• Contracte indefinit: És aquell que no té establerts límits de temps en la prestació dels serveis, quant a la durada del contracte. Podrà ser verbal o escrit i podrà celebrar-se a jornada completa, parcial o per a la prestació de serveis fixos discontinus.
  • Contracte temporal per circumstàncies de la producció: Només es podrà fer per motius temporals IMPREVISIBLES. En aquests casos, la seva durada serà de 6 mesos i, per conveni col·lectiu, es podrà prorrogar 6 mesos més.
    • En el cas de que hi hagi necessitats temporals PREVISIBLES, es podrà fer el contracte només per un període de 90 dies per empresa, no consecutius dintre de l’any natural.
  • Contracte temporal per la substitució d’una persona treballadora amb reserva del lloc de treball: La seva duració serà de tot el temps que existeixi dita substitució.
  • Contracte de formació en alternança: S’utilitza per afavorir la inserció laboral i la formació de les persones joves, en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa (per tant el treballador ha d’estar formant-se durant la contractació i caldrà un conveni amb el centre educatiu). Tindrà una duració mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys normalment (depén de la categoria laboral del treballador pot variar la duració màxima) i es podrà fer a temps parcial, sense necessitat d’haver-hi un període de prova.
  • Contracte per la pràctica professional: Té per objecte l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. Només podrà concertar-se amb els qui estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior, així com títols oficialment reconeguts com a equivalents, sempre i quan els estudis s’hagin finalitzat dintre d’un termini de menys de 3 anys (5 anys en el cas de treballador amb discapacitat). La durada del contracte serà de 6 mesos a 1 any.