• 4 anys des de la liquidació o autoliquidació en que pren efectes, és a dir, a comptar des del moment en que es produeix l’última presentació en que aquelles factures hi tenen aplicació. Per exemple: una factura del 01/02/2020 i que s’ha declarat en la renda de l’exercici 2020, que es presenta com a màxim el 30/06/2021, s’haurà de guardar fins el 30/06/2025. 
  • Il·limitadament si són factures que han generat bases imposables negatives i estan pendents de compensar. De manera que, en l’exercici que s’apliquin, començarà a córrer el període indicat anteriorment. Pel contrari, mentre restin pendents de compensació, s’haurà de conservar la documentació corresponent.  
  • 6 anys segons el que marca el codi de comerç, tot document relacionat amb una transacció comercial. 
  • Excepció:  
    • Si hi ha una interrupció. Ja sigui per part de l’administració, és a dir, en cas d’haver-hi un requeriment o inspecció. O per part del contribuent, en cas de que es presenti un recurs o al·legació d’algun expedient. Aleshores, el termini de prescripció s’inicia de nou en el moment en el que es produeix el fet. 
    • Els guanys patrimonials de bens situats a l’estranger. Aquests seran imprescriptibles i, per tant, podran sancionar-se en el moment de la inspecció, independentment de quan s’hagi produït el guany. 
  • Judicialment, els terminis poden variar, incrementant-los en alguns casos.