Aquesta nova normativa protegeix els secrets empresarials. Processos específics de fabricació, llistats de clients i proveïdors, plans de negoci, preus i costos, estratègies de màrqueting… són alguns exemples concrets que podrien considerar-se secrets professionals. Què es considera un secret empresarial? Qui n’és el responsable de la violació d’aquests?

Llei de Secrets Empresarials

Des del passat 13 de març de 2019, està en vigor la Llei 1/2019, de 20 de febrer de 2019, de Secrets Empresarials (LSE). Fins a la data, no existia en el nostre ordenament jurídic una llei específica que regulés els secrets empresarials, i aquests quedaven semi-protegits per diverses interpretacions d’altres normatives, entre les quals es trobava el Codi penal o la Llei de Competència Deslleial.

Què es considera un secret professional?

La LSE defineix el secret professional com a qualsevol informació, relativa a qualsevol àmbit de l’empresa, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que reuneixi les següents 3 condicions:

  • Ha de ser secret, en el sentit de no ser generalment conegut i fàcilment accessible pels cercles en què normalment s’utilitzaria.

  • Ha de tenir valor empresarial com a conseqüència del seu caràcter secret.

  • S’han d’adoptar mesures raonables per part del seu titular per a que romangui secret.

Entre d’altres, poden considerar-se secrets empresarials: processos específics de fabricació, llistats de clients i proveïdors, plans empresarials i de negoci, informació respecte a preus o costos, estratègies de màrqueting, etc.

Què es considera il·lícit?

La obtenció, utilització o revelació d’un secret empresarial, sense el consentiment exprés del titular d’aquest, es considera una pràctica il·lícita. Aquesta obtenció ha de ser contrària a les pràctiques comercials lleials, no essent possible obtenir-la amb un accés, una apropiació o una còpia no autoritzada d’aquest secret empresarial.

Qui és el responsable de la violació del secret empresarial?

N’és responsable aquells que obtinguin, utilitzin o revelin el secret empresarial, sabent que ho fan sense el consentiment del seu titular. Alhora, també aquells que haurien d’haver sabut que el seu origen era il·lícit i, inclús, els tercers que de bona fe utilitzen aquest secret empresarial no-propi (tot i que no coneguin l’origen il·lícit d’aquest). Tot i així, contra aquests últims, els tercers que l’utilitzin de bona fe, no es podrà exercitar accions d’indemnitzacions de danys i perjudicis.

Per a més informació respecte a la normativa de secrets empresarials, pots posar-te en contacte amb l’àrea jurídica i legal de Gestingral, ja que restem a la teva disposició per ampliar aquesta informació o per qualsevol dubte que puguis tenir.