AJUDA GENERALITAT: per activitats suspeses + manteniment de contractes de treball

Ajuda de la Generalitat

QUI HI POT OPTAR A AQUESTA AJUDA?

La Generalitat ha aprovat una convocatòria d’ajuts extraordinaris per les microempreses (que ocupin a menys de 10 treballadors) i les persones treballadores autònomes amb treballadors.

EN QUÈ CONSISTEIX AQUEST AJUT EXTRAORDINARI?

Les empreses que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma, podran sol·licitar una ajuda equivalent al 50% del salari mínim interprofessional de l’any 2020, durant 6 mesos.

CONDICIONS

Les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

QUANTIA

La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, amb un màxim de tres treballadors.

TERMINI DE PRESENTACIÓ PER ACCEDIR A L’AJUDA

Restarà obert fins al 30 de setembre de 2020 inclòs.