Amb aplicació a partir del dia 6 de març de 2019, la nova normativa en matèria d’habitatge i lloguer porta algunes novetats: període mínim de 5 anys en contractes de lloguer (7 anys si l’arrendador és persona jurídica), garanties màximes de 2 mensualitats en les fiances, canvis en els procediments de desnonaments i altres novetats a tenir en compte!

Lloguers i desnonaments. Novetats març 2019

Amb efectes a partir del dia 6 de març de 2019, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, que pretén millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer accessible. S’aprova després que el RDL 21/2018 no aconseguís superar el tràmit de convalidació en el Congrés dels Diputats, i que fèiem referència en aquesta publicació. Les principals mesures que conté aquest RDL són les següents:

Regulació dels contractes de lloguer (recollits en la Llei d’Arrendaments Urbans, LAU)

 • S’amplia el termini mínim del període dels contractes de lloguer d’habitatges a 5 anys, deixant enrere el mínim de 3 anys vigent fins a la data. A més, en aquells casos que l’arrendador sigui una persona jurídica, el període passa a ser de 7 anys.

 • Una vegada finalitzi el període anterior, es podrà prorrogar anualment (i amb un màxim de 3 anys) aquest contracte de lloguer. Per evitar aquesta pròrroga tàcita, una de les dues parts haurà de comunicar a l’altra la voluntat de no renovar-ho: amb 2 mesos d’antelació en cas de l’inquilí, o bé 4 mesos d’antelació per part de l’arrendador.

 • Es limiten les garanties màximes addicionals a la fiança (que és d’una mensualitat de renda), i s’estableix com a garantia màxima un màxim de dues mensualitats.

 • En cas que l’arrendador sigui persona jurídica, aquest es farà càrrec de les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte.

Referent als lloguers turístics d’habitatges

 • Els lloguers turístics no s’entenen regulades per la LAU, i es regularan com una activitat econòmica.

 • S’estableix que una majoria qualificada (de 4/5 a Catalunya i de 3/5 parts a Espanya) de les comunitats de veïns, podran adoptar acords que limitin o condicionin l’exercici de l’activitat del lloguer turístic de l’habitatge, per intentar afavorir la convivència en els edificis que comptin amb aquest tipus d´habitatges. Aquesta mesura no té caràcter retroactiu, i tan sols afecta els nous pisos turístics.

Procediment de desnonament

 • S’introdueixen modificacions a la Llei d’Enjudiciament Civil, perquè, en els casos que afectin persones o famílies vulnerables, es paralitzin els desnonaments fins que es trobi un habitatge alternatiu.

 • Caldrà que l’òrgan judicial que dicti el desnonament, fixi una data i hora exactes per a l’acció d’aquests.

 • Alhora, caldrà que es faci el tràmit de comunicació als serveis socials, i quan afecti llars vulnerables, es produirà una suspensió automàtica del procediment de desnonament fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials determinin, amb un termini màxim d’1 mes (o de 3 mesos si el demandant és una persona jurídica).

Índex de referència del preu del lloguer

 • En un període de 8 mesos, l’Administració crearà un índex de referència del preu del lloguer per a cada zona.

 • La Generalitat ja ha creat aquest índex per a algunes poblacions, entre les quals es troben Vilanova i la Geltrú i Barcelona, i que es pot accedir a través d’aquest enllaç.