Atesa la convocatòria d’eleccions per al Congrés dels Diputats i al Senat el diumenge dia 28 d’abril de 2019, s’estableixen una sèrie de permisos per a aquelles persones que vulguin exercir el seu dret a vot i treballin a la mateixa jornada. També per als que tinguin designada alguna funció durant la jornada electoral: presidents de mesa, vocals, interventors o apoderats. Quins permisos són? Quan es poden exercir? Qui decideix quan es pot fer?

Eleccions 28A. Permisos laborals.

Atesa la convocatòria d’eleccions per al Congrés dels Diputats i al Senat el diumenge dia 28 d’abril de 2019, es publica l’Ordre TSF/63/2019, de 3 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en aquestes eleccions.

Permisos per a les persones que treballin durant el 28-A

Aquelles persones que treballin el proper 28 d’abril tindran el dret a un permís retribuït per a votar. La duració d’aquest permís dependrà del temps en que l’horari de votació coincideixi amb la jornada laboral:

  • Coincidència en menys de 2 hores: no hi ha permís retribuït.

  • Coincidència d’entre 2 i 4 hores: 2 hores de permís retribuït, com a màxim.

  • Més de 4 hores de coincidència: 4 hores de permís retribuït, com a màxim.

En cas que es tracti d’un treballador a temps parcial, la duració dels permisos es reduirà en el percentatge entre la jornada que realitzi el treballador en relació a la jornada habitual a temps complet de la mateixa empresa.

La decisió del moment d’utilització d’aquestes hores per anar a votar és potestat de l’empresa. L’empresa podrà sol·licitar la certificació del vot, o en el seu cas, l’acreditació com a membre de la mesa electoral.

Permisos per als membres meses electorals durant el 28-A

Segons la funció que es desenvolupi durant la jornada electoral, es podrà gaudir dels següents permisos retribuïts:

  • Presidents, vocals i interventors: permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació (en cas d’haver de treballar aquell dia). Permís retribuït de les 5 primeres hores de la jornada laboral durant el dilluns 29 d’abril (en cas d’haver de treballar aquell dia).
  • Suplents: no tindran cap tipus de permís, a excepció que es requereixi efectivament dels seus serveis, cas en que correspondran els permisos anteriors.
  • Apoderats: permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació (en cas d’haver de treballar aquell dia).
    En cas de treballar la nit anterior a la jornada electoral (la nit del dia 27 d’abril), es podrà sol·licitar canvi de torn.