A Catalunya, la presentació de l’impost és obligatòria, això no vol dir que sempre surti a pagar. L’import de l’impost de successions que es paga depèn del valor dels béns i drets que s’hagin rebut a través de l’herència, així com de la relació de parentiu entre el difunt i l’hereu.

Per tant el càlcul és el següent (de forma simplificada):

Impost de successions = (Valor total de l’herència rebuda + import rebut de les assegurances de vida del difunt) – Reduccions de l’impost.

En alguns casos les reduccions són superiors al valor dels béns i diners rebuts i per tant, es presenta l’impost, però no s’efectuaria cap pagament.

Per obtenir el càlcul precís d’aquest import cal estar ben assessorat, per professionals que coneguin la normativa vigent.