Què és una activitat professional? 

  • Aquella que desenvolupa una persona física amb formació i títol acreditatiu, normalment associada a un col·legi professional, de forma individual i directa.  
  • Exemple: metges, advocats, arquitectes, etc. 
  • Hi ha casos on la qualificació de l’activitat com a professional no està tan clara, per exemple, els agents d’assegurances o els professors. En aquests casos, dependrà de les circumstàncies de com realitzin dita activitat per qualificar-les de professionals o no.  
  • La principal diferència amb els autònoms que realitzen una activitat empresarial és que els professionals, no tenen organització d’empresa ni de negoci. 

I una activitat empresarial? 

  • En la seva definició, entrarien totes aquelles activitats que no estan incloses en l’apartat anterior. És a dir, aquelles activitats estructurades, que tenen lloc dintre d’una organització i no requereixen de formació professional per a realitzar-les. 
  • Exemple: mecànica, restauració, etc.