La jubilació flexible, la jubilació parcial i la jubilació activa són tres fórmules que permeten cobrar la pensió i treballar alhora, però… quins són els requisits de cadascuna d’elles? A continuació detallem quins són els requisits d’accés i les característiques principals.

Jubilació flexible, parcial o activa

Primer de tot, cal detallar què diu la llei referent a la jubilació ordinària. D’acord amb la legislació actual, al 2027 coexistiran dues edats legals de jubilació ordinària a Espanya: els 65 anys (si s’ha cotitzat 38 anys i 6 mesos o més) i els 67 anys (en el cas que s’hagi cotitzat menys). Així es va fixar en la reforma de les pensions aprovada al 2013, mitjançant la qual va establir un règim progressiu per estendre fins als 67 anys de forma gradual l’edat oficial de jubilació (aquest període transitori va començar l’any 2013 i finalitzarà l’any 2027).
Per a l’exercici actual, segons el calendari elaborat per la Seguretat Social, es poden jubilar les persones que compleixin un dels dos següents requisits:

  • Si s’ha cotitzat 36 anys i 9 mesos (o més), l’edat de jubilació és de 65 anys.
  • Si s’ha cotitzat menys del període anterior, l’edat de jubilació és de 65 anys i 8 mesos.

ELS TRES TIPUS DE JUBILACIONS PER COBRAR LA PENSIÓ I TREBALLAR ALHORA

1. JUBILACIÓ FLEXIBLE: per persones jubilades que volen tornar a treballar

Aquesta modalitat permet a la persona que ja s’hagi jubilat, tornar a treballar amb un contracte a temps parcial, tot i que la quantia de la pensió es veu minorada, en proporció inversa a la reducció que s’apliqui a la jornada que treballi el pensionista. El jubilat podrà treballar per compte aliena amb jornada entre el 25% i el 50% de la jornada que existeixi en l’empresa.

La tornada a la situació de jubilació és sempre possible, calculant-se la nova pensió segons les últimes cotitzacions que s’hagin fet.

2. JUBILACIÓ ACTIVA: cobrar el 50% de la pensió i poder treballar sense límit

La jubilació activa permet al treballador jubilar-se i cobrar la pensió de la seguretat social, però al mateix temps continuar treballant, sigui a temps complet o parcial, i poder rebre ingressos laborals o professionals il·limitats. El requisit per accedir a aquesta modalitat, és que a l’hora de jubilar-se han de tenir el 100% de l’edat i de la base reguladora.

En aquest cas, si es donen d’alta com a treballadors, es renuncia al 50% de la pensió i es paga un 8% de “cotització de solidaritat”, a banda de cotitzar per accident de treball, incapacitat temporal i malaltia professional.

En el cas de donar-se d’alta com autònom, hi ha dues possibilitats:

  • Si es contracta a un treballador: la quantia de la pensió a cobrar serà del 100%.
  • Si és al contrari (no hi ha contractació): l’import de la pensió es redueix al 50%.

És important tenir en compte que mentre s’està compatibilitzant la pensió amb el treball, no es poden aplicar els complements per a pensions inferiors a la mínima.

Quan el jubilat decideixi cessar completament la seva activitat laboral, tornarà a cobrar l’import total de la seva pensió de jubilació.

3. JUBILACIÓ PARCIAL: per als treballadors en actiu, des dels 60 anys

Poden acollir-se a aquesta modalitat de jubilació parcial, els treballadors per compte aliena, que tinguin més de 60 anys complerts, i reuneixin les altres condicions exigides per la jubilació. Existeixen dues modalitats:

  • Sense contracte de relleu: L’edat mínima per acollir-se serà l’edat de jubilació ordinària aplicable en cada cas. Poden optar els contractats a jornada complerta o parcial, i la reducció de la jornada serà com a mínim del 25% i màxim del 50% (o del 75% per a alguns casos excepcionals). Els interessats hauran d’acreditar un període mínim de cotització de 15 anys (dos d’ells dins dels 15 anys anteriors a la jubilació).
  • Amb contracte de relleu: En aquest cas, els empleats hauran d’estar contractats a jornada completa. L’edat mínima, si tenen condició de mutualista és de 60 anys, si no, serà l’exigida per la fórmula gradual aplicable actualment fins al 2027 segons el següent quadre:
Jubilació parcial. Quadre

En la jubilació parcial, la quantia de la pensió no es veu reduïda per l’aplicació dels coeficients reductors de la jubilació anticipada.

Per a qualsevol qüestió o dubte al respecte, pot contactar directament amb el nostre equip de consultors laborals.