• Contracte indefinit:  És aquell que no te establerts límits de temps en la prestació dels serveis, quant a la durada del contracte. Podrà ser verbal o escrit i podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de serveis fixos discontinus. 
  • Contracte temporal: Té per objecte l’establiment d’una relació laboral entre l’empresari i el treballador per un temps determinat. Podrà celebrar-se a jornada completa o parcial i es formalitzarà per escrit. Únicament podrà ser verbal quan en la situació d’eventual per circumstàncies de la producció, la durada del mateix sigui inferior a quatre setmanes i la jornada sigui completa. 
  • Contracte de treball per la formació i aprenentatge: S’utilitza per afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves, en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa. 
  • Contracte de treball en pràctiques: Té per objecte l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. Només podrà concertar-se amb els qui estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, així com títols oficialment reconeguts com a equivalents.