Sí, els propietaris poden continuar prohibint tenir mascotes en els habitatges de lloguer sempre i que així es reguli de forma expressa en el contracte de lloguer.

La Llei d’Arrendaments Urbans, en endavant LAU, que regula les relacions arrendatàries, no té una regulació especifica sobre aquest punt, permetent, sempre que així es reculli en les clàusules del contracte d’arrendament, que els propietaris prohibeixin la tinença d’animals domèstics en el pisos arrendats.
La Llei de Protecció Animal, com que no modifica la LAU, no pot obligar els propietaris a acceptar en els habitatges arrendats animals domèstics per molt que aquests tinguin la condició de membres del nucli familiar.

Cal destacar que la Llei de Protecció Animal, tot i ser un canvi important al deixar de considerar als animals com a coses o bens mobles i donar-los el reconeixement d’essers vius que senten, no els equipara als fills o membres humans de la unitat familiar.