A partir de l’1 de gener, la quota d’autònoms passa a ser de 283,32€ (o de 364,22€ per als societaris o amb més de 10 treballadors). A més, tots els autònoms queden obligats a cotitzar per cessament d’activitat i formació professional, excepte els de tarifa plana, que justament passen de tenir una quota mensual de 50€ a una de 60€.

Quotes i Prestacions per als Autònoms

INCREMENT DE LES BASES DE COTITZACIÓ I LA QUOTA AUTÒNOMS

A partir de l’1 de gener la quota d’autònoms passa a ser de 283,32€, a conseqüència que la base mínima de cotització dels treballadors autònoms es fixa en 944,40€. La base màxima passa a ser la base màxima en 4.070,10€ mensuals, sent la quota de 1.221,03€.

Pels autònoms societaris i per aquells autònoms que durant l’any 2018 haguessin tingut un nombre de treballadors superior a 10, la quota mensual d’autònoms serà de 364,22€, ja que la base mínima de cotització es fixa en 1.214,10€ mensuals.

Aquests canvis són conseqüència que a partir de la data esmentada, tots els autònoms quedaran obligats a cotitzar pels següents conceptes, sent el percentatge de cotització del 30% per a tots sectors i modalitats:

  • Per les contingències comunes
  • Per les contingències professionals
  • Per cessament d’activitat, excepte en el cas de la “Tarifa plana”
  • Per formació professional, excepte en el cas de la “Tarifa plana”

MILLORES INCLOSES EN LES PRESTACIONS PER LA PUJADA DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS

L’augment de les bases i els tipus de cotització està destinat a finançar una millora de les prestacions socials, per tant, hem de tenir en compte que a partir de l’1 de gener els treballadors autònoms tindran dret a les següents millores:

  • BAIXA PER ACCIDENT, MALALTIA I INCAPACITAT TEMPORAL:

Des de l’1 de gener, en cas d’accident de treball o malaltia professional, els autònoms tenen dret a cobrar la prestació a partir de l’endemà de la baixa. Alhora, cal tenir en compte que no es liquidarà quota d’autònoms a partir del segon mes de baixa i fins que no es tingui l’alta mèdica.

  • CESSAMENT PER ACTIVITAT:

Tanmateix es generalitza a tots els autònoms l’Atur per a autònoms, i es duplica el període de prestació de 12 a 24 mesos. La nova escala permet cobrar un mínim de 4 mesos, sempre que s’hagi cotitzat anteriorment entre 12 i 17 mesos per la contingència de cessament d’activitat, i cobrar-la amb un màxim de 24 mesos si s’ha cotitzat anteriorment 48 mesos o més.

QUOTA D’AUTÒNOMS: TARIFA PLANA

Per aquells autònoms que es donin d’alta per primera vegada o que no hi hagin estat donats d’alta en el RETA en els últims 24 mesos, la tarifa plana durant els 12 primers mesos d’activitat passa de 50€ a 60€ mensuals, no incloent en aquest cas ni les cobertures de cessament d’activitat ni les de formació.