La quota d’autònoms és l’import que es paga mensual en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en concepte de cotització a la Seguretat Social. Aquest import es fixa en funció dels rendiments nets obtinguts per l’autònom, segons els trams vigents, que marquen uns barems màxims i mínims de bases de cotització, i que segons això es fixa la quota d’autònoms (per tant, la quota màxima o mínima en funció dels ingressos).

Cal tenir en compte que cal fer una previsió dels rendiments de l’any, ja que segons aquest factor es cotitzarà durant aquest període. Una vegada finalitzat l’any natural, la Seguretat Social procedirà a regularitzar segons els rendiments declarats en la Declaració de Renda, procedint a retornar en cas que la previsió hagués estat més alta o procedint a reclamar el pagament en cas que la previsió hagués estat inferior a la realitat final.

Amb aquest sistema de cotitzacions per als autònoms, caldrà fer una previsió dels rendiments nets anuals que s’obtindran, i segons aquest import fer una mitjana mensual i escollir una base de cotització i una quota d’autònoms dins del tram que pertoqui segons els rendiments nets que s’hagin previst.

Cal tenir en compte que, una vegada presentada la Declaració de Renda referent a l’exercici en què s’hagi cotitzat, la Seguretat Social regularitzarà les quotes pagades segons la realitat final:

  • En cas d’haver tingut uns rendiments nets inferiors als que s’havia previst inicialment segons el tram triat, la Seguretat Social retornarà part de les quotes d’autònom abonades de més.
  • En cas d’haver tingut uns rendiments nets superiors als que s’havia previst inicialment segons el tram triat, la Seguretat Social farà abonar aquestes quotes de més durant el mes d’octubre de l’any de presentació de la Declaració de Renda.

Sí, la base de cotització i, per tant, la quota d’autònoms es pot canviar cada dos mesos:

  • l’1 de gener
  • l’1 de març
  • l’1 de maig
  • l’1 de juliol
  • l’1 de setembre
  • l’1 de novembre

Aquells treballadors per compte d’altri que iniciïn una activitat per compte pròpia per primera vegada a la seva vida, o bé no haguessin estat en alta d’autònom en els 2 últims anys (i no haguessin tingut bonificació aplicada, si haguessin tingut bonificació haurien de passar 3 anys) pagaran 86,66€ mensuals de quota d’autònoms durant 12 mesos (el primer any).

Aquest import serà prorrogable durant 12 mesos més (el segon any) sempre que els rendiments reals de l’autònom no superin el Salari Mínim Interprofessional durant aquest període (actualment, amb 15.876€ anuals).

Quota d'autònoms

Si tens altres qüestions, no dubtis a consultar el nostre apartat de Preguntes Freqüents. Si tens dubtes referents a les teves quotes d’autònom, fes-nos-ho saber i t’ajudarem: