• Es generarà un recàrrec del 20% que, si es paga en període voluntari, només s’incrementarà en el 10%. 
  • Complicarà la obtenció d’un nou ajornament en situacions futures.