• A part de la descripció de les operacions, hi ha casos on la normativa exigeix que constin mencions addicionals que permetin identificar la consideració d’una operació com exempta o si la mateixa es troba en un règim especial d’aplicació de l’IVA. Les operacions més comuns que han de portar un esment especial són les següents: 
 • Quan es realitzen operacions interiors exemptes (metges, formació reglada, etc.) -> “operació exempta per aplicació de l’art. 20 de la Llei 37/1992, de l’IVA.” 
 • Quan es realitzen exportacions -> “operació exempta per exportació en virtut de l’art. 21 de la Llei 37/1992, de l’IVA.” 
 • Quan es realitzen entregues de béns intracomunitàries, és a dir, entregues entre Estats membres de la Comunitat Europea -> “entrega intracomunitària exempta per aplicació de l’art. 25 de la Llei 37/1992, de l’IVA.” 
 • Quan es realitzen serveis intracomunitaris amb destinatari no establert al territori espanyol -> “operació localitzada en seu del destinatari en virtut de l’art. 69 de la Llei 37/1992, de l’IVA.” 
 • Quan es realitzen operacions amb inversió del subjecte passiu: 
 • Entregues d’immobles amb conseqüència d’un procés concursal o amb conseqüència de garantia hipotecària ->inversió del subjecte passiu per l’aplicació de l’art.84. Ú. 2º e) de la Llei 37/1992, de l’IVA.” 
 • Renúncia de l’exempció en operacions immobiliàries -> “inversió del subjecte passiu per l’aplicació de l’art.84. Ú. 2º e) de la Llei 37/1992, de l’IVA.” 
 • Execució d’obra immobiliària -> “inversió del subjecte passiu per l’aplicació de l’art.84. Ú. 2º f) de la Llei 37/1992, de l’IVA”. 
 • Quan es realitzen operacions amb règims especials: 
 • Quan escaigui: “règim especial del criteri de caixa”. 
 • Quan sigui aplicable: “règim especial de les Agències de Viatge”. 
 • Quan pertoqui: “règim especial dels béns usats”, “règim especial d’objectes d’art”, “règim especial d’antiguitats i objectes de col·lecció”. 

(*) Nota: Els esments indicats a incloure en factura s’efectuaran sempre que s’hagi verificat prèviament l’efectiu compliment dels requisits legals relatius a exempcions, localització de l’impost, inversió del subjecte passiu o règims especials.