Àmbit: Foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

Beneficiaris:

 • Autònoms sense treballadors (excepte els col·laboradors, societats civils privades o TRADEs)
 • Societats Limitades Unipersonals (SLU), quan aquesta no tingui treballadors llevat del propi autònom

Actuació subvencionable:

 • Formalitzar un contracte de treball indefinit a jornada completa amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos.
 • El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte.
 • Les persones beneficiàries han de mantenir aquesta contractació durant un període mínim temporal de 18 mesos, que inclou com a mínim 6 mesos de contractació indefinida no subvencionats per aquests ajuts.
 • En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.
 • No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Requisits: S’ha de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i s’ha de formalitzar el contracte indefinit en un termini màxim de 2 mesos.

 1. En el cas que el treballador o treballadora autònom sigui una persona física, estar donada d’alta en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 2. En cas de societats unipersonals, estar inscrita en el Registre mercantil en el moment de sol·licitar l’ajut, per un període mínim d’un any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 3. No tenir persones contractades al seu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els sis mesos anteriors.
 4. Tenir domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.
 5. No haver estat beneficiària d’aquest ajut o d’un altre de similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.
 6. L’obligatorietat de participar en, com a mínim, un dels cursos de formació gratuïta que s’ofereixen dins el catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ja sigui en línia (on line) o presencial, per part de les persones contractades pels autònoms beneficiaris d’aquests ajuts.

Quantia: Fins a 20.850€ per autònom.

Convocatòria: Des del 5 de juliol al 12 de setembre de 2024.