BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de bèns i cooperatives de treball associat, que formalitzin un contracte de treball en pràctiques de nova incorporació.

REQUISITS: haver contractat a joves, més grans de 16 anys i menors de 30, que el dia abans de ser contractats complissin les següents condicions:

  1. Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.
  2. Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

La contractació ha de tenir una durada mínima d’un any en jornada a temps complet i s’ha d’haver subscrit abans del 28 de febrer de 2022 (inclòs).

IMPORT DE L’AJUT: Es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Si el contracte finalment no arriba als 12 mesos, es farà una revocació proporcional.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de març de 2022. Atorgats per ordre de presentació.

VOLS QUE ET TRAMITEM L’AJUT? CLICA AQUÍ!