• L’Estat pot retornar els diners fins el 31 de desembre de l’any en que s’ha presentat la declaració. Per exemple, la renda de l’exercici 2022 que es realitza en els mesos d’abril, maig i juny 2023, Hisenda podrà realitzar el retorn fins al 31 de desembre de 2023 sense interessos de demora. 
  • Si no procedís a la devolució en aquest període, a partir de l’1 de gener de l’any següent, l’Estat hi aplicarà interessos de demora a favor del contribuent (actualment un 4,06% anual), i tindrà un període màxim de 4 anys per a retornar l’import a comptar des del 30 de juny (en l’exemple anterior, la data límit seria el 30 de juny de 2027). 

Altres FAQS d’interès: