S’ha publicat al BOE, en data de 27/07/2022 les noves quotes d’autònoms, aquestes fixen les quantitats que pagaran durant 3 anys de transició (2023-2025) i  a partir del 2026 els autònoms segons el seu tram d’ingressos nets.

Us resolem a continuació com s’aplica aquest nou Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA):

Canvis importants a destacar amb relació a les cotitzacions anteriors:

  • Els autònoms amb rendiments anuals més baixos tendiran a pagar menys, perquè la base baixarà d’una quota mínima de 293,94€ a una quota mínima de 230€.
  • Els autònoms amb rendiments entremitjos es mantindran en quotes semblants a les que pagaven fins ara.
  • Els autònoms amb rendiments més alts tendiran a augmentar la seva cotització mínima fins a 590€ el 2025.

Us exposem a continuació la taula de transició de les quotes (calculades segons les bases mínimes de cada tram):

2023
 TRAMSRENDIMENTS

ANUALS

NETS

BASE MÍNIMAQUOTA MÍNIMABASE MÀXIMAQUOTA MÀXIMA
TAULA REDUIDA1Inferiors a 670€751,63 €230 €/mes849,66  €260 €/mes
2Entre 670€ fins 900€849,67 €260 €/mes900,00 €275,40 €/mes
3Entre 900€ i 1.166,70€898,69 €275 €/mes1.166,70 €357,07 €/mes
TAULA GENERAL1Entre 1,166,70€ i 1.300€950,98 €291 €/mes1.300,00 €397,80 €/mes
2Entre 1.300€ i 1.500€960,78 €294 €/mes1.500,00 €459,00 €/mes
3Entre 1.500€ i 1.700€960,78 €294 €/mes1.700,00€520,20 €/mes
4Entre 1.700€ i 1.850€1.013,07 €310 €/mes1.850,00 €566,10 €/mes
5Entre 1.850€ i 2.030€1.029,41 €315 €/mes2.030,00 €621,18 €/mes
6Entre 2.030€ i 2.330€1.045,75 €320 €/mes2.330,00 €712,98 €/mes
7Entre 2.330€ i 2.760€1.078,43  €330 €/mes2.760,00 €844,56 €/mes
8Entre 2.760€ i 3.190€1.143,79 €350 €/mes3.190,00 €976,14 €/mes
9Entre 3.190€ i 3.620€1.209,15 €370 €/mes3.620,00 €1.107,72 €/mes
10Entre 3.620€ i 4.050€1.274,51 €390 €/mes4.050,00 €1.239,30 €/mes
11Entre 4.050€ i 6.000€1.372,55 €420 €/mes4.139,40 €1.266,66 €/mes
12Més de 6.000€1.633,99 €500 €/mes4.139,40 €1.266,66 €/mes

Nova quota reduïda:

Aquells treballadors per compte d’altri que iniciïn una activitat per compte pròpia per primera vegada a la seva vida, o bé, no haguessin estat en alta d’autònom en els dos últims anys (i no haguessin tingut bonificació aplicada, si haguessin tingut bonificació haurien de passar 3 anys) pagaran 80€/mes el primer any, prorrogable a 12 mesos si tenen ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional (1.000€/mes).

Com es calculen les quotes a partir de les bases?

Les bases de cotització venen determinades pel tram al qual es pertany segons els rendiments nets obtinguts en cada any natural. Aquests rendiments hauran de quedar compresos entre la base de cotització mínima i una màxima aprovades en la llei de pressupostos generals de l’Estat.

Com pot saber un autònom en quin tram està posicionat?

A principis d’any o quan un autònom es doni d’alta haurà de comunicar la previsió d’ingressos anuals, per tal de posicionar-se en un dels 15 trams. Aquesta estimació inicial es regularitzarà amb els rendiments nets* amb la Declaració de la Renda.

Les bases de cotització mensuals escollides dintre de  cada any tindran caràcter de provisional, fins que es procedeixi a la seva regularització, un cop feta la declaració de la renda.

Si l’estimació de l’autònom fos inferior a la real, es procedirà a fer una regularització sense cap recàrrec, i si fos a retornar, es farà d’ofici per part de la tresoreria de la seguretat social.

*Què s’entén per rendiments nets?

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos de totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció dels ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantia, se li aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% en el cas d’autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta xifra és la que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

Es poden canviar les bases de cotització?

Sí, es podran canviar CADA DOS MESOS.