Arran de la reforma laboral que es va aprovar el passat dijous dia 03-02-2022, és necessari conèixer, de ben a prop, quins són els canvis que afectaran les empreses i, sobretot, saber a partir de quan seran aplicables.

A continuació, us indiquem els canvis més significatius i quan entraran en vigor:

A partir del 31-03-2022 passarà a haver-hi dos tipus de contractes temporals:

 • Per circumstàncies de la producció
  • Només es podrà fer per motius temporals IMPREVISIBLES. En aquests casos, la seva durada serà de 6 mesos i, per conveni col·lectiu, es podrà prorrogar 6 mesos més.
  • En el cas que hi hagi necessitats temporals PREVISIBLES, es podrà fer el contracte només per un període de 3 mesos, no consecutius dintre de l’any natural.
 • Per substitució de la persona treballadora amb reserva del lloc de treball (abans més conegut per “interinitat”)

  • La seva duració serà de tot el temps que existeixi dita substitució.

Fins aleshores, es podrà continuar fent contractes temporals com s’havien fet fins ara, amb la novetat de què únicament podran tenir una duració de màxim 6 mesos.

Per tant, el contracte d’obra i servei deixarà d’existir a partir del 31-03-2022.

En cas que un treballador estigui contractat per la mateixa empresa (mitjançant diferents contractes per circumstàncies de la producció) durant més de 18 mesos, dintre d’un període de 2 anys naturals, l’empresa es veurà obligada a fer-li la conversió a contracte indefinit.

Aquesta mesura, es pren per evitar que hi hagi aprofitament de les condicions dels contractes temporals.

A partir del 31-03-2022

Quan els contractes per circumstàncies de la producció siguin inferiors a 30 dies, tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari. L’import afegit que es pagarà en la cotització serà de 26,57€, per cada contracte.

A partir del 31-03-2022

Els principals canvis en el contracte de formació són els següents:

 • Passarà a denominar-se “contracte de formació en alternança”.
 • Tindrà una duració mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys.
 • Es podrà fer a temps parcial i no tindrà període de prova.

A partir del 31-03-2022

 • Passarà a denominar-se “contracte per a la pràctica professional”.
 • La seva durada serà de 6 mesos a 1 any.
 • Es podrà concertar amb qui tingui estudis finalitzats des de fa menys de 3 anys (5 anys en el cas de treballador amb discapacitat).

A partir del 31-03-2022

A partir del 01-03-2022, es recuperaran els ETOP amb les mateixes condicions que ja s’havien aplicat abans de la pandèmia. La novetat que inclouran és que el període de negociació es veurà reduït a 7 dies, en cas que l’empresa tingui menys de 50 treballadors.

A part, també hi haurà els ERTOS per FORÇA MAJOR*. Aquests permetran que les empreses puguin aplicar reducció de jornada o, si escau, suspensió dels contractes.

 • La força major estarà determinada per impediments o limitacions de l’activitat que es puguin aprovar a partir d’ara, així com circumstàncies de força major que no tinguin res a veure amb la COVID.

Durant l’aplicació dels ERTOS, les empreses no podran realitzar hores extraordinàries, ni fer noves altes, ni externalitzacions de l’activitat.

De la mateixa manera, les empreses que s’apliquin les bonificacions en la cotització vinculades als ERTOS, hauran de mantenir l’ocupació d’aquelles persones treballadores durant un període de 6 mesos, a comptar des de la finalització d’aquest.

En cas d’incompliment, s’haurà de reintegrar l’import de les cotitzacions exonerades (amb el recàrrec i interès corresponent) només de la persona treballadora per la qual s’ha incomplert el manteniment.

Tanmateix, no es preveu la reposició de les prestacions d’atur en els nous ERTOS i les mateixes, es regiran per la normativa de les prestacions (és a dir, qui no tingui atur, no cobrarà).