Contingut desactualitzat

Els contractes de treball, tot i ser documents que gairebé tothom un dia o altre n’ha hagut de gestionar (sigui com a empleat o com a contractant), són documents que no sempre se sap de quin tipus poden ser i quines característiques té cadascun. A continuació, en fem un resum:

Tipus de Contractes Laborals

Què és un contracte de treball?

Un contracte de treball és un acord entre l’empresari/a i el treballador/a, pel qual el treballador/a és obligat a prestar uns determinats serveis per compte de l’empresari/a, a canvi d’una retribució, és a dir, d’un salari.

Quins tipus de contractes de treball hi ha?

Fa alguns anys, el nostre país disposava de més de 40 tipus de contractes de treball. Actualment, en funció de les seves característiques, podem agrupar-los en 4 tipus de contractes laborals:

  1. Contracte Indefinit
  2. Contracte Temporal
  3. Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge
  4. Contracte en Pràctiques

1. Contracte indefinit

No té límit de temps en la prestació de serveis, és a dir, hi ha data d’inici del contracte, però no hi ha data de finalització. Poden ser a temps complet o parcial.

Hi ha 2 tipus de contracte indefinit:

  1. Ordinari: Aquest tipus de contracte es pot aplicar a qualsevol treballador/a.
  2. Fix discontinu: Responen a un increment de treball de caràcter cíclic, però les dates i la duració de treball no estan determinades.

Incentius a la contractació: Qualsevol dels contractes anteriors poden ser bonificats per a la contractació de certs col·lectius que tenen més difícil l’accés al mercat laboral. Per exemple: Joves sense experiència laboral, dones víctimes de violència de gènere, discapacitats, etc.

2. Contracte Temporal

En aquest cas, la relació entre el treballador/a i l’empresari/a sí que té una duració determinada. Poden ser a temps complet o parcial.

Hi ha 4 tipus de contracte indefinit:

  1. Obra o servei determinat: El seu objectiu és la realització d’obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpies dins de l’activitat de l’empresa i la duració és incerta, però no podrà ser superior a 3 anys.
  2. Eventual per circumstàncies de la producció: Es realitzen per necessitats puntuals del mercat, com ara l’acumulació de tasques o excés de comandes.
  3. Interinitat: La seva funció és substituir als treballadors/es amb dret a reserva del seu lloc de treball o per a cobrir, temporalment, un lloc durant un procés de selecció o promoció de personal.
  4. Relleu: S’utilitza per a substituir a un treballador/a de l’empresa que accedeix a la jubilació parcial. El treballador/a substitut ha d’estar inscrit com a aturat per a poder realitzar aquest contracte.

Incentius a la contractació: Qualsevol dels contractes anteriors poden ser bonificats per a la contractació de certs col·lectius que tenen més difícil l’accés al mercat laboral. Per exemple: Joves sense experiència laboral, dones víctimes de violència de gènere, discapacitats, etc.

3. Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge

L’objectiu és fomentar la inserció laboral dels professionals més joves, alternant treball i formació en el seu lloc de treball. Per aquest motiu, únicament poden ser contractats els candidats majors de 16 anys i menors de 25. Aquest tipus de contracte té una duració mínima d’1 any i la màxima de 3 anys, la retribució estarà determinada pel conveni, encara que en cap cas podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.

Respecte a les empreses contractants, podran beneficiar-se d’una reducció de la seva quota empresarial, bonificacions per a la formació dels treballadors/es i, si es dóna el cas, convertir el contracte temporal a un indefinit.

4. Contracte en Pràctiques

Té com a objectiu l’adquisició per part dels treballadors de pràctiques professionals relacionada amb la seva titulació. No poden passar més de 5 anys d’ençà que el treballador/a acaba els seus estudis. A més, la duració del contracte no podrà ser inferior a 6 mesos ni superior a 2 anys.