Els administradors o membres del consell d’administració d’una societat podran estar enquadrats en el Règim General (“RGSS“), en el Règim General com “assimilats” o el Règim Especial com Treballadors autònoms (“RETA”).

En cas que posseeixin el control efectiu de la societat, hauran de figurar en el règim d’autònoms (“RETA”).

  • En quins casos es considera posseir el control efectiu de la societat?
    1. Que, almenys, la meitat del capital social per al qual presta els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals conviu i als quals està unit per vincle conjugal o de parentesc per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
    2. Que la seva participació en el capital de la societat sigui igual o superior a la tercera part del mateix.
    3. Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part de la societat si té atribuïdes funcions de direcció i gestió de la societat.

En cas de no posseir el control efectiu de la societat, ostentar el càrrec d’administrador, ser treballadors de la societat, però no realitzar funcions de direcció ni gerència, el règim de cotització hauran de pertànyer al règim de treballadors (“RGSS“).

En cas de no posseir el control de la societat, ostentar el càrrec d’administrador, ser treballadors de la societat i fer funcions de direcció i gerència, haurà de pertànyer al règim de treballadors (“RGSS“) assimilats a treballadors per conte d’altri (no comptaran amb protecció per desocupació ni cobertura del Fons de Garantia Salarial.

En cas de no posseir el control de la societat, no ser treballadors de l’empresa, ni fer funcions de direcció o gerència no es podran afiliar al sistema de la seguretat social.

*Aquestes normes s’apliquen sempre que l’administrador o membre del consell tingui residència a l’Estat Espanyol. En cas que resideixi a l’estranger, no quedaria emmarcat dins la Seguretat Social Espanyola.