Gestingral assessoria gestoria

LLEGENDA:

CARTELL BLAU: Final de trajecte

CARTELL BLANC: Acció d’Hisenda

CARTELL BLANC AMB CONTORN BLAU: Decisió del client

ZONA GRIS: Inici del tràmit en un requeriment de documentació per part d’Hisenda.

ZONA BLAVA: Camí en cas que un cop avaluada la documentació, s’informi d’una falta i el client hi estigui d’acord.

ZONA GROGA: Camí en cas que un cop avaluada la documentació, s’informi d’una falta i el client hi estigui en desacord.

ZONA VERDA: Procediment inevitable un cop les al·legacions del client s’han subestimat per primer cop en el procés. El pagament de la liquidació i la sanció corresponent segueixen el seu curs tot i que el client decideixi seguir reclamant. Si al final el procés acaba dictaminant en favor seu se li retornarà allò que hagi hagut de pagar.

1. Requeriment: Procediment d’Hisenda per requerir dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària.

2. Aportació de documentació: Procediment pel qual s’entrega a Hisenda la documentació que ens ha requerit en el pas anterior.

3. Arxiu o Liquidacions provisionals: Hisenda amb la documentació aportada pot concloure que està tot en ordre i ARXIVAR el cas o pot refer el càlcul de la liquidació que està qüestionant i enviar-nos la liquidació recalculada, a aquesta se l’anomena liquidació provisional.

4A. Conformitat: Un cop rebuda la liquidació provisional es pot estar d’acord amb aquest recàlcul i donar la conformitat.

4B. Al·legacions: Un cop rebuda la liquidació provisional es pot estar en desacord amb aquest recàlcul i aportar les al·legacions pertinents per defensar aquest desacord.

5A. Liquidació definitiva i Proposta de sanció: Si s’ha donat conformitat a la liquidació provisional, Hisenda emet dos documents que caldrà pagar:

  1. La liquidació definitiva: Document pel qual la liquidació provisional es fa definitiva i per tant haurem de pagar la diferència entre aquesta i la liquidació que havíem presentat inicialment.
  2. La proposta de sanció: Sanció per haver calculat malament la liquidació inicialment. Primer ens envia la proposta de sanció, que si no es reclama en cas que de ser incorrecte, automàticament passa a ser sanció definitiva i per tant, al pagament.

5B. Arxiu o Resolució amb liquidació: Si hem presentat al·legacions defensant el desacord amb la liquidació provisional pot ser que Hisenda accepti aquestes al·legacions i ARXIVI el cas o que les desestimi i passi a enviar-nos la Resolució amb la liquidació definitiva mantenint el que deia a la provisional.

6A. Recurs de reposició o Reclamació TEAR: Si Hisenda ens envia la resolució amb liquidació podem seguir al·legant que no hi estem d’acord i presentar un recurs de reposició o Reclamar a TEAR (Dependrà del cas si fer una cosa, l’altre o totes dues).

6B. Proposta de sanció i Pagament o Fraccionament: De manera automàtica, Hisenda, un cop envia la Resolució amb liquidació inicia el procés de:

  1. Pagament o fraccionament: Pagament de la diferència entre la liquidació que es va presentar inicialment i la nova feta per Hisenda, hi ha la possibilitat de fraccionar aquest pagament.
  2. La proposta de sanció: Sanció per haver calculat malament la liquidació inicialment. Primer ens envia la proposta de sanció, que si no es reclama, automàticament passa a ser sanció definitiva i per tant pagament.

7A. Reclamació Sanció: En cas d’estar en desacord amb la proposta de sanció, es pot reclamar, aquest tràmit passa al Tribunal Econòmic Administratiu de Catalunya (TEAC).

7B. Arxiu: Després de reclamar la Resolució amb liquidació, Hisenda pot considerar que és correcte i arxivar el cas.

7C. TEAC: Un cop ja s’ha reclamat i al·legat fins a aquest punt el cas passa al Tribunal econòmic Administratiu de Catalunya.