Mercantil

Per a poder tenir una bona estructura societària, cal haver tingut un bon assessorament mercantil al respecte. Cal tenir una bona organització empresarial, tenint una estructura adequada per les funcions que es desenvolupen a l’empresa. Per això, estem especialitzats en fer assessorament mercantil en els següents aspectes: 

  • Assessorament en constitució de societats: 

Una de les decisions més importants és veure quin és el millor mètode per a constituir una societat (o bé no fer-ho), tant en iniciar una activitat des de zero, com en iniciar una nova activitat dins d’una societat ja constituïda o inclús a l’hora de valorar constituir una societat quan ja s’està desenvolupant l’activitat com a persona física. 

És molt important realitzar un bon anàlisi inicial i que aquest ajudi a prendre la millor decisió i la més adequada a les característiques que es desenvolupen i als condicionants existents, tant en mesura econòmica com organitzativa. D’aquesta manera s’evitaran estructures massa àmplies en situacions que no la requereixen, o bé estructures massa senzilles en situacions més complexes. 

  • Assessorament i elaboració d’operacions d’adquisició, transmissió, fusió i escissió d’empreses: 

Per altre banda, cal realitzar un estudi mercantil de les diferents opcions existents en aquelles operacions d’adquisicions de societats, de transmissió d’accions o participacions, de fusions entre societats i d’escissions de societats. Amb un bon estudi previ, es pot tenir una bona planificació fiscal i mercantil de les operacions societàries a realitzar. 

  • Assessorament en reorganització empresarial: 

Per a aquells casos que s’hagi de fer una reorganització mercantil de l’estructura societària de l’empresa, caldrà fer un anàlisi mercantil previ per a que l’operació sigui el menys costosa possible aconseguint aquells objectius que s’haguessin marcat. Canvis de socis, administradors, apoderats i tot tipus de situacions que han de ser analitzades amb cura per aconseguir aquell objectiu concret. 

  • Assessorament en successió d’empresa i referent a empresa familiar: 

En els casos d’empreses familiars que requereixin una successió, caldrà fer una planificació a llarg-mig termini per tal que aquesta es dugui a terme de forma correcta i sense problemes. Per a fer-ho, requereix del correcte anàlisi de l’empresa familiar i la correcta consultoria al voltant de la successió d’aquesta. 

Equip de professionals en Mercantil