• Baixa per contingències comunes: Són aquelles en les que, un treballador, per causa d’una malaltia no laboral es troba impossibilitat per al desenvolupament de la seva feina.
  • Baixa per accident laboral (in itinere): Inclou qualsevol accident que s’hagi localitzat en l’impàs d’anar i tornar de la feina, com en el moment en el que s’està present.
  • Baixa per accident NO laboral: Inclou tots aquells accidents que s’hagin pogut localitzar fora de l’àmbit del treball.

Sí, hauran de tramitar el pagament directe a través de la mútua.

No, tenir una baixa laboral implica que no es pugui facturar, ja que s’interpreta com una suspensió de l’activitat. Excepte aquells autònoms societaris que puguin delegar la seva funció a una altre persona de la societat.

  • Tant per contingències comunes, com per accident no laboral, es cobra a partir del 4t dia de baixa el 60% de l’import del salari base i, a partir del dia número 21 de la baixa, el 75% del salari base.
  • En canvi, quan hi ha una baixa per accident laboral, es cobra des del dia 1 el 75% de l’import del salari base.

Tota la informació sobre baixes per maternitat i paternitat la tens en aquest enllaç