Sí, però s’ha de seguir un protocol concret per a la tramitació correcte.

Quan hagi transcorregut un període d’un any en el cas de grans empreses o 6 mesos en el cas de Pimes, des de la data de factura. Però, si la factura té pactats diferents dies de venciment, haurà d’haver transcorregut un termini de 6 mesos (o 1 any) des dels respectius venciments.

  • Es disposa de tres mesos des de la consideració d’impagat per fer la factura rectificativa. Caldrà alhora fer un requeriment notarial per tal d’iniciar el procediment i remetre ambdues coses al nostre deutor.
    • En cas que el deutor sigui un ens públic, hi hauria prou amb un reconeixement de deute del propi ens.
    • En cas que el destinatari hagi instat concurs de creditors, haurem de fer-ho dintre dels tres mesos següents a la publicació del concurs al BOE.
  • Un cop fets els anteriors passos, hi ha el termini d’un mes a contar des de la data de la factura rectificativa per fer la comunicació oficial a Hisenda, presentant el model 952 i aportant tota la documentació relativa al procediment.
  • Per recuperar l’IVA d’una factura impagada, el destinatari de dita factura ha de ser una empresa.
  • Únicament podrem recuperar l’IVA d’una factura d’un client particular, quan l’import del bé o servei facturar (IVA no inclòs) sigui superior als 300€.
  • No procedirà reclamació per aquesta via quan els crèdits constitutius del deute estiguin avalats o garantits (entre d’altres supòsits).