• Sol·licitar la denominació social al Registre Mercantil Central, en que es comprova que el nom existent no està duplicat i no comporta cap confusió amb altres societats existents. 
  • Obrir un compte bancari a nom de l’empresa, amb l’aportació del capital social. Cal obtenir un certificat del banc conforme s’ha realitzat l’aportació. 
  • Redactar els Estatuts Socials. En aquest document es recolliran tots els preceptes que regiran el funcionament intern de la societat, des dels drets i obligacions dels accionistes fins a les funcions del consell d’administració. 
  • Realitzar l’escriptura pública de constitució de la societat davant del notari. 
  • Obtenir el número d’identificació fiscal (NIF). 
  • Fer la declaració censal a Hisenda d’inici d’activitat, indicant quines són les obligacions de la societat. 
  • Inscriure la societat al registre mercantil. 
  • Obtenir el CIF definitiu.