Les condicions explicades a continuació només són vàlides entre el 18 de desembre de 2018 i el 23 de gener de 2019, amb motiu de la derogació del Reial Decret Llei per part del Congrés dels Diputats, i que ha estat publicat al BOE del dia 24 de gener de 2019.

Arran de la modificació de la normativa referent als contractes de lloguer d’habitatge, es presenten alguns canvis significatius: s’amplia la duració dels contractes de lloguer a 5 anys, les pròrrogues a 3 anys i es limiten les fiances a un màxim de 2 mensualitats, entre d’altres canvis.

Contractes de lloguer. Pròrrogues. Limitació de finaces

Davant de la necessitat d’adaptar el marc normatiu a la situació actual del mercat de lloguer de l’habitatge s’ha portat a terme la publicació del Reial Decret Llei 21/2018 de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Entre les modificacions que afecten als contractes de lloguer, cal destacar les següents:

  • La duració dels contractes de lloguer serà més llarga, ja que s’amplia el termini dels 3 als 5 anys per als nous contractes de lloguer efectuats a partir de la data. A més, en cas que l’arrendador sigui una persona jurídica, aquest període passa a ser de 7 anys.
  • Es modifica el termini de la pròrroga dels contractes d´arrendament d´habitatge, que passa a ser de 3 anys. Per tant, en finalitzar-se el contracte de 5 anys explicat en el punt anterior (o 7 anys en persones jurídiques), i sempre en el cas que cap de les dues parts hagi notificat a l’altre la voluntat de rescindir el contracte en un termini de 30 dies, aplicarà automàticament aquesta pròrroga (que fins a la data era d’1 any).
  • Es limiten les garanties màximes addicionals a la fiança (que és d’una mensualitat de renda), i s’estableix com a garantia màxima un màxim de dues mensualitats.
  • En cas que l’arrendador sigui persona jurídica, aquest es farà càrrec de les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte.

També hi ha modificacions al respecte del lloguer turístic dels habitatges, en que s’estableix que una majoria qualificada (de 4/5 a Catalunya i de 3/5 parts a Espanya) de les comunitats de veïns, podran adoptar acords que limitin o condicionin l’exercici de l’activitat del lloguer turístic de l’habitatge, per intentar afavorir la convivència en els edificis que comptin amb aquest tipus d´habitatges. Aquesta mesura no té caràcter retroactiu, i tant sols afecta als nous pisos turístics.