Subvencions i ajudes.

Àmbit: Foment de la contractació laboral de persones en major situació de vulnerabilitat.

Beneficiaris:

Han de tenir l’establiment operatiu a Catalunya i tenir una se les següents formes jurídiques:

 • Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Actuació subvencionable:

 • Formalitzar un contracte de treball indefinit a jornada completa amb una permanència de 36 mesos
 • El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte, havent-se de mantenir el mateix 24 mesos més
 • Categoria professional de 3 a 11.
 • No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes subscrits a temps parcial o fixos discontinus.
 • Es subvencionaran un màxim de cinc contractes per beneficiari.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.

Requisits: Les persones contractades, que hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació, han de complir, a més a més, alguna de les següents condicions.

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, a efectes d’aquesta convocatòria, es consideren dones en situació de vulnerabilitat les que compleixin un o més dels següents requisits:
   • Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
   • Dones en situació de violència masclista.
   • Dones que siguin mares de famílies monoparentals
   • Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
   • Dones desocupades no perceptores de prestació
  • En aquests casos, la selecció de les candidates es farà obligatòriament mitjançant una oferta d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més, s’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més, és a dir, les persones que no tinguin la nacionalitat de cap dels estats de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o del Regne Unit.

Quantia: Amb un màxim d’entre 12.403,80€ i 15.891,36€.

Convocatòria: Des del 3 de novembre de 2023 fins el 29 de desembre de 2023.

Programes d’incentius:

 1. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 2. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 3. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 4. Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 5. Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 6. Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris:

Dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

Quantia de la subvenció: la intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació.

 • Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial, amb una quantia màxima.
 • Pels particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

Requisits:

 • Pressupost inversió: cal disposar de pressupost desglossat de l’empresa que executarà l’actuació, amb data posterior al 01/07/21.
 • Inici de l’actuació
 • Dels programes 1, 2 i 3: després de la sol·licitud
 • Dels programes 4 i 5: després del 01/07/2021

Termini: del 15 de desembre de 2021 a les 9:00 hores fins al 31 de desembre de 2023.

L’Ajuntament de Sitges ha anunciat que aquest 2023 tornarà a obrir una convocatòria d’ajuts econòmics destinats a millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones del municipi en situació d’atur o desocupades incentivant la contractació de qualitat

Beneficiaris: Empreses o autònoms amb seu fiscal a Sitges o amb centre de treball al municipi amb un màxim de 12 treballadors en tots els centres de treball.

També podran acollir-se als ajuts econòmics les Entitats sense ànim de lucre, socials, culturals, assistencials o esportives, legalment constituïdes, del municipi de Sitges i registrades en els registres corresponents.

Requisits: Els contractes formalitzats des del seu inici han de ser contractes indefinits o fixes discontinus o bé venir de la conversió de contractes temporals en contractes indefinits o fixes discontinus

Import de l’ajut: Les respectives convocatòries determinaran l’import a percebre per a les següents modalitats de contracció: indefinit o fix discontinu

Convocatòria: pendent de convocatòria

Objectiu de l’ajut:

Impulsar els petits negocis digitalment.

A què es pot destinar l’ajut?

Concretament, s’haurà de destinar la subvenció a alguna o algunes de les següents accions:

 • Disseny i desenvolupament web
 • E-commerce o botigues de comerç electrònic
 • Gestió de Xarxes socials
 • Gestió de clients i/o proveïdors
 • Intel·ligència empresarial i analítica
 • Serveis i eines d’oficines virtuals
 • Factures electròniques
 • Ciberseguretat
 • Presència avançada a internet
 • Marketplace

Qui pot sol·licitar aquestes ajudes?

Les petites empreses, microempreses i autònoms que compleixin els següents requisits:

 • Estar donats d’alta com autònoms o com empreses amb una antiguitat mínima de 6 mesos des de la data de la sol·licitud
 • Estar donat d’alta i tenir més de 6 mesos d’antiguitat
 • Estar al corrent de les obligacions Tributàries i de la Seguretat Social
 • Realitzar un test de maduresa digital
 • En el cas de les empreses que tinguin entre 3 i 10 treballadors han de tenir el domicili fiscal en territori de l’estat espanyol.

A quina quantia es té dret?

Dependent de la dimensió de l’empresa que ho sol·licita l’ajut va des dels 2.000€ fins als 12.000€

 • Empresa entre 1 i menys de 3 treballadors i autònoms: 2.000€.
 • Empresa entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000€.
 • Empresa entre 10 i 50 treballadors: 12.000€.

Com s’obté l’ajuda?

El pagament no s’efectuarà de forma directa al beneficiari, sinó que l’empresa o autònom que tingui dret a aquestes ajudes, i les sol·liciti, se li concedirà un “Bo digital” per la quantitat determinada què rebrà directament l’empresa que presti el servei digital.

Per aquest motiu, les empreses que prestin els serveis són aquelles que s’han inscrit com agent digitalitzadors. Per tant, l’ajut només s’obtindrà si l’acció subvencionable es contracta a alguna de les empreses que s’han registrat per prestar els serveis.

Quin és el termini per sol·licitar-la?

 • Fins el 31 de desembre de 2024, independentment del nombre de treballadors de l’empresa.

Com puc saber si tinc dret i sol·licitar aquestes noves ajudes?

CLICA AQUÍ

Actualitzat el 03/11/2023.