Beneficiaris: empreses en el marc del programa CREA FEINA-BARCELONA que ampliïn les seves plantilles amb la incorporació de persones en situació d’atur.

Àmbit: Àrea Metropolitana de Barcelona

Requisits: contractacions des de 1 de gener de 2022

 • Ampliar la plantilla amb persones en situació d’atur i residents a Barcelona
 • Aturats de llarga durada (més de 12 mesos): joves; dones; majors de 45 anys o persones de col·lectius en risc d’exclusió social
 • Tenir activitat com a mínim amb 6 mesos d’antiguitat i centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Subscriure un contracte de més de sis mesos, a jornada completa, augmentant la plantilla dels últims 12 mesos (és a dir, no serveix per cobrir bacants -excepte per discapacitat, jubilació o acomiadament disciplinari-) amb persones empadronades a Barcelona
 • No tenir relació laboral, en els 12 mesos anteriors, amb la persona contractada. Ni tenir relació de parentiu fins a 2n grau
 • Estar al corrent de pagament amb els ens públics
 • No estar l’empresa afectada per un ERTO, inclús si és temporal

Import Subvenció: entre 2.000 i 8.000€

 • Persona aturada de llarga durada – 5.000€
 • Jove (fins a 29 anys); majors de 45 anys o dones de llarga durada – 6.000€
 • Persones en risc d’exclusió social:
  • Jornada completa – 8.000€
  • Jornada parcial 75-99% – 6.000€
  • Jornada parcial 50-74% – 4.000€
  • Jornada parcial 20-49% -2.000€

Convocatòria: des del 2 de juny fins el 25 de novembre de 2022

Contractes màxims subvencionables: 10 per empresa

Període mínim de relació laboral: 6 mesos, en cas de que la relació laboral acabi abans es pot substituir al treballador, en el termini màxim d’un mes, per un que compleixi les condicions.