Tens un immoble de propietat i has decidit llogar-lo? Està clar que els ingressos seran les rendes mensuals, però… quines despeses podem deduir? Com puc reduir la tributació d’aquests rendiments?

Immoble de lloguer. Despeses a deduir.

Abans d’analitzar quines despeses són deduïbles, cal tenir en compte que per a que el lloguer d’immobles sigui considerat una activitat econòmica és necessari la contractació d’una persona a jornada completa. En cas contrari, ens trobem davant de rendiments de capital immobiliari, i és aquest segon el cas que es tracta en aquesta publicació:

Per començar, cal exposar que el rendiment net d’un immoble llogat és la diferència entre els ingressos (rendes cobrades als arrendataris) i les despeses afectes a aquest lloguer. Per tant, les despeses deduïbles seran totes aquelles despeses necessàries per obtenir els rendiments. Aquestes les dividim en dos grans grups, que són els següents:

Les despeses del GRUP A són despeses que estan limitades, és a dir, la suma d’aquestes despeses no pot superar la quantia dels rendiments obtinguts. Per tant, no es pot obtenir un rendiment negatiu amb aquestes, i el resultat mínim serà de 0, quedant a compensar en exercicis posteriors les despeses que no es puguin deduir en aquest exercici.

  • Conservació i reparació: Factures de conservació i reparació de l’immoble llogat (pintura, reparació d’instal·lacions, substitució d’elements…). Les factures d’ampliació o millora no serien deduïbles, ja que són considerades una inversió i es tindrien en compte en un eventual guany o pèrdua patrimonial, i afectarien el càlcul en cas de transmetre l’immoble.

  • Interessos i altres despeses de finançament: Interessos de préstecs i altres despeses de finançament per adquisició o millora dels immobles en qüestió.

La resta de despeses, les del Grup B, poden fer que s’obtingui un rendiment negatiu, ja que es dedueixen íntegrament en l’exercici en qüestió.

  • Taxes i tributs: Els tributs com l’IBI, les escombraries i altres tributs no estatals són deduïbles, excepte els de caràcter sancionador.

  • Serveis professionals: Factures d’assessoria i/o gestió, despeses ocasionades per la formalització de contractes, de defensa de caràcter jurídic, etc.

  • Comunitat: Les quotes de comunitat, tant recurrents com extres.

  • Subministraments: Factures de subministraments (aigua, llum, gas, etc.) que siguin necessàries per a l’obtenció de rendiments de lloguer de l’immoble.

  • Assegurances: Els rebuts d’assegurances de l’immoble (cobertura contra incendis, robatoris,…). No són deduïbles les assegurances no afectes al lloguer, com podria ser les assegurances de vida del propietari.

  • Altres despeses: Factures de serveis de neteja, manteniment de jardins, vigilància, porteria, serveis relacionats amb l’immoble, etc.

  • Amortització de l’immoble: És deduïble l’amortització de l’immoble, consistent en el 3% del més gran dels dos següents: del valor cadastral de la construcció, o bé sobre el càlcul de la proporció que pertany al valor construcció en escriptures d’adquisició.

  • Amortització del mobiliari: És deduïble l’amortització anual dels béns cedits a l’immoble, que han de constar en contracte i/o annex i sempre que siguin de vida útil superior a un any: electrodomèstics, mobiliari, etc.

Alhora, cal tenir en compte que algunes de les despeses s’han de prorratejar segons els dies que hagi estat llogat l’immoble, deduint només aquells imports realment afectes a l’arrendament (i per tant, deixant sense deduir les despeses que s’han afectat en períodes sense lloguer). En determinats casos, tot i tenir períodes en què l’immoble no estigui ocupat per un tercer, les despeses serien plenament deduïbles.

Per a qualsevol ampliació o dubte al respecte, no dubtis a contactar amb nosaltres a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.