Subvencions i ajudes.

Objectiu: Impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses.

Beneficiaris:

 • Treballadors donats d’alta com autònoms.
 • Petites i mitjanes empreses.
 • Entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Queden excloses com a beneficiàries les fundacions i els col·legis professionals.

Accions subvencionables:

Per autònoms i empreses:

 • Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra: botiga online; solucions de ciberseguretat i noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada per millorar l’atenció, relació i coneixement de la clientela.
 • Transformació del punt de venda: digitalització de la gestió del comerç; noves tecnologies en el punt de venda per millorar el procediment de pagament; adquisició d’eines i mobiliari tecnològic (ordinadors, tauletes, etc.) sempre que siguin per ús directe a l’establiment o a la clientela; interactivitat (etiquetes NFC, codis QR, etc.); implantació d’etiquetes electròniques RFID; sistema de comptadors de persones i de mesura del tràfic a les diferents àrees de la botiga.
 • Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular: inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge; noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental; sistemes digitalitzats de punt de recollida.

Per entitats i associacions:

 • Millora de l’atenció i relació i coneixements de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.
 • Inversió en canals digitals de les associacions.
 • Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals.
 • Mètriques i anàlisis del mercat.
 • Solucions de ciberseguretat en l’àmbit associatiu.
 • Adquisició d’eines i mobiliari tecnològic.
 • Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques del comerç.

Requisits:

 • L’activitat principal del negoci ha de correspondre amb el CNAE 45 (=Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes) o 47 (=Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes).
 • Inversió mínima de 2.000€ en l’acció de transformació digital.
 • Tenir un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • Les solucions tecnològiques han d’estar com a mínim en llengua catalana.
 • Haver realitzat l’acció digitalitzadora entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Quantia: Fins a un 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000€ per beneficiari.

Convocatòria: De les 9:00 h del 15 de desembre fins a les 14:00 h del 19 de gener de 2023.

Objectiu de l’ajut:

Impulsar els petits negocis digitalment.

A què es pot destinar l’ajut?

Concretament, s’haurà de destinar la subvenció a alguna o algunes de les següents accions:

 • Disseny i desenvolupament web
 • E-commerce o botigues de comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes socials
 • Gestió de clients i/o proveïdors
 • Intel·ligència empresarial i analítica
 • Serveis i eines d’oficines virtuals
 • Factures electròniques
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet
 • Marketplace

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les petites empreses, microempreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

 • Estar donats d’alta com autònoms o com empreses amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud
 • Estar donat d’alta i tenir més de 6 mesos d’antiguitat
 • Estar al corrent de les obligacions Tributàries i de la Seguretat Social
 • Realitzar un test de maduresa digital
 • En el cas de les empreses que tinguin entre 3 i 10 treballadors han de tenir el domicili fiscal en territori de l’estat espanyol.

A quina quantia es té dret?

Dependent de la dimensió de l’empresa que ho sol·licita l’ajut va des dels 2.000€ fins als 12.000€

 • Empresa entre 1 i menys de 3 treballadors i autònoms: 2.000€.
 • Empresa entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000€.
 • Empresa entre 10 i 50 treballadors: 12.000€.

Com s’obté l’ajuda?

El pagament no s’efectuarà de forma directa al beneficiari, sinó que l’empresa o autònom que tingui dret a aquestes ajudes, i les sol·liciti, se li concedirà un “Bo digital” per la quantitat determinada què rebrà directament l’empresa que presti el servei digital.

Per aquest motiu, les empreses que prestin els serveis són aquelles que s’han inscrit com agent digitalitzadors. Per tant, l’ajut només s’obtindrà si l’acció subvencionable es contracta a alguna de les empreses que s’han registrat per prestar els serveis.

Quin és el termini per sol·licitar-la?

Durant 6 mesos o fins a esgotar pressupost.

Com puc saber si tinc dret i sol·licitar aquestes noves ajudes?

CLICA AQUÍ

Beneficiaris: Les empreses, així definides en el dret mercantil, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre.

La contractació s’ha de fer través d’un contracte indefinit. No incloent dins de l’ajut els contractes de relleu, interinitat, formació, aprenentatge o pràctiques.

Requisits: haver contractat persones, a partir de l’1 d’octubre de 2022, desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

A més, hauran de complir com a mínim un dels següents requisits:

 • Contractar a persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
 • Contractar a persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.

S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Els nous treballadors no poden haver estat contractats per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Import de l’ajut: S’estableix una quantia de mòdul econòmic mensual de 1.166,67€/mensuals, per un màxim de 9 mesos. Sempre que la contractació sigui a jornada completa.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No es subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà de 31 de desembre de 2023.

Convocatòria: des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 30 de juny de 2023.

Programes d’incentius:

 1. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 2. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 3. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 4. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 5. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 6. Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris:

Dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

Quantia de la subvenció: la intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació.

 • Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial, amb una quantia màxima.
 • Pels particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

Requisits:

 • Pressupost inversió: cal disposar de pressupost desglossat de l’empresa que executarà l’actuació, amb data posterior al 01/07/21.
 • Inici de l’actuació
 • Dels programes 1, 2 i 3: després de la sol·licitud
 • Dels programes 4 i 5: després del 01/07/2021

Termini: del 15 de desembre de 2021 a les 9:00 hores fins al 31 de desembre de 2023.

Objectiu: donar una resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa, incloent-hi la formació en competències emergents, de ràpida evolució i amb prospectiva en la generació d’ocupació.

Beneficiaris:

 • Empreses, a títol individual i que presentin programes de formació (les empreses poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret).
  Les persones treballadores a formar han de pertànyer a l’empresa tenint un vincle laboral.
 • Altres tipus d’entitats: agrupacions d’empreses; consorcis; organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que representin empreses i/o persones treballadores (sindicats, patronals, gremis, associacions, etc.).
  Les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l’agrupació o del consorci i entitats consorciades.

Durada de la formació: Entre 30 i 60 hores, podent ser la mateixa presencial, online o mixta. La formació s’ha de realitzar entre els mesos de maig/juny de 2023 i juny de 2024.

Tipus de formació:

 • Formació no formal a mida de les empreses, per respondre les necessitats presentades.
 • Formació vinculada amb alguna Unitat de Competència per a una eventual Acreditació de Competències Professionals
 • Ha d’incloure continguts amb perspectiva de sostenibilitat mediambiental.

Quantia: Serà un mòdul per participant de 549€ per 60 hores i 245€ per 30 hores

Convocatòria: pròximament

Objecte:

Millorar la competitivitat de les empreses industrials catalanes, amb especial èmfasi en l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització.

L’objectiu és donar suport a projectes d’inversions industrials entre 250.000 i 3.000.000 d’euros per a noves plantes de producció, inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball. Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l’activitat corresponent, d’acord amb els objectius del nou Pacte Nacional per a la Indústria.

Beneficiaris:

Podran accedir a aquests ajuts les empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex.

Les empreses de serveis connexos a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci de l’últim exercici tancat.

CCAE-2009 (ca) Empreses industrials:

 • 10 Indústria de productes alimentaris.
 • 11 Fabricació de begudes.
 • 12 Indústries del tabac.
 • 13 Indústries tèxtils.
 • 14 Confecció de peces de vestir.
 • 15 Indústria del cuir i del calçat.
 • 16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
 • 17 Indústries del paper.
 • 18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
 • 19 Coqueries i refinatge del petroli.
 • 20 Indústries químiques.
 • 21 Fabricació de productes farmacèutics.
 • 22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
 • 23 Fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics.
 • 24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
 • 25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
 • 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
 • 27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
 • 28 Fabricació de maquinària i equips NCAA.
 • 29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
 • 30 Fabricació d’altres materials de transport.
 • 31 Fabricació de mobles.
 • 32 Indústries manufactureres diverses.
 • 331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
 • 332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
 • 72 Recerca i desenvolupament

Projectes subvencionables:

Projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a millora o nous processos productius amb un import mínim de 250.000 euros i màxim de 3.000.000 euros a Catalunya i que comportin almenys el manteniment dels llocs de treball existents. En el cas que el projecte presentat tingui un import d’inversió superior als 3.000.000 euros caldrà justificar igualment l’import íntegre del projecte.

Es consideren subvencionables les despeses següents: Inversió en actius fixes de l’establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l’empresa beneficiària aplicar en l’indicat període cap mesura que suposi el cessament de l’activitat.

Quantia:

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000 euros d’ajut per projecte.

Característiques:

 • L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament amb posterioritat a la resolució de concessió, sense exigència de garanties.
 • El pressupost d’aquesta convocatòria és de 10.056.977,65 euros.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb les altres línies d’ajut a la inversió d’ACCIÓ.
 • Període d’execució: Des dels tres mesos anteriors a la publicació de la convocatòria (24/01/2023) i fins als vint mesos posteriors a la publicació de la convocatòria.

Termini:

El termini per sol·licitar la subvenció és del 25 de gener del 2023, a les 09:00h, al 27 d’abril de 2023, a les 14:00h. 

Actualitzat el 25/01/2022.