Què implica en relació a les vacances?

Gestionem i assessorem ERTOs totals i parcials, de suspensió i de reducció.

Primer de tot recordem que ni l’empresa ni el treballador poden imposar de manera unilateral els dies de vacances, ja que han de ser un pacte de mutu acord entre ambdues parts.

  • El treballador té dret a vacances si està en ERTO TOTAL?

Durant el temps que dura l’ERTO, el treballador no genera dret a vacances, per tant, les vacances anuals es veuran reduïdes en funció de quants dies hagi estat en suspensió de contracte.

Recordem que, tot i que la duració exacta de les vacances s’estableix habitualment en el conveni col·lectiu, en cap cas pot ser inferior a 30 dies naturals a l’any, és a dir que cada treballador té com a mínim 2,5 dies naturals de vacances per cada mes treballat.

  • Es poden consumir dies de vacances mentre s’està en situació d’ERTO TOTAL?

No. Òbviament es podran agafar les vacances un cop finalitzi l’ERTO, ja que durant la suspensió de contracte fruït de l’ERTO les vacances queden cancel·lades.

  • I si una empresa aprova un ERTO TOTAL durant el període de vacances d’algun treballador?

Les vacances s’interrompran, i per tant, només es contarien els dies de vacances gastats fins al moment de l’ERTO. El treballador podrà gaudir dels dies de vacances restants un cop finalitzi l’ERTO.

  • El treballador té dret a vacances si està en ERTO PARCIAL?

En aquest cas, les vacances es veuran reduïdes proporcionalment a la reducció de la jornada laboral, doncs si no fos així implicaria discriminació respecte els treballadors amb suspensió completa de jornada (per exemple, els ERTO TOTAL).

Tot i així, les vacances es poden gaudir durant el període d’ERTO, ja que es consumiran en proporció de les hores que haurien d’haver estat treballades, i no es consumiran per les hores en que s’hagués estat d’ERTO.

Si en el moment d’iniciar-se l’ERTO les vacances no estan fixades, es podran pactar de mutu acord entre l’empresa i la persona treballadora.

  • Es veurà afectat el salari durant les vacances en cas d’ERTO PARCIAL?

Es veurà afectat en la mesura que, en reduir-se la jornada laboral, també s’ha reduït el salari i per tant el sou brut anual.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb els nostres experts de l’àrea de laboral.