Des de l’1 de gener del 2020 ha pujat el salari mínim interprofessional beneficiant especialment als treballadors en règim general i particularment als treballadors de la llar.

Salari mínim interprofessional

El BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2020, publica el Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2020. Aquest reial decret sortirà efectes l’1 de gener.

La quantia de l’SMI quedarà fixada en 31,66 €/dia o 950,00 €/mes o 13.300 €/any.

El reial decret regula a través d’una disposició transitòria única les regles d’afectació de les noves quanties a les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades. En el mateix sentit que en la publicació de l’SMI de l’any 2019, no s’estableixen regles d’afectació de les noves quanties de l’SMI als convenis col·lectius que utilitzin l’SMI com referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o complements salarials.

Com afecta a les taules salarials dels convenis?

Això sí, les taules salarials dels convenis s’han d’adaptar per tal que els salaris en còmput anual no siguin inferiors a l’SMI vigent en cada moment, sent d’aplicació les regles d’absorció i compensació que l’article 3 del mateix reial decret estableix:

  • La revisió de l’SMI no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris (salari base + complements salarials) quan, en el seu conjunt i còmput anual, per a una jornada completa, siguin superiors a 13.300 €.

Referent al servei de la llar:

Es fa referència al salari per hora dels treballadors inclosos dins de la relació de caràcter especial del servei de la llar, que prestin els seus serveis per hores, en regiment extern, fixant un salari mínim per hora treballada de 7,43 €.

En quins casos no s’aplica l’SMI?

Pel que fa a la disposició transitòria única, el reial decret estableix la no aplicabilitat a les normes autonòmiques i locals vigents que utilitzin l’SMI com indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions, beneficis o serveis públics, llevat que es dicti una disposició expressa en contrari per part de les mateixes CCAA o entitats locals.

Tampoc és d’aplicació el nou SMI als contractes o pactes privats vigents a l’entrada en vigor del reial decret, llevat pacte en contrari de les parts.
La norma estableix a quina quantia d’SMI han d’entendre’s referides les normes o contractes privats als quals no afecti el nou SMI, llevat de disposició expressa o pacte, en funció de la data de la seva vigència.