Les comunitats de propietaris es regeixen per la normativa de la Propietat Horitzontal, i aquesta no permet prohibir la tinença d’animals en domicilis privats, ja siguin de propietat o de lloguer.
Els únics que, en virtut de la Llei d’Arrendaments Urbans, poden prohibir la tinença d’animals en els pisos d’arrendament d’habitatge habitual son els propietaris, sempre i quan, així consti en les clàusules del contracte de lloguer que les parts firmen.