La Generalitat de Catalunya anuncia aquestes subvencions per al sector de la restauració i els centres d’estètica i bellesa, per a reactivar i impulsar les activitats suspeses per la Resolució SLT/2546/2020, del 15 d’octubre.

Reactivar i impulsar les activitats suspeses per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre.

15 dies des de que es publiqui al DOGC o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

S’atorgaran les subvencions per concurrència d’ordre de presentació, NO competitiu. És a dir, s’atorgaran les subvencions per ordre de presentació, per tant presentar-la els últims dies pot suposar no poder-se’n beneficiar.

 1. Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre:
 • Empreses que presten activitats de restauració.
 • Restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Sempre hi que tinguin com a mínim un establiment obert al públic a Catalunya.

 1. Empreses incloses: Mitjana empresa, Petita empresa, Microempresa .
 2. Empreses excloses: un 50% de les seves participacions son capital públic o són fundacions.
 • Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributaries.
 • No trobar-se en concurs de creditors.
 • Si s’és persona física: estar donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 • No tenir cap limitació o prohibició per obtenir subvencions públiques.
 • Declaració responsable conforme es va haver de suspendre l’activitat.
 • Adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial i dels servei impulsades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Màxim 1.500€ per beneficiari.

Qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui impulsat l’empresa.

NO es considera subvencionable:

 • Sous i salaris
 • Amortitzacions i rentings
 • Despeses de caràcter intern
 • Interessos deutors de comptes bancaris
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
 • Despeses de procediments legals i judicials
 • Impostos indirectes, com l’IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost
 • Despeses de transaccions financeres
 • Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d’un mes a l’inici o finalització de l’actuació atorgada
 • Els estudis
 • Els patrocinis i premis
 • Els càterings i les despeses d’alimentació
 • Sol·licitud: model normalitzat
 • Certificat bancari on s’ha d’abonar la subvenció
 • Declaració responsables: conforme es va suspendre l’activitat.
 • Escriptura de constitució de l’entitat i/o facultats de representació de l’empresa
 • Llibres comptables
 • Acreditar si s’han rebut o no altres subvencions
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l’activitat subvencionada

A data 23/10/2020 no es poden presentar sol·licituds, tot i així recomanem als nostres clients que ens facin arribar la documentació necessària (certificat del compte bancària i fotografies de la façana i de l’interior de l’establiment) abans de l’inici del termini al següent correu electrònic baguilar@gestingral.com, ja que la Generalitat atorga les subvencions per ordre de presentació.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp (629 25 22 22) o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.

Si necessites ampliar o aclarir algun dels punts que hem tractat en aquesta publicació ens pots deixar un missatge al Whatsapp o per correu electrònic, i un dels nostres assessors es posarà en contacte amb tu. Al telèfon 93 814 16 87 ens trobaràs de dilluns a dijous de 8h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 8h a 14h.