1r. Persones físiques amb activitat econòmica (autònoms)L’establert pel Reglament de minimis
Ordinal 2n. persones físiques1 vehicle per destinatari últim i convocatòria
Ordinals 3r, 4t i 5è. Comunitats de propietaris, empreses i entitats locals i el sector públic institucional250 vehicles / destinatari últim i any
Inversions directes de l’administració autonòmica250 vehicles / destinatari últim i any

     Actuacions elegibles:

 • Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
 • Actuació 2: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Dotació pressupostaria:

Del pressupost disponible (400.000.000 euros), Catalunya compta amb 65.587.765 euros en aquesta convocatòria.

Característiques:

 • El pressupost d’aquest programa podrà ser objecte de finançament amb el Mecanisme Europeu de Recuperació en la mesura que els programes d’incentius aprovats per aquest Reial decret resultin inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que s’aprovi per les institucions europees competents.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb altres ajuts que pogueren concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administració o ens.
 • Resolució d’atorgament des de la presentació de la sol·licitud amb un màxim de 6 mesos.
 • Termini per execució i justificació de 12 mesos, des que es rep l’atorgament.
 • Es cobra l’ajut atorgat un cop validada la justificació presentada.
 • Les actuacions seran subvencionables des del 10 d’abril de 2021 excepte les actuacions realitzades per persones jurídiques o per entitats que desenvolupin activitat econòmica que s’han de realitzar després de la sol·licitud.  ​Per tant, la data de compra, matriculació del vehicle i factura del vehicle han de ser en tots els casos des del 10 d’abril de 2021.​

TERMINI:

Del 2 d’octubre de 2021 a les 9:00 h fins que s’esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de juliol de 2024.

ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS (AMB ENDOLL) I PILA DE COMBUSTIBLE

 • Són vàlides dues opcions:
  • Adquisició directa
  • Leasing financer o Leasing operatiu (rènting).
 • Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya a excepció dels vehicles de rènting.
 • En cas de vehicles demostració, han de tenir un màxim de 12 mesos des de la primera matriculació i la  primera de les dues dates: la data de la sol∙licitud d’ajut o la data de la factura.
  • Màxim 90 vehicles per punt de venda o concessionari
 • El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES lll
 • Cost màxim dels vehicles turisme és de 45.000€  (sense IVA) i de 53.000€ per vehicles de 8 o 9 places
 • El contracte de rènting ha de ser per un mínim de 2 anys (inici des del 10 d’abril de 2021)

QUANTIA:

Import per persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats sense activitat econòmica

Import de l’ajut per persones jurídiques i entitats amb activitat econòmica

La quantia de l’ajut s’incrementarà en un 10% sempre que:

 • Vehicles turisme (M1):
  • Destinataris últims que siguin persones físiques amb discapacitat amb mobilitat reduïda i  vehicle que s’adapti per a la conducció. Ha de constar en la fitxa tècnica de el vehicle adquirit o  de taxi. Ha de constar en el permís de circulació, al camp D4 PUBL‐Taxi, codi A04
  • Serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC). Ha de constar, en el permís de circulació, al camp D4, «lloguer amb conductor (ACC)»
 • Vehicles furgonetes (N1) per part de professionals autònoms persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda que adaptin el vehicle per a la seva conducció.
 • Habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, que acreditin el seu empadronament i el mantinguin durant al menys 2 anys des de la data de registre de la sol∙licitud.

(Els ajuts addicionals del 10% indicades anteriorment no són acumulables entre si)

L’ajut també s’incrementarà en cas de desballestar un vehicle antic, complint els següents requisits:

 • En cas de compra d’un vehicle turisme (M1) o furgoneta (N1), podria ser M1, N1 indistintament
 • En cas de compra d’una motocicleta (L), podria ser M1, N1 i L indistintament
 • Antiguitat mínima de 7 anys del vehicle a desballestar des de la primera matriculació i la primera  de les següents dates: data de la factura de compra o data del registre de la sol∙licitud
 • Caldrà presentar l’impost de circulació “IVTM”, degudament abonat, com a mínim del 2020
 • El vehicle ha d’estar a nom del beneficiari des dels darrers 12 mesos segons el registre de la DGT

IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

La infraestructura de recàrrega subvencionable, a través de la modalitat d’adquisició directa, podrà ser tant d’accés públic, com privat. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

La infraestructura de recàrrega podrà ser de qualsevol potència i estar destinada als següents usos:

 • Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.
 • Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
 • Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota.
 • Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei als seus treballadors i clients.
 • Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
 • Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

Classificació de la infraestructura en funció de la potència:

 1. Recàrrega vinculada, amb potència fins a 7kW
 2. Recàrrega convencional, entre potències de 7 i 15kW
 3. Recàrrega semiRàpida, entre potències de 15 i 40kW
 4. Recàrrega Ràpida, entre potències de 40 i 100kW
 5. Recàrrega ultraRàpida, potències a partir de 100kW

Quantia de l’ajut:

L’import de l’ajut podrà arribar fins al següent % del cost subvencionable:

Destinataris últims

Ajut (% cost subvencionable)

Localització general

Municipis <5.000 hab.

Autònoms, particulars, comunitats de propietaris i administració sense activitat econòmica70%80%
Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recàrrega accés públic i P ≥50kW35%

(45% Mitjana empresa)

(55% Petita empresa)

40%

(50% Mitjana empresa)

(60% Petita empresa)

Empreses i ens públics amb activitat econòmica recàrrega accés privat o accés públic amb P <50kW30%40%

I amb el següent límit d’ajuda:

Destinataris últims

Tipus d’instal·lació

Límit d’ajuda (€)

AutònomsAccés privat o públicL’establert al Reglament de minimis
Persones físiquesAccés privat5.000 €/ expedient
Resta destinataris últimsAccés privat o públic800.000 € / expedient

2,5 M € per destinatari últim durant la vigència de la convocatòria autonòmica.

OBJECTE

Incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a aconseguir amb això els objectius de reducció del consum d’energia final.

ORGANISME RESPONSABLE

IDAE – Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. A Catalunya gestiona els ajuts l’ICAEN (Institut Català d’Energia)

BENEFICIARIS

PIMEs o grans empreses del sector industrial i empreses de serveis energètics.

Requisits:

 • Empreses del secor industrial:
  • Tenir residència fiscal a Espanya
  • Estar dins dels CNAE 2009 (del 07 al 11 i del 13 al 33 – Veure Annex)
 • Empreses de serveis energètics:
  • Les persones jurídiques hauran de tenir activitat en territori espanyol

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les inversions elegibles són:

 1. Millora de la tecnologia en equips i processos industrials:

Inversions en substitució d’equips i instal·lacions així com sistemes auxiliars consumidors d’energia, per altres que utilitzen tecnologies d’alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible per tal de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

 • La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).
 • Inversió elegible mínima per sol licitud (IVA exclòs): millora de processos industrials: 75.000€.
 1. Implantació de sistemes de gestió energètica:

Inversions per a la implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d’energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials.

 • La ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible) / tep (estalvi energia final a un any).
 • Complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substitueixi.
 • Inversió elegible mínima per sol·licitud (IVA exclòs): sistemes de gestió energètica: 30.000€.

Les actuacions realitzades tenen caràcter incentivador, és a dir, perquè puguin ser subvencionables han de dur-se a terme després de la presentació de la sol·licitud.

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió elegible mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan totes elles s’efectuïn en un mateix establiment industrial.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions
 • Costos de direcció facultativa, els costos d’execució de l’obra civil (sempre que no superi el 20% de la inversió elegible i els de muntatge de les instal·lacions)
 • Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries
 • Costos de transport, els d’assistència tècnica i tots aquells necessaris segons estableixi la normativa vigent que demostrin estar lligats a l’execució del projecte
 • Costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l’obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte

Despeses indirectes subvencionables:

 • Consultoria
 • Auditoria

QUANTIA DE L’AJUT

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascun dels projectes, la menor de les tres següents:

 1. El 30% de la inversió elegible del projecte.
 2. Les quanties que resultin d’aplicar els percentatges següents amb caràcter general sobre el cost subvencionable:
Gran empresaMitjana empresaPetita empresa
30%40%50%
 1. La quantia màxima d’ajuda per a projectes, en un mateix establiment industrial, és de 8.000.000 euros.

TERMINI

Es podran presentar sol·licituds fins al 30/06/2024 o fins a l’esgotament de pressupost.

ANNEX  –  CNAE 2009 dins dels següents:

07. Extracció de minerals metàl·lics.

08. Altres indústries extractives.

09. Activitats de suport a la indústria extractiva.

10. Indústria de l’alimentació.

11. Fabricació de begudes.

13. Indústria tèxtil.

14. Confecció de peces de vestir.

15. Indústria del cuir i del calçat.

16. Indústria de la fusta i suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.

17. Indústria del paper.

18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.

19. Coqueries i refinació de petroli.

20. Indústria química.

21. Fabricació de productes farmacèutics.

22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.

23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

24. Metal·lúrgia; Fabricació de ferro, acer i ferroaliatges.

25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.

26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27. Fabricació de material i equip elèctric.

28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.

29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30. Fabricació d’altres materials de transport.

31. Fabricació de mobles.

32. Altres indústries manufactureres.

33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.

35. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.

36. Captació, depuració i distribució d’aigua.

37. Recollida i tractament d’aigües residuals.

38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització.

39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

OBJECTE

Concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i en l’àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech), i amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquest sector.

BENEFICIARIS

Les persones professionals autònomes que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.
 • Agències de viatges detallistes

PROGRAMES

 1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
 2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
 3. Programa de suport a la xarxa associativa dels mercats municipals sedentaris i dels mercats de venda no sedentària.
 4. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars
 5. Programa de suport per a l’obertura, reforma i millora d’establiments, incloses les parades dels mercats municipals. També de suport a l’optimització de l’ús de l’aigua als establiments comercials, de serveis, i a les parades de mercats municipals.
 6. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
 7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
 8. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.
 9. Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania.

CARACTERÍSTIQUES

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
Procediment de concessió: Concurrència competitiva. Excepte el programa 5, que es per ordre cronològic.
Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d’altres organismes.

TERMINI

Pendent de convocatòria.

4. Programa de suport per als establiments emblemàtics i singulars

OBJECTIU

Donar suport al manteniment i preservació dels comerços amb valor històric o als establiments emblemàtics.

BENEFICIARIS

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç, situats a peu de carrer, que tinguin la consideració de comerç amb valor històric o

establiment emblemàtic.

     *Comerç amb valor històric o establiment emblemàtic: establiment comercial que ha exercit l’activitat comercial, inclosa la de caràcter artesanal, durant més de cent anys en un mateix local 

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment o qualsevol altra inversió per a la millora i manteniment del mateix. També seran despeses subvencionables les derivades de l’adequació d’establiments per a l’optimització de l’ús de l’aigua.

REQUISITS

 • L’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb el Programa 5 de suport a l’obertura, reforma i millora d’establiments, incloses les parades dels mercats municipals. També de suport a l’optimització de l’ús de l’aigua als establiments comercials, de serveis i a les parades dels mercats municipals.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 25.000 euros.

5. Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

BENEFICIARIS

Àmbit 1 i 2: recuperació locals buits i millora.

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris. Queden excloses les noves parades de mercats sedentaris situades en els mercats provisionals per motiu de les reformes integrals del mercat.

Àmbit 3: parades de mercats de venda no sedentària

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

Àmbit 4: adequació d’establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals per a l’optimització de l’ús de l’aigua.

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals (comerç, serveis i parades de mercats sedentaris) i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d’establiments

Despeses derivades de la reforma, millora d’establiments comercials, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys en l’establiment a subvencionar.

Àmbit 3: parades de mercats de venda no sedentària

Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris, incloent els camions-botiga, (on la persona sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). També seran subvencionables en aquest àmbit les despeses derivades de la compra de balances.

Àmbit 4: adequació d’establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals per a l’optimització de l’ús de l’aigua.

Despeses derivades de l’adaptació dels establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals, al compliment de les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera.

REQUISITS

Es podrà presentar una sol·licitud per aquest programa, o dues sempre que una sigui de l’àmbit 4.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 4 de suport als establiments emblemàtics i singulars.

Àmbit 1:

 • En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • S’acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d’obertura de l’any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l’any anterior a la publicació de la convocatòria.
 • Que la inversió mínima de 2.000,00 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Àmbit 2:

 • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma ambla titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
 • Que la inversió mínima de 2.000,00 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Àmbit 3:

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).
 • No hi ha inversió mínima ni inversió màxima.

Àmbit 4:

 • En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys.
 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.000 euros.

DESPESES SUBVENCIONABLES

 • Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses
 • derivades de l’obertura de l’establiment, incloses les parades de mercats municipals sedentaris (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).
 • Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes d’obra menor a l’establiment (parada de mercat municipal sedentari o
 • botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 5 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.
 • Àmbit 3: Les despeses derivades de l’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris, inclosos els camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). Despeses derivades de la compra de balances.
 • Àmbit 4: Les despeses derivades de l’adaptació dels establiments comercials i se serveis, i parades de mercats municipals, al compliment de les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera. Mesures per a reduir el consum de l’aigua, com incorporar aixetes i dispositius reductors del cabal, reparacions d’aixetes i cisternes dels vàters que perdin aigua, o qualsevol mesura que aporti reducció del consum.

QUANTIA DE L’AJUT

Àmbits 1,2 i 3: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Àmbit 4: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

8. Programa per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana

BENEFICIARIS

Poden ser persones beneficiàries les persones professionals autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Qualsevol tipologia d’actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, així com aquells aspectes estructurals necessaris per potenciar la seva activitat, tals com:

 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line: creació de la pàgina web i botiga en línia, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria i assessorament tecnològic, actuacions de màrqueting digital.
 • Anàlisi i implementació d’actuacions per potenciar i millorar la sostenibilitat de la producció, com la reducció i l’eficiència en el consum d’energia i aigua, la reutilització de matèries, el tractament de residus, la disminució de la petjada de carboni (excepte la compra i reparació de maquinària – que forma part de la tipologia d’actuació d’estructura).
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants, etc.), serveis de branding.
 • Actuacions per a la millora de l’estructura, com: adquisició o reparació de maquinària i utillatge vinculat amb l’ofici (imprescindible que la reparació la realitzi una empresa especialitzada); programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes; contractació d’estudis de disseny per a l’elaboració de noves col·leccions de producte; matrícules de formació vinculades a l’activitat.

REQUISITS

 • Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
 • Els beneficiaris d’aquest programa són incompatibles amb la resta de programes.
 • Les accions de transformació digital d’aquest programa són incompatibles amb el “Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç” i amb el “Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda”.
 • Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. En cas de tractar-se de projectes d’assessorament tecnològic, la consultoria ha d’estar registrada a la bossa d’assessores i assessors tecnològics del CCAM.
 • És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2022.

QUANTIA DE L’AJUT

Fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.500 euros.

BENEFICIARIS
Aquest nou paquet dajuts a la digitalització està dividit en tres trams de subvencions.

 1. A pimes d’entre 10 i menys de 50 treballadors, amb una quantia de 12.000 euros;
 2. A pimes d’entre 50 i menys de 100 treballadors, amb un import de 18.000 euros,
 3. A empreses mitjanes d’entre 100 i menys de 250 treballadors, amb una ajuda de 24.000 euros.

L’empresa beneficiària haurà de fer servir el bo en la contractació d’un o diversos serveis d’assessorament mitjançant la formalització d’acords de prestació de serveis d’assessorament amb els agents digitals adherits. Aquests assessors seran els encarregats de realitzar el servei d’assessorament elegit per l’empresa i els qui guiaran la pime en els passos que hauran de seguir per continuar amb el procés de digitalització.

REQUISITS
Els requisits per accedir a aquest paquet d’ajuts són

 • Que la pime tingui el domicili fiscal a Espanya
 • Que a aquesta se’l consideri una pime
 • Estar inscrit al cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral
 • Tenir una antiguitat mínima que s’estableixi a les convocatòries
 • No tindre la consideració d’empresa en crisi
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, entre d’altres
 • Que no estigui sotmesa a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions
 • No superar el límit dajuts de minimis.

LÍNIES D’ACTUACIÓ
En aquest paquet nou, les pimes podran accedir a diversos serveis d’assessorament. Aquests serveis són per assessorar-se en els següents àmbits:

 • Intel·ligència Artificial (IA)
 • Serveis dassessorament en anàlisi de dades
  • Bàsic
  • Avançat
 • Assessorament en vendes digitals; en processos de negoci o processos de producció
 • Assessorament en estratègia i rendiment de negoci
 • Servei dassessorament en ciberseguretat
  • Bàsic
  • Avançat
  • Preparació per a la certificació
 • Assessorament 360 en transformació digital.

L’objecte de la subvenció al programa Kit Digital i el programa Kit Consulting està clarament diferenciat. Mentre que Kit Digital subvenciona a les PIMEs l’adquisició de solucions de digitalització, el programa Kit Consulting subvenciona a les PIMEs la contractació de serveis d’assessorament en transformació digital però no finança l’adquisició de solucions ni eines de digitalització.

QUANTIA SUBVENCIONABLE I COBRAMENT
Aquest nou paquet dajuts a la digitalització està dividit en tres trams de subvencions.

 1. A pimes d’entre 10 i menys de 50 treballadors, amb una quantia de 12.000 euros;
 2. A pimes d’entre 50 i menys de 100 treballadors, amb un import de 18.000 euros,
 3. A empreses mitjanes d’entre 100 i menys de 250 treballadors, amb una ajuda de 24.000 euros.

La pime cedirà el dret de cobrament de l’ajuda als agents digitalitzadors, de manera que l’assessor serà qui rebi el pagament de l’ajuda una vegada shagi justificat la prestació del servei. Aquesta forma d’obtenció de l’ajut és idèntica a la de la convocatòria del Kit Digital.

Per línies d’actuació, les quantíes i activitats a desenvolupar són les següents:

Servei d’Assessorament en Intel·ligència Artificial: 6.000 € per a:

 • Identificació de data sets rellevants per a la implementació d’algorismes d’IA, amb la finalitat de millorar la comprensió de la informació a través d’aquestes tècniques avançades.
 • Assessoria per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d’IA, garantint-ne la validesa i la veracitat quan apliqui la IA.
 • Anàlisi d’eines d’IA per a la gestió de dades, fent recomanacions basades en la realitat de l’empresa i la capacitat d’inversió.
 • Orientació sobre com les tècniques d’IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per impulsar la presa de decisions estratègiques.
 • Capacitació en l’ús estratègic de les tècniques d’IA en el maneig de dades.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci, relacionat amb l’aplicació de la intel·ligència artificial.

Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic): 6.000 € per a:

 • Identificació de les dades de la pime que millori l’entesa de la informació disponible.
 • Analitzar les diferents opcions d’eines d’intel·ligència artificial per explotar i visualitzar les dades, recomanant la que s’adapti més bé a la situació actual de l’empresa i la inversió necessària per a la seva adopció.
 • Establir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial.
 • Assessorament específic sobre l’explotació de les dades mitjançant l’eina escollida.
 • Opcionalment, assessorament sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d’acord amb les especificacions UNE 0077 “Govern de la dada”, UNE 0078 “Gestió de la Dada” i UNE 0079 “Gestió de la qualitat de la dada”.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci en anàlisi de dades (nivell bàsic).
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de l’anàlisi de dades.

Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat): 6.000 € per a:

 • Identificació de les dades de la pime, obtenció de la valoració i avaluació del seu ús en conjunció amb altres fonts.
 • Generar i obtenir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions basades en les dades.
 • Proporcionar assessorament per a la comprensió de les dades i el maneig d’eines de gestió de les dades.
 • Opcionalment, assessorament sobre l’avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l’especificació UNE 0080 de Guia d’avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat de la Dada i l’especificació UNE 0081 » Guia davaluació de la qualitat de dades».
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial, en anàlisi de dades (nivell avançat).
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de l’anàlisi de dades avançat.

Servei d’Assessorament en Vendes Digitals: 6.000 € per a:

 • Analitzar la situació actual de l’empresa en vendes digitals, posicionament a RRSS i presència a internet.
 • Conscienciar els empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
 • Definició d’una estratègia de vendes en línia i presència digital (RRSS, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades d’intel·ligència artificial a l’àrea de vendes digitals.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de les vendes digitals.

Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció: 6.000 € per a:

 • Comprensió de les metes estratègiques, punts clau i objectius de la pime i alinear-les amb enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels seus processos empresarials (o, si escau, procés de fabricació seleccionat).
 • Analitzar els processos empresarials que la pime duu a terme actualment, per identificar àrees que podrien beneficiar-se de millores o, en el cas d’haver seleccionat un procés productiu o de fabricació, anàlisi de la situació actual del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees de oportunitat per a leficiència, qualitat i millora contínua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no només optimitza el treball diari, sinó també enforteix la competitivitat.
 • Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d’intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per millorar l’eficiència i la qualitat. Si, al seu lloc, s’ha optat per un procés d i fabricació, assessorament en eines i tecnologia per optimitzar i automatitzar aquest procés productiu.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, per optimitzar un procés de negoci o, si escau, procés de fabricació.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit dels processos de negoci o, si escau, processos de producció

Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci: 6.000 € per a:

 • Analitzar la situació actual de l’empresa en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l’ús de tecnologies d’intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejament de recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial a l’escenari competitiu actual.
 • Assessorament en la incorporació de tècniques i eines avançades d’aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de l’empresa i alineant-les als objectius del negoci.
 • Definició conjunta d’una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i l’optimització de la intel·ligència de negoci basada en millorar el rendiment.
 • Disseny i execució d’un cas d’ús que demostri l’efectivitat de les tècniques d’anàlisi de la competència per millorar l’estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit de l’estratègia i el rendiment de negoci.

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic): 6.000 € per a:

 • Conèixer la situació actual de l’empresa davant de riscos, identificant els actius i les dades més valuoses per a l’activitat de l’empresa.
 • Garantir la continuïtat del negoci davant de possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d’interrupcions en l’activitat empresarial.
 • Elaborar i proporcionar un pla de resposta detallat davant de bretxes de seguretat, definint protocols i actuacions específiques en cas de ciberatac.
 • Establir i definir de manera conjunta amb la pime una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mitjà termini.
 • Complir les regulacions i els estàndards de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 • Preparar la documentació bàsica per a la implantació d’un SGSI (ISO27001 i ENS media-alta) per a un servei core ofert a clients o AAPP.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de la ciberseguretat.

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Avançat): 6.000 € per a:

 • Analitzar i fer proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats de l’empresa coneixent l’entorn tecnològic i operatiu en què es desenvolupa.
 • Implantar procediments i eines de ciberseguretat per a la gestió diària, l’adquisició, la configuració, la protecció preventiva, i per a la detecció i resposta davant d’incidents.
 • Protegir de manera proactiva la pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat dins de l’organització i la gestió de riscos.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de la ciberseguretat.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació): 6.000 € per a:

 • Analitzar i fer proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats de l’empresa coneixent l’entorn tecnològic i operatiu en què es desenvolupa.
 • Revisar les polítiques, plans i procediments de ciberseguretat de la pime, identificant deficiències i aspectes a millorar.
 • Protegir de manera proactiva la pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat dins de l’organització i la gestió de riscos.
 • Preparar la documentació per presentar-se a la certificació del seu SGSI per a un servei core que ofereixen a clients o AAPP (ISO27001 i ENS media-alta, segons la Guia CCN-STIC 825). Certificació no inclosa.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.

Servei d’Assessorament «360» en Transformació Digital: 6.000 € per

 • Analitzar els processos comercials existents per a iden tificar àrees de l’empresa que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 • Dissenyar i implementar programes de conscienciació per educar els empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 • Avaluar les eines i tecnologies ja en ús, oferint assessorament per optimitzar-ne el rendiment i alinear-les amb els objectius de transformació digital.
 • Desenvolupar una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
 • Establir un marc per a la innovació contínua i l’adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci, utilitzant les tècniques apropiades, que permeti conèixer els avantatges de la utilització d’eines digitals.
 •  Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de la Transformació Digital.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD
Les PIMES interessades podran sol·licitar el Kit Consulting a partir del juny mitjançant un formulari electrònic, i diposaran d’un termini de 6 mesos.

Després de la comprovació que es compleixen tots els requisits, es notificarà a l’empresa si se li concedeix l’ajuda amb el lliurament d’un ‘Bono d’Assessorament Digital’, amb el qual posteriorment l’empresa haurà de seleccionar el seu assessor digital del ‘Catàleg de assessors’ i on també haureu de seleccionar els serveis.

OBJECTE:

Suport a la rehabilitació energètica en edificis residencials i no residencials a municipis fins a 5.000 habitants mitjançant millores de l’eficiència energètica i la incorporació d’energies renovables enquadrant-se el mateix, a més dins de l’Estratègia Nacional de Repte Demogràfic.

BENEFICIARIS:

 • Persones físiques i jurídiques (públiques o privades) propietàries d’edificis de qualsevol ús.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge.
 • Propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (acreditació mitjançant contracte a llarg termini)
 • Empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics
 • Entitats locals
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Millora de l’envolupant tèrmica

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques

 • Substitució energia convencional per energia solar tèrmica
 • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica
 • Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques
 • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor
 • Millora de l’eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

Millora de les instal·lacions d’il·luminació:

 • Actuacions en edificis complets en els següents usos:
 • Edificis d’habitatge unifamiliar
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ:

Les quanties de les ajudes base contemplades per a actuacions en edificis complets, seran les següents: 50% per a la tipologia de millora de l’envoltant; 40% per a actuacions en millora de les instal·lacions tèrmiques i 20% per a millores d’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació.

Així mateix, tindran dret a un ajut addicional per millora de l’eficiència energètica aquelles actuacions que elevin la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica A o B, en l’escala de CO2, o bé incrementin en dues lletres la qualificació energètica de partida.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Pressupost Catalunya: 5.782.500€
 • Els edificis hauran d’haver estat construïts abans del 2007, i hauran d’estalviar almenys un 30% de l’energia primària no renovable, així com millorar en almenys una lletra la qualificació energètica respecte a la qualificació inicial.
 • No seran subvencionables les actuacions en noves construccions que suposin una ampliació que incrementi superfície o volum construït, ni les que comportin un canvi d’ús de l’edifici.

TERMINI:

A partir de les 9.00 hores del 22/02/2022 i fins que s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31/07/2024.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

 • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci
 • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ
 • Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya

Per als ajuts de les tres diferents línies mencionades al punt anterior, no es consideren beneficiàries d’aquests ajuts les següents empreses:

 • Les empreses dedicades a la producció primària de productes de la pesca i aqüicultura.
 • Les empreses dedicades a la transformació i comercialització de productes de la pesca i aqüicultura, quan l’import de l’ajuda es determini en funció del preu o quantitat de productes adquirits o comercialitzats.
 • Les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
 • Les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles

LÍNIES D’ACTUACIÓ

 • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci
 • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ
 • Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i que hagin estat efectivament pagades per les beneficiàries en els terminis

Línia 1: Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d’un pla de negoci.

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l’empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci.

Als efectes del que preveu aquesta resolució, s’entén per una nova oportunitat de negoci, l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir, en el futur, una línia de negoci. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit no abordats fins al moment, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment, la servitització dels seus productes de forma significativa, la generació de valor compartit de forma holística o processos de fusió d’adquisició d’empreses (creixement inorgànic).

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa, els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional, l’ampliació d’instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa.

Línia 2: Projectes empresarials de canvi estructural, constistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

Als efectes d’aquesta resolució es consideraran subvencionables els projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en una nova línia de negoci per l’empresa.

Per poder presentar-se a projectes de canvi estructural s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a implementar i s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci. En el cas que per desenvolupar la nova oportunitat es justifiqui la necessitat de crear una nova empresa, la sol·licitud d’aquest ajut podrà ser d’una empresa diferent a la que ha realitzat el pla de negoci.

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa, els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional, l’ampliació d’instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa.

Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

Als efectes d’aquesta resolució es consideraran subvencionables els projectes empresarials de captació de talent als municipis de les zones de transició nuclear, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats per consolidar les accions identificades en un pla de negoci previ.

Per poder presentar-se a projectes de captació de talent s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a consolidar i on s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la nova oportunitat de negoci. En el cas que la nova oportunitat sigui la creació d’una nova empresa, la sol·licitud d’aquest ajut podrà ser d’una empresa diferent a la que ha realitzat el pla de negoci.

S’entén per lloc de treball qualificat, el dels treballadors que disposen d’una formació corresponent a una titulació universitària (llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura, postgrau o doctorat, diplomatura, enginyeria tècnica, aparellador/a, grau, etc.), o bé de coneixements equivalents equiparats per a l’empresa o d’ experiència consolidada en l’exercici del seu sector professional. S’inclouen en aquesta categoria aquells treballadors/es que desenvolupen les seves funcions amb un alt grau d’autonomia, iniciativa i responsabilitat. Realitzen tasques tècniques d’elevada complexitat i qualificació. Aquests treballadors hauran d’estar dins els grups de cotització de regim general de la Seguretat Social 1, 2 o 3.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci

CRITERIValor màxim subcriteriValor màxim criteri
1. Potencial impacte del projecte en l’evolució futura de l’empresa

Es valora el grau de definició de la nova oportunitat de negoci dins del pla estratègic presentat i el seu potencial impacte en el sentit que pugui constituir, en el futur, una nova línia de negoci per a l’empresa, per a la cadena de valor i pel seu caràcter industrial.

150
2. Alineament del projecte de nova oportunitat de negoci amb els reptes estratègics de l’empresa i del seu sector o clúster

El projecte obté més puntuació quant més alineat està amb els reptes plantejats per l’empresa al seu pla estratègic i amb els reptes del seu sector o clúster.

125
2.1. Alineament del projecte de la nova oportunitat de negoci amb els reptes estratègics de l’empresa75
2.2. Alineament del projecte de la nova oportunitat de negoci amb els reptes estratègics del sector50
3. Cost econòmic adequat a l’empresa i a la complexitat del projecte

Es valora el cost del projecte en base a la dificultat tècnica, econòmica, sectorial i territorial del projecte i de l’empresa.

50
4. Capacitat tècnica i econòmica per dur a terme el projecte

Es valora la concreció i la coherència de la metodologia, del pla de treball, dels recursos humans i econòmics destinats per l’empresa al projecte.

70
5. Impacte en la generació de valor compartit

Es valora aquelles empreses que tinguin en consideració la generació, de forma simultània, de valor social, mediambiental i econòmic de forma holística, i que, a més, tinguin una contribució en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) demostrable. (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/

desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/que-son-els-ods/)

50
6. Impacte en el reequilibri territorial

Es valora amb més puntuació els projectes realitzats en comarques amb un índex de competitivitat empresarial més baix, establert en base a les condicions que ofereix l’entorn comarcal per afavorir la competència de les empreses.

En concret:

– La puntuació serà de 0 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Gironès, Vallès Oriental, Maresme, Tarragonès, Segrià, Osona, Bages.

– La puntuació serà de 10 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Alt Penedès, Garraf, Baix Camp, Alt Empordà, Alt Camp, Anoia, Selva, Pla de l’Estany, Garrotxa, Urgell.

– La puntuació serà de 30 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Baix Empordà, Pla d’Urgell, Baix Penedès, Conca de Barberà, Baix Ebre, Cerdanya, Solsonès, Montsià, Ripollès, Berguedà.

– La puntuació serà de 50 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Segarra, Noguera, Aran, Alt Urgell, Moianès, Priorat, Ribera d’Ebre, Garrigues, Terra Alta, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i el Lluçanès.

En el cas que s’indiqui que l’impacte territorial serà generalitzat a diverses comarques, es prendrà com a referència la comarca on està establerta l’empresa.

50
7.Orientació i enfocament del projecte cap a la perspectiva de gènere5
TOTAL500

Línia 2: Projectes empresarials de canvi estructural, constistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

CRITERIValor màxim subcriterisValor màxim criteri
1. Complexitat i potencial impacte de la nova oportunitat de negoci en el conjunt de l’empresa, la cadena de valor, el territori i el sector industrial de l’empresa

Es valora la complexitat i el potencial efecte multiplicador del projecte a nivell del conjunt de l’empresa, de la cadena de valor del sector, del territori i caràcter industrial, així com l’impacte a nivell d’inversió i llocs de treball.

100
2. Grau de maduració, consistència i viabilitat de la nova línia de negoci

Es valora la maduració, la consistència, el pla de treball, la viabilitat, l’ambició i el potencial impacte de la nova línia reflectida en el pla de negoci.

145
3. Alineament del pla de negoci amb el canvi estructural

Es valora l’alineament, la concreció i la coherència de la nova línia de negoci amb el canvi estructural a realitzar.

100
4. Capacitat tècnica i econòmica per dur a terme el projecte

Es valora la concreció i la coherència de la metodologia, del pla de treball, dels recursos humans, materials i econòmics destinats per l’empresa a executar la nova oportunitat de negoci.

50
5. Impacte en la generació de valor compartit

Es valora aquelles empreses que tinguin en consideració la generació, de forma simultània, de valor social, mediambiental i econòmic de forma holística, i que, a més, tinguin una contribució en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) demostrable. (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/

desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/que-son-els-ods/)

50
6. Impacte en el reequilibri territorial

Es valora amb més puntuació els projectes realitzats en comarques amb un índex de competitivitat empresarial més baix, establert en base a les condicions que ofereix l’entorn comarcal per afavorir la competència de les empreses.

En concret:

– La puntuació serà de 0 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Gironès, Vallès Oriental, Maresme, Tarragonès, Segrià, Osona, Bages.

– La puntuació serà de 10 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Alt Penedès, Garraf, Baix Camp, Alt Empordà, Alt Camp, Anoia, Selva, Pla de l’Estany, Garrotxa, Urgell

– La puntuació serà de 30 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Baix Empordà, Pla d’Urgell, Baix Penedès, Conca de Barberà, Baix Ebre, Cerdanya, Solsonès, Montsià, Ripollès, Berguedà.

– La puntuació serà de 50 punts si el projecte es desenvolupa a les comarques del Segarra, Noguera, Aran, Alt Urgell, Moianès, Priorat, Ribera d’Ebre, Garrigues, Terra Alta, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i el Lluçanès

En el cas que s’indiqui que l’impacte territorial serà generalitzat a diverses comarques, es prendrà com a referència la comarca on està establerta l’empresa.

50
7. Orientació i enfocament del projecte cap a la perspectiva de gènere5
TOTAL500

Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

CRITERIValor màxim subcriterisValor màxim criteri
1. Potencial contribució dels llocs de treball qualificats creats en l’estratègia futura de l’empresa

Es valora la contribució i la qualitat dels coneixement i habilitats dels nous llocs de treball a l’estratègia futura de l’empresa de conformitat amb el pla de negoci aportat.

145
2. Alineament de l’atracció de talent amb el pla de negoci aportat

Es valora el talent amb l’alineament, concreció i coherència del pla de negoci.

100
3. Qualitat, quantitat i manteniment de llocs de treball creats per l’empresa

Es valora l’esforç dut a terme per l’empresa en la qualitat, la quantitat i el manteniment dels llocs de treball generats.

150
4. Capacitat tècnica i econòmica per dur a terme la creació dels llocs de treball

Es valora la concreció i la coherència del procés de creació dels llocs de treball, els recursos humans, materials i econòmics destinats al procés.

50
5. Impacte en la generació de valor compartit

Es valora aquelles empreses que tinguin en consideració la generació, de forma simultània, de valor social, mediambiental i econòmic de forma holística, i que, a més, tinguin una contribució en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) demostrable. (https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/

desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/que-son-els-ods/)

50
6. Orientació i enfocament del projecte cap a la perspectiva de gènere5
TOTAL500

QUANTIA SUBVENCIONABLE

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci

La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000,00 euros.

Línia 2: Projectes empresarials de canvi estructural, constistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

Les intensitats màximes dels ajuts, d’acord amb la normativa comunitària d’ajuts d’estat i ajuts minimis mencionades, són les següents:

TipologiaPetita empresaMitjana empresaGran empresa
Adquisició de maquinària i equipaments20%10%10%
Despeses externes75%75%75%
Despeses formació25%25%25%
Despeses de personal75%75%75%
Despeses auditoria100 %100%100%

L’import màxim d’ajut serà de 90.000,00 euros tret dels ajuts als projectes localitzats a municipis de les zones de transició nuclear establerts a l’annex 6 de les bases reguladores l’import màxim dels quals serà de 210.000,00 euros.

Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

Per a les despeses de personal, el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim per contracte qualificat de 50.000,00 euros i un ajut màxim de 200.000,00 euros per projecte.

Per a les despeses de realització per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació, el 100% del cost i un ajut màxim 1.000,00 euros per projecte.

El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 60% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. El pagament del 40% que resta s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada es justifiqui degudament.

La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud implícita de la bestreta.

TERMINI D’EXECUCIÓ

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci

Des de l’1 de gener del 2024 fins al 31 de desembre del 2025. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.

Línia 2: Projectes empresarials de canvi estructural, constistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ al canvi estructural.

Les activitats subvencionables dels projectes de canvi estructural es podran dur a terme a partir de la data de sol·licitud i fins al 31 de desembre del 2026. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.

Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

Les activitats subvencionables dels projectes de captació de talent es podran dur a terme des de l’1 de gener del 2024 fins al 31 de desembre del 2025. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD

A determinar d’acord amb la convocatòria de la subvenció pendent de publicar al DOGC.

OBJECTE

MAPFRE concedeix ​​aquestes ajudes a petites empreses, autònoms i entitats socials per afavorir tant el manteniment de l’ocupació com la generació de nous llocs de treball.

BENEFICIARIS

Empreses, autònoms i entitats socials d’acord amb les següents condicions:

 1. Que la contractació s’hagi produït en data igual o posterior a l’1 de gener del 2024 i indefinit.
 2. L’ocupador no hagi reduït plantilla entre l’1 de juliol de 2021 i la data de sol·licitud d’aquest ajut.
 3. El nou treballador hagués estat com a mínim 30 dies en situació legal d’atur amb caràcter previ a la seva contractació.

CARACTERÍSTIQUES

 • L’ajut s’atorgarà amb una durada màxima de 9 mesos complets de contracte. Aquest temps s’adaptarà en cas de sofrir alguna baixa temporal del treballador pel qual es concedeix l’ajut.
 • En el cas de les empreses o entitats socials, que estiguin legalment constituïdes i registrades en el registre públic espanyol que correspon a la seva naturalesa i que acredita la seva personalitat jurídica amb data anterior al 31/12/2022.
 • En el cas dels autònoms/es, que aquests es trobin donat d’alta a la Seguretat Social amb data anterior al 31/12/2022.
 • Només s’abonarà l’ajut corresponent al temps treballat. En cas de finalització del contracte abans dels 9 mesos es cancel·larà l’ajut.
 • El treballador s’ha de trobar desocupat en el moment immediat anterior a la contractació.
 • Contractes exclosos: la resta de les modalitats de contractació laboral, ni menys de 20 hores setmanals.
 • Només es podrà sol·licitar una única ajuda d’aquesta convocatòria.
 • Tota la documentació per sol·licitar l’ajut ha de ser en CASTELLÀ.

REQUISITS ESPECIFICS EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ GEOGRAFICA

 1. Àmbit rural:
 • Que el lloc de treball sigui en poblacions de fins a 30.000 habitants amb independència del domicili fiscal.
 • Plantilla mitja al tancament del 2023 no superi els 9 treballadors.
 • Trobar-se en situació de desocupació mínim un mes abans de la contractació o que s’estigui incorporant al mercat laboral per primera vegada després de finalitzar la formació en els darrers 9 mesos anteriors a la contractació.
 1. Resta del territori nacional:
 • Que el lloc de treball sigui en poblacions de més de 30.000 habitants amb independència del domicili fiscal.
 • Plantilla mitja al tancament del 2023 no superi els 4 treballadors.
 • Que el treballador contractat tingui menys de 30 anys o 50 anys o més, estigui en situació legal de desocupació com a mínim els 6 mesos previs a la contractació. O bé que el nou treballador sigui menor de 30 anys i hagi acabat els estudis dins dels 9 mesos anteriors a aquesta contractació, incorporant-se per primera vegada al mercat laboral amb una ocupació estable.

INCOMPATIBILITATS                                                                  

Aquests ajuts són incompatibles amb:

 • La percepció de qualsevol retribució derivada de la realització de qualsevol altre treball professional per part del nou treballador beneficiari de l’ajut, ja sigui per compte propi o per compte d’altri.
 • El cobrament de les prestacions per desocupació o de qualsevol ajuda de característiques similars.
 • Els que ja siguin beneficiaris d’alguna ajuda de les dues anteriors convocatòries extraordinàries Accedim Covid no podran sol·licitar una nova ajuda a aquesta edició.

QUANTIA DE L’AJUT

 • Contractes de mitja jornada: Ajut de fins a 2.790€ (distribuïts en mensualitats de fins a 310€).
 • Contractes de jornada completa: Ajut de fins a 4.635€ (distribuïts en mensualitats de fins a 515€).

TERMINI

Es poden demanar del 31 de gener del 2024 fins al 30 de juny del 2024, o fins a l’esgotament del pressupost.

Actualitzat el 15/03/2024