• Acomiadament procedent:
    • Disciplinari: Es produeix quan hi ha un incompliment greu i culpable (no fortuït) del treballador. No es rebrà cap tipus de compensació. 
    • Per causes objectives: Es produeix quan l’empresa presenta disminució d’ingressos, quan existeixen canvis organitzatius que modifiquen les necessitats de l’empresa o quan hi ha canvis en la producció. Hi ha una indemnització de 20 dies de salari per cada any treballat (sempre serà proporcional al temps treballat, és a dir, per obtenir la indemnització no és necessari haver treballat un any sencer). 
  • Acomiadament improcedent:
    • Es produeix quan no existeixen causes d’acomiadament o quan aquestes no es poden acreditar. En aquests casos, l’empresa pot escollir pagar una indemnització de 33 dies per any treballat (45 dies pels anys treballats amb anterioritat al mes de febrer del 2012) o readmetre al treballador amb el pagament del salari acumulat des que es va efectuar l’acomiadament, fins que es va declarar improcedent. 
  • Acomiadament nul:
    • Un acomiadament serà nul quan es demostri que s’ha realitzat per raons de discriminació o amb vulneració de drets fonamentals. En aquests casos, l’empresa estarà obligada a readmetre al treballador, abonant els sous que hauria d’haver rebut des de la data de l’acomiadament fins a la readmissió.