Beneficiaris:

  • Microempreses (incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica) i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
  • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.

En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

A més, la data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2021.

Líneas: Realització per part de la persona física o jurídica beneficiària d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació, és a dir, de mantenir el nombre de treballadors/ores que tingui contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut, i mantenir-lo durant un període mínim de sis mesos a comptar de la sol·licitud.

Així mateix, ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses”:

  • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
  • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

L’acció de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda o la transformació digital.

El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar han de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

Requisits:

  • No es considera incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.
  • Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d’una de les línies de subvenció simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d’ambdues.
  • La persona que ha de fer les accions formatives ha de ser l’autònom que rep l’ajut o qualsevol dels socis de l’empresa que rep l’ajut, durant un període màxim de 6 mesos des de l’obtenció de l’ajut.
  • La justificació de l’ajut s’inicia al cap de 6 mesos i un dia de la data d’atorgament de la subvenció i es disposarà de 15 dies per a la presentació de la documentació justificativa corresponent.
  • No poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que han obtingut l’ajut de la convocatòria anterior.

Import de l’ajut: 5.000€ per empresa beneficiària.

Convocatòria: des del 20 de febrer del 2023 a les 9.00 h fins al 28 de febrer del 2023 a les 15.00h.