Pot ser que puguis reclamar la “plusvàlua municipal” si has fet una compravenda, herència o donació?

L’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, l’anomenada “plusvàlua municipal”, és un impost que grava la transmissió (com per exemple per la compravenda, herència, donació, etc.) d’immobles urbans pel possible augment del valor del terreny.

La recent sentència del Tribunal Constitucional dictada el passat 26 d’octubre, declara la inconstitucionalitat i nul·litat, és a dir queden sense efectes, els articles que fan referència a la determinació de la Base Imposable de l’Impost i, pel tant, això impedeix, automàticament, la liquidació, comprovació i, sobretot, l’exigibilitat del pagament d’aquest impost.

La Sentencia també apunta que no podran ser revisades les Plusvàlues que no s’haguessin impugnat i de les que no s’hagués sol·licitat la seva rectificació abans del 26 d’octubre de 2021, no obstant això, el que és un fet és que la declaració de nul·litat d’aquest article tan essencial ha provocat un buit legal dins del nostre Ordenament Jurídic, que convida a analitzar i valorar el possible recorregut per reclamar les Plusvàlues que no estiguin prescrites.

Si vols que t’assessorem sobre aquesta reclamació contacta’ns aquí.