És una declaració al respecte dels béns i dels drets situats a l’estranger. És una declaració tributària de caràcter informatiu, és a dir, de la qual no resulta cap import a ingressar.  

Estan obligades a presentar el model 720 totes aquelles persones físiques o jurídiques residents a territori espanyol, inclosos els establiments permanents i també les comunitats de béns, herències jacents i similars. 

  • Informar al respecte de les comptes corrents en entitats financeres situades a l’estranger. 
  • Informar al respecte de valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger. 
  • Informar al respecte d’immobles i drets sobre immobles situats a l’estranger. 
  • Informar al respecte de les criptomonedes (excepte que estiguin el coldwallets -moneders freds-). 

Només s’han de declarar, es regeixen per unes condicions específiques: 

  • Si és la primera vegada que es declaren, quan superin els 50.000€ de valor per a cadascuna de les situacions descrites anteriorment (comptes corrents; valors, drets, assegurances i rendes; immobles; i criptomonedes). 
  • Una vegada ja s’han declarat, cal tornar-los a declarar sempre que hi hagi una variació superior a 20.000€ (tant en increment com en decrement). 
  • Si la persona física o jurídica té els actius i moviments comptabilitzats en els seus balanços, s’exonera de presentar el model 720. 

Aquests imports descrits, són en relació a la valoració de cadascun d’ells, amb independència del nombre de titulars. És a dir, que en l’exemple d’un compte corrent amb un import de 60.000€ que és propietat de 2 titulars, caldria que ambdós presentessin el model 720. 

El model 720 s’ha de presentar entre l’1 de gener i el 31 de març, sempre en referència a les dades de l’exercici anterior.