El 8 de setembre, es va publicar al BOE la reforma en la regulació de les treballadores de la llar, les principals novetats són:

  • Causes d’acomiadament marcades per l’estatut de treballadors: Fins ara l’acomiadament podia ser directe i amb gairebé sense justificació. La nova norma inclou els motius de l’acomiadament que contempli l’estatut dels treballadors i hi suma la disminució d’ingressos, l’augment de despesa, la modificació substancial de les necessitats de la llar o la pèrdua de confiança justificada.
  • Noves cotitzacions per atur: Les treballadores de la llar podran accedir al subsidi d’atur i als Fons de Garantia Social (FOGASA) en cas que la persona que les contracti es declari insolvent i es quedin sense cobrar el seu sou.
  • Contracte signat obligatori: La norma estableix que és obligatori un contracte signar per escrit en tots els casos, fins ara podia ser verbal en feines de menys de 4 mesos.
  • Quan i qui cotitzarà per la contingència de l’Atur i el Fogasa: Per la contingència d’atur, es cotitzarà per un total d’un 6,05%, l’ocupador cotitzarà per un 5% i la treballadora per un 1,05%, , aplicant un 80% de reducció únicament a la cotització de l’ocupador. Per la cotització del Fons de Garantia salarial, l’increment serà d’un 0,2% a càrrec de l’ocupador. La vigència dels canvis seran a partir de l’1 d’octubre de 2022, si la relació laboral és de més de 60 hores mensuals i si és de menys, a partir de l’1 de gener del 2023.
  • Bonificacions a la cotització: Les persones ocupadores que contractin a una treballadora de la llar, tenen dret a una bonificació del 20%, en cas de família nombrosa la bonificació serà d’un 45%. Com a alternativa a aquesta bonificació, i a partir de l’entrada en vigor de la present llei, les noves contractacions tindran dret a un increment de la bonificació, entre el 45% o el 30% en la cotització, durant tota la vigència de la relació laboral, quan es compleixi el requisit de patrimoni o renda de la unitat familiar, excepte per les famílies nombroses, en la que la vigència serà a partir del pròxim 1 d’abril de 2023, segons el desenvolupament reglamentari pendent d’aprovació.
  • Modificació en la gestió d’afiliació i cotització: En els contractes amb una durada inferior a 60 hores mensuals i a partir 1 de gener de 2023, els ocupadors han d’assumir l’obligació de comunicar les altes i baixes a la Tresoreria.
  • Canvis en les bases de cotització: S’eliminen els dos trams més alts de la taula de les bases de cotització i s’incrementen les bases en proporció al Salari Mínim Interprofessional.
    L’escala de retribucions i les corresponents bases de cotització per l’any vinent 2023 serà la següent:
TramRetribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1Fins269,00€250,00€
2A partir de269,01€Fins418,00€357,00€
3A partir de418,01€Fins568,00€493,00€
4A partir de568,01€Fins718,00€643,00€
5A partir de718,01€Fins869,00€794,00€
6A partir de869,01€Fins1.017,00€943,00€
7A partir de1.017,01€Fins1.166,669€1.166,70€
8A partir de1.166,67€Retribució mensual