Son despeses deduïbles les que, convenientment justificades, es produeixen a l’exercici de l’activitat i son necessàries per a l’obtenció d’ingressos. Per exemple: subministraments, consum d’existències, despeses del personal, reparació i conservació, arrendament i amortitzacions d’actius, etc.