BENEFICIARIS: Persones físiques o jurídiques privades, incloent-hi comunitats de béns amb establiment operatiu a Catalunya, així com cooperatives de treball associat.

Es pot subscriure qualsevol modalitat de contractació laboral vigent, havent de ser de nova incorporació, amb una durada mínima d’un any en jornada completa, s’ha d’haver subscrit abans del 28 de febrer de 2022 (inclòs).

Si el contracte és indefinit o té una duració superior a 12 mesos, es subvencionarà la part els 12 primers mesos.

REQUISITS: haver contractat a joves, més grans de 16 anys i menors de 30, incloses les persones amb discapacitat, que el dia abans de ser contractats complissin les següents condicions:

  1. Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
  2. Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

IMPORT DE L’AJUT: Es fixa una quantia de 1.473,71 euros mensual (prenent com a referència el Salari Mínim de 2021) per jornada completa amb un màxim de 12 mesos.

Si el contracte finalment no arriba als 12 mesos, es farà una revocació proporcional.

CONVOCATÒRIA: fins al 31 de març de 2022. Atorgats per ordre de presentació.

VOLS QUE ET TRAMITEM L’AJUT? CLICA AQUÍ!