Des del dia 1 d’octubre de 2016, les COMUNITATS DE BÉNS i les SOCIETATS CIVILS PARTICULARS tenen obligació de relacionar-se amb l’Agència Tributària de forma electrònica.

Què vol dir això?

Doncs que la seva Comunitat de Béns (CB) o Societat Civil Particular (SCP) no rebrà mai més cartes d’Hisenda per correu ordinari, ni podrà presentar documents a Hisenda personalment. En cas d’incompliment d’aquesta obligació pot ser sancionat amb 250€.

I com rebré les cartes que m’envia Hisenda?

De forma telemàtica. És a dir, mitjançant la Direcció Electrònica Habilitada. En cas de no obrir les notificacions per descuit, Hisenda les entendrà per entregades, amb les conseqüències que aquest fet pot comportar.

Quin servei ofereix Gestingral?

Nosaltres ens preocupem diàriament de rebre les notificacions i vigilar els terminis de contestació dels requeriments i evitem que es perdin notificacions i els greus efectes que es produeixen de no contestar en els terminis adequats.
Per altre banda, els certificats de corrent d’obligacions de la Seguretat Social i d’Hisenda són entregats de forma gratuïta en tenir aquest servei.

I quin preu té aquest servei si és obligatori? Deu ser molt car…

Doncs no! Ja fa anys que Gestingral ofereix aquest servei pel preu de 8€ al mes. Sense preocupacions per la seva part.

Per a qualsevol consulta, pot contactar-nos al telèfon 93 814 16 87 o per correu electrònic al info@gestingral.com

Pàgina d'accés a la Direcció Electrònica Habilitada

Desde el día 1 de Octubre de 2016, las COMUNIDADES DE BIENES y las SOCIEDADES CIVILES PARTICULARES tienen obligación de relacionarse con la Agencia Tributaria de forma electrónica.

¿Qué significa esto?

Pues que su Comunidad de Bienes (CB) o Sociedad Civil Particular (SCP) no recibirá nunca más cartas de Hacienda por correo ordinario, ni podrá presentar documentos a Hacienda personalmente. En caso de incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado con 250 €.

Y como recibiré las cartas que me envía Hacienda?

De forma telemática. Es decir, mediante la Dirección Electrónica Habilitada. En caso de no abrir las notificaciones por descuido, Hacienda las entenderá por entregadas, con las consecuencias que ello puede acarrear.

¿Qué servicio ofrece Gestingral?

Nosotros nos preocupamos diariamente de recibir las notificaciones y vigilar los plazos de contestación de los requerimientos y evitamos que se pierdan notificaciones y los graves efectos que se producen de no contestar en los plazos adecuados.
Por otro lado, los certificados de corriente de obligaciones de la Seguridad Social y de Hacienda son entregados de forma gratuita en tener este servicio.

Y qué precio tiene este servicio si es obligatorio? Debe de ser muy caro …

Pues no! Ya hace años que Gestingral ofrece este servicio por el precio de 8 € al mes. Sin preocupaciones por su parte.

Para cualquier consulta, puede contactarnos en el teléfono 93 814 16 87 o por correo electrónico al info@gestingral.com

Dirección Electrónica Habilitada