Si, sempre, excepte si s’aplica el règim del criteri de caixa. 

  • El criteri de caixa consisteix en que tant els acollits al règim, com els que no ho siguin però siguin destinataris d’operacions incloses en el mateix, podran practicar les deduccions de l’impost corresponent a la factura, en el moment del pagament total o parcial de l’import efectivament percebut, com el dia 31 de desembre de l’any immediat posterior a aquell en què s’hagi realitzat l’operació, si el pagament no s’ha produït.