• Des de l’aprovació del Reial Decret Llei 3/2016, tant els autònoms com les societats poden ajornar el pagament dels següents models: 
  • Pagaments fraccionats d’IRPF (models 130 i 131) 
  • Impost de Societats (model 200) 
  • IRPF – Renda (model 100) 
  • IVA (model 303): només es podran aplaçar aquelles liquidacions d’IVA que facin referència a quotes d’IVA no cobrades. 
 • Per tant, els models que no es poden aplaçar són aquells en que actuem com a retenidors (model 111 – retencions de treballadors i professionals, model 115 – retencions de lloguers, model 123 – retencions de capital mobiliari), així com els pagaments a compte de l’Impost de Societats (model 202 o 222). 
 • Fins a 30.000€ sense necessitat d’aportar un aval bancari o garantia hipotecària. Aplicant un interès del 3,75% de l’import a liquidar, segons els dies que s’aplaci el pagament. 
  • El període màxim d’aplaçament serà de 12 mesos per a autònoms i de 6 mesos per a societats. 
 • Si el deute és superior a 30.000 euros, caldrà aportar aval bancari o garantia hipotecària i s’aplicarà un interès del 3,00% de l’import a liquidar, segons els dies que s’aplaci el pagament. 
  • El període màxim de l’aplaçament serà de 36 mesos, a valorar segons les garanties aportades. 
 • Quan existeixin altres deutes en període executiu d’un import superior als 600€. 
 • Quan sol·liciti un deute superior a 30.000 euros i no tingui aval bancari. 
 • Quan en el moment de la sol·licitud ja s’hagi passat el termini voluntari de pagament.
 • Quan s’hagin incomplert ajornaments concedits amb anterioritat.