Existeixen les següents reduccions principals de l’Impost de successions:

 • Reduccions per parentiu:
  • Afecten els fills, el cònjuge o parella estable i/o els nets, aquests últims sempre que siguin menors de 21 anys. Gaudeixen d’una reducció de 100.000 €.
  • La resta de descendents i les situacions convivencials d’ajuda mútua disposen d’una reducció de 50.000 €.
  • Els progenitors i altres ascendents tenen dret a una reducció de 30.000 €.
 • Reducció per discapacitat, en funció del grau:
  • Grau de discapacitat entre el 33% i el 65%: 275.000 €.
  • Grau de discapacitat igual o superior al 65%: 650.000 €.
 • Reducció per a persones grans:
  • El cònjuge o parella estable, els fills o altres descendents, les situacions convivencials d’ajuda mútua i els ascendents, majors de 75 anys, gaudeixen d’una reducció de 275.000 €.
 • Reducció per assegurances de vida:
  • Els beneficiaris d’una assegurança de vida tenen dret a una reducció de 25.000 € sobre les quantitats rebudes. Sempre que aquests beneficiaris siguin fills, nets pares de la persona prenedora de l’assegurança.
 • Reducció per habitatge habitual:
  • El cònjuge o parella estable, els descendents i ascendents, i els col·laterals, aquests últims  amb certs requisits, tenen dret a una reducció del 95% del valor de l’immoble que fos l’habitatge habitual del difunt, sempre que es respectin les regles de manteniment.
 • Reducció per adquisició de béns i drets afectes a una activitat professional:
  • Reducció del 95% del valor net, sempre que l’adquirent tingui una determinada relació de parentiu o una vinculació laboral especial.
 • Altres reduccions:
  • Per l’adquisició de participacions en entitats.
  • Per l’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal.
  • Per l’adquisició de béns culturals d’interès nacional i béns mobles catalogats i inscrits, així com l’obra pròpia dels artistes.
  • Per l’adquisició de béns utilitzats en l’explotació agrària del difunt.
  • Per l’adquisició de finques rústiques de dedicació forestal situades en terrenys d’un espai d’interès natural.