Per a poder deduir una despesa s’ha de complir varis requisits: que la despesa estigui afecte a l’activitat i que es justifiqui mitjançant una factura (amb algunes excepcions). Caldrà demostrar documentalment la vinculació amb l’activitat.

Despeses d'autònoms per la Renda

Per a determinar si una despesa és deduïble per un autònom, cal considerar que han de complir les tres condicions següents:

 • La despesa ha d’estar afecte a l’activitat, és a dir, ha de tenir una vinculació a l’activitat econòmica.
 • Sempre s’ha de justificar mitjançant una factura (en que s’identifiquin les nostres dades -NIF, nom, adreça, etc.-), amb les excepcions següents:
  • Pòlisses d’assegurances.
  • Quotes d’autònom, salaris i assegurances socials.
  • Rebuts de lloguer.
  • Despeses bancaries.
  • Quotes de col·legis professionals.
  • Alguns impostos com l’IBI o escombraries.
 • Han d’estar correctament registrades en els llibres registre de despeses i de béns d’inversió, tot i que d’això se n’encarrega Gestingral.

Per tant, tenint en compte que el segon requisit, el referent a la factura, és inamovible i s’ha de complir sempre, on es podria generar el dubte és precisament en la condició que indica que tota despesa deduïble ha de tenir vinculació amb l’activitat econòmica desenvolupada.

En aquest sentit, cal tenir en compte que moltes vegades no es tracta que realment estigui o no afecte a l’activitat, sinó que és un tema que es pugui provar documentalment davant d’Hisenda. També cal tenir en compte que es pot aplicar un criteri de deduir només un tant per cent de la despesa.

Alguns exemples per a il·lustrar el compliment de les condicions:

 • Si faig un àpat en un restaurant i em donen un tiquet no la podríem deduir, ja que no es compleix el requisit de la factura.
 • Si em compro un mòbil i tinc la factura, només la podria deduir si pogués demostrar amb documents que aquesta compra està relacionada amb l’activitat (o bé deduir una part si pogués demostrar que està parcialment vinculada amb l’activitat).