El passat dia 23 de febrer es van publicar tota una sèrie de novetats en l’àmbit laboral, que repercuteixen de forma directa en empreses, autònoms i treballadors:

Es prorroguen els ERTOs vigents provocats per la Covid-19 (tant els que eren per Força Major, com els que eren per causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o de Producció). Inicialment, estava prevista la finalització en data 28 de febrer, però segons el nou Reial Decret-llei queden prorrogats automàticament fins el pròxim 31 de març.

Els autònoms que anaven percebent una prestació per part de la Mútua per reducció de la facturació fruit de la Covid-19, deixaran de percebre-la a partir del 28 de febrer. Aquests autònoms, a partir d’aquesta data, podran gaudir de forma automàtica d’una reducció de la seva quota d’autònoms durant els pròxims 4 mesos:

 • Reducció del 90% al març
 • Reducció 75% a l’abril
 • Reducció 50% al maig
 • Reducció del 25% al juny

Alhora, podran sol·licitar una nova prestació només en cas d’aplicació d’una nova restricció per Covid-19 per part de l’Administració que impliqui el tancament de la seva activitat, en les següents condicions:

 • Caldrà estar al RETA 30 dies abans de la resolució de tancament de l’activitat
 • Caldrà estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (o posar-s’hi en un període de 30 dies)
 • Es percebrà el 70% de la base mínima de cotització, des de l’adopció de la mesura i fins a l’últim dia del mes en que s’aixequin les mesures restrictives que obligaven al tancament de tota l’activitat. Serà del 40% en cas de cobrar-la dues o mes persones tinguin convivència.
 • No es pagaran els rebuts d’autònoms des l’adopció de la mesura de restricció, i fins a l’últim dia del mes següent a l’aixecament de la mesura (com a màxim fins el 31 de juliol)
 • És incompatible amb el treball per compte aliena, excepte que aquest sigui inferior a 1,25 vegades el salari mínim interprofessional
 • En el cas de societats, és incompatible amb mantenir la nòmina de l’administrador o administradors de la societat durant el tancament
 • El termini per a sol·licitar-la és de 21 dies naturals des de l’entrada en vigor de la resolució del tancament d’activitat
 • La duració màxima de la percepció serà el 30 de juny de 2022
 • No es podrà facturar durant aquest període

S’incrementa el Salari Mínim Interprofessional, amb efectes retroactius des del passat 1 de gener, a un import de:

 • 1.000€ mensuals per 14 pagues
 • O bé 1.166,66€ mensuals per 12 pagues