És l’abonament anticipat de la prestació d’atur corresponent i pendent de cobrar. S’utilitza per impulsar la creació de negocis com a treballador/a autònom/a, ja sigui com a autònom individual com per a constituir una societat. 

  • Estar en situació d’atur. 
  • Tenir pendent de rebre, en la data de sol·licitud, almenys 3 mensualitats. 
  • No haver fet ús de la capitalització, en qualsevol de les seves modalitats, en els 4 anys anteriors. 
  • No haver compatibilitzat la prestació d’atur amb treball per compte propi durant els últims 24 mesos. 
  • Iniciar l’activitat en el termini màxim d’1 mes des de la resolució de concessió del dret i, sempre, en data posterior a la sol·licitud. 
  • Quan es capitalitza l’atur per donar d’alta a un autònom com a persona física, cal aportar una memòria explicativa sobre el projecte i la inversió que es realitzarà i, posteriorment, s’ha de justificar aquesta inversió amb les factures corresponents i l’alta d’autònoms. Per tant, caldrà acreditar que s’ha disposat de la totalitat de l’import rebut a la capitalització, i que aquests diners han estat invertits per a iniciar l’activitat. 
  • En canvi, quan es capitalitza l’atur per a constituir una societat, l’import resultant del pagament únic es podrà utilitzar exclusivament per a fer l’aportació del capital social de la societat, i per tant, una vegada aquesta hagi estat constituïda, ja no caldrà haver d’invertir aquest import en la compra de productes o serveis. D’aquesta manera, la justificació de la capitalització quedarà acreditada senzillament amb l’escriptura de constitució, perquè en aquesta constarà la inversió realitzada com a capital social. 

S’haurà de tributar pel valor capitalitzat, fent una complementària de l’exercici en que es va percebre. 

Altres FAQS d’interés: