Recomanacions Registre Salarial Obligatori

QUINES EMPRESES ESTAN OBLIGADES A IMPLEMENTAR EL REGISTRE SALARIAL?

TOTES les empreses estan obligades a portar un registre salarial, independentment dels treballadors que tinguin.

Les empreses de més de 50 treballadors, a més, hauran de calcular la BRETXA SALARIAL TOTAL, i en cas que aquesta superi el 25% de diferència entre gèneres, haurà de justificar el motiu.

COM S’HA DE FER AQUEST REGISTRE?

L’Empresa haurà de fer un registre de salaris, així com dels complements salarials (hores extres, variables…), i les percepcions extrasalarials (Kilòmetres, dietes, etc…), amb totes les dades desglossades per sexe, i per cada un dels llocs de treball iguals o d’igual valor.

QUE SERÀ UNA DIFERÈNCIA SALARIAL JUSTIFICADA?

Dintre de la bretxa salarial que sigui superior al 25%, l’empresari haurà de justificar els motius d’aquesta diferència, i adjuntar-la al registre salarial.

QUI PODRÀ ACCEDIR AL REGISTRE?

El registre ha de ser accessible per als representants dels treballadors i la inspecció de treball, és important aclarir que el registre no està concebut per saber si un treballador cobra més que l’altre, si no per comprovar, si existeix desigualtat salarial entre homes i dones dins l’empresa.

El treballador pot sol·licitar en qualsevol moment aquest registre, però ho haurà de fer a través de la seva representació dels treballadors.

Si l’empresa no té representació legal, es podrà sol·licitar a través del Jutjat social. Tanmateix, en aquest cas, la informació a facilitar per l’empresa el limitarà a les diferències percentuals que existeixin en les retribucions per mitjana d’homes i dones, que també hauran d’estar desagregades segons la naturalesa de la retribució i el sistema de qualificació aplicable.

QUÈ HA D’INCLOURE AQUEST REGISTRE?

Ha d’incloure aquest valors detallats per sexe:

  • Mitjana de salaris
  • Valor mitjà de complement salarials
  • Valor mitjà de les percepcions extrasalarials

Així mateix, també s’afegirà elements comparatius com la categoria professional, lloc de treball igual en funció de la jornada laboral o l’hora treballada.

QUAN S’HAURÀ DE FER AQUEST REGISTRE?

Serà obligatori fer-ho del dia 14 d’abril de 2021.

CADA QUANT DE TEMPS S’HA DE FER?

S’ha d’actualitzar cada any si no hi ha canvis importants en l’estructura retributiva, en cas que n’hi hagin s’haurà d’actualitzar en el moment dels canvis.

QUÈ PASSA SI NO HO FAS?

Es considera falta greu, i les sancions van des dels 625 € fins als 6.250 €. A més de possibles sancions accessòries com perdre ajuts i subvencions.

Declaració de la Renda en un Clic.
La teva Renda ÀGIL, FÀFIL I RÀPIDA