S’ha publicat al BOE, en data de 27/07/2022 les noves quotes d’autònoms, aquestes fixen les quantitats que pagaran durant 3 anys de transició (2023-2025) i  a partir del 2026 els autònoms segons el seu tram d’ingressos nets.

Us resolem a continuació com s’aplica aquest nou Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA):

Canvis importants a destacar amb relació a les cotitzacions anteriors:

  • Els autònoms amb rendiments anuals més baixos tendiran a pagar menys, perquè la base baixarà d’una quota mínima de 293,94€ a una quota mínima de 230€.
  • Els autònoms amb rendiments entremitjos es mantindran en quotes semblants a les que pagaven fins ara.
  • Els autònoms amb rendiments més alts tendiran a augmentar la seva cotització mínima fins a 590€ el 2025.

Us exposem a continuació la taula de transició de les quotes (calculades segons les bases mínimes de cada tram):

2023

2024

2025

TRAMS (segons rendiments anuals nets)

BASE MÍNIMA

QUOTA

 

BASE MÍNIMA

QUOTA

BASE MÍNIMA

QUOTA

Inferiors a 670€

751,63 €

230 €/mes

735,29 €

225 €/mes

718,95 €

200 €/mes

Entre 670€ fins 900€

849,67 €

260 €/mes

816,99 €

250 €/mes

784,31 €

240 €/mes

Entre 900€ i 1.166,70€

898,69 €

275 €/mes

872,55 €

267 €/mes

849,67 €

260 €/mes

Entre 1,166,70€ i 1.300€

950,98 €

291 €/mes

950,98 €

291 €/mes

947,71 €

291 €/mes

Entre 1.300€ i 1.500€

960,78 €

294 €/mes

960,78 €

294 €/mes

960,78 €

294 €/mes

Entre 1.500€ i 1.700€

960,78 €

294 €/mes

960,78 €

294 €/mes

960,78 €

294 €/mes

Entre 1.700€ i 1.850€

1.013,07 €

310 €/mes

1.045,75 €

320 €/mes

1.143,79 €

350 €/mes

Entre 1.850€ i 2.030€

1.029,41 €

315 €/mes

1.062,09 €

325 €/mes

1.209,15 €

370 €/mes

Entre 2.030€ i 2.330€

1.045,75 €

320 €/mes

1.078,43 €

330 €/mes

1.274,51 €

390 €/mes

Entre 2.330€ i 2.760€

1.078,43  €

330 €/mes

1.111,11 €

340 €/mes

1.356,21 €

415 €/mes

Entre 2.760€ i 3.190€

1.143,79 €

350 €/mes

1.176,47 €

360 €/mes

1.437,91 €

440 €/mes

Entre 3.190€ i 3.620€

1.209,15 €

370 €/mes

1.241,83 €

380 €/mes

1.519,61 €

465 €/mes

Entre 3.620€ i 4.050€

1.274,51 €

390 €/mes

1.307,19 €

400 €/mes

1.601,31 €

490 €/mes

Entre 4.050€ i 6.000€

1.372,55 €

420 €/mes

1.454,25 €

450 €/mes

1.732,03 €

530 €/mes

Més de 6.000€

1.633,99 €

500 €/mes

1.732,03 €

530 €/mes

1.928,10 €

590 €/mes

 

Nova quota reduïda:

Aquells treballadors per compte d’altri que iniciïn una activitat per compte pròpia per primera vegada a la seva vida, o bé, no haguessin estat en alta d’autònom en els dos últims anys (i no haguessin tingut bonificació aplicada, si haguessin tingut bonificació haurien de passar 3 anys) pagaran 80€/mes el primer any, prorrogable a 12 mesos si tenen ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (1.000€/mes).

Com es calculen les quotes a partir de les bases?

Les bases de cotització venen determinades pel tram al qual es pertany segons els rendiments nets obtinguts en cada any natural. Aquests rendiments hauran de quedar compresos entre la base de cotització mínima i una màxima aprovades en la llei de pressupostos generals de l’Estat.

Com pot saber un autònom en quin tram està posicionat?

A principis d’any o quan un autònom es doni d’alta haurà de comunicar la previsió d’ingressos anuals, per tal de posicionar-se en un dels 15 trams. Aquesta estimació inicial es regularitzarà amb els rendiments nets* amb la Declaració de la Renda.

Les bases de cotització mensuals escollides dintre de  cada any tindran caràcter de provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització, un cop feta la declaració de la renda.

Si l’estimació de l’autònom fos inferior a la real, es procedirà a fer una regularització sense cap recàrrec, i si fos a retornar, es farà d’ofici per part de la tresoreria de la seguretat social.

*Què s’entén per rendiments nets?

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos de totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció dels ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantia, se li aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% en el cas d’autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta xifra és la que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Es poden canviar les bases de cotització?

Sí, es podran canviar CADA DOS MESOS.